spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 136

Vogelgriep en ophokplicht

spacer.gif (820 bytes)

 

Hoe zit dat hier met de vogelgriep-preventie? Is het nog wel verstandig met je hond te gaan wandelen in de Doode Beemde ? Er was daar toch ergens een kat die het vogelgriep virus kreeg? En wat met je kinderen? En je buren wiens kippen nog loslopen, nemen die geen grote risico’s voor hen en hun buurt? Zeker als je bij de Doode Beemde woont ? En wat gaat er gebeuren met die eenden en ganzen aan het zoet water? Gaan ze die ophokken ?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Het Zoet Water.
De vragen over het Zoet Water zijn intussen al opgelost. Aanvankelijk wist de gemeente het ook niet: bij het begin van de ophokplicht kwam er maar geen antwoord van Bos en Groen. Een paar dagen later volgde de melding dat die eenden en ganzen als wild werden beschouwd, en niet moesten opgehokt worden. De eenden en ganzen in het Zoet Water pretpark, die moesten wel worden opgehokt.
Maar enkele dagen later werden de meeste ganzen en eenden aan het Zoet Water dan toch maar opgehokt. Nog een achttal ganzen bleven het laatste weekend van maart over. Niet zozeer omwille van de vogelgriep, luidde het, maar wel omdat de overbevolking daar volgens de gemeente tot teveel schade leidt: de ganzen en eenden vreten er alles kaal. Of was het de verkeershinder? 
Met vrijwilligers en werkmannen van de gemeente werden de ganzen en eenden gevangen en ondergebracht bij particulieren. De rest wordt mee opgehokt in het Zoet Water recreatiepark.
spacer.gif (820 bytes)
Die vogelgriep.
U kent intussen al wel de grote lijnen van het verhaal. Al sinds een paar jaar woekert een gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus bij pluimvee in Zuidoost Azië. Het virus is allicht ontstaan vanuit de pluimvee teelt. Van daaruit zijn ook wilde vogels besmet geraakt met dit H5N1 virus. Mogelijks is daardoor het virus ook verder verspreid met trekvogels naar Afrika. Vooral hoenderachtigen (zoals kippen en kalkoenen), en eendachtigen (zwanen, eenden, ganzen), meeuwen en andere watervogels zijn nogal gevoelig voor dit virus. 
Zangvogels zijn weinig kwetsbaar. Het virus wordt overgedragen via de lucht. Vermoedelijk blijft het virus tot 100 dagen overleven in uitwerpselen van zieke dieren. Op die manier kunnen ook gezonde dieren die in contact komen met uitwerpselen van andere dieren het virus overbrengen.

Er is een kleine kans dat het virus ook wordt overgedragen naar zoogdieren en mensen. In de tot nu toe bekende gevallen was dat enkel na intensief contact met besmette dieren. Het Turkse meisje dat stierf aan vogelgriep had korte tijd voordien haar zieke kip nog een afscheidszoentje gegeven.

Waar experten echter voor vrezen is dat bij overgang van het vogelgriepvirus naar mensen wel eens een mutatie zou kunnen ontstaan naar een geheel nieuwsoortig agressief mensengriepvirus . En dan zou het groot alarm zijn. Groot is de kans niet: tot nog toe werden wereldwijd ruim 10 miljoen besmettingen van dieren geregistreerd en slechts een 200-tal gevallen bij mensen. 
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)

Waar, wanneer?
Maar zover zijn we nog lang niet. Alleen wachten onze Oud-Heverleese opgehokte kippen nu af hoe het verder loopt. Want over hun koppen en onze hoofden heen komen nogal wat watervogels voorbij. De natuurgebieden in onze gemeente worden tijdens de trek immers dikwijls bezocht door overtrekkende wilde vogels. Zo werden begin maart al slobeenden, smienten, knobbelzwanen, aalscholvers, nijlganzen, meerkoeten, tafeleenden, brandganzen, wintertalingen, krakeenden, bergeenden, pijlstaarten, wilde eenden, kuifeenden, geteld op vijvers in de Doode Beemde of in Sint-Agatha-Rode.
Alleen zit in bovenstaand lijstje geen enkele Afrika-trekker bij. De enige watervogels die vanuit Afrika naar onze streken of verder noordelijk trekken zijn zomertalingen en bepaalde steltlopers. Zomertalingen zullen hier nu ongeveer beginnen te arriveren, maar als dat om enkele exemplaren gaat, zullen de plaatselijke vogelkijkers al heel blij zijn. Voor steltlopers moeten we al helemaal niet bang zijn aangezien er dit voorjaar geen enkele vijver leeg ligt en doortrekkende steltlopers (die slik of moddervlakten nodig hebben) hier dus bijzonder weinig kunnen komen doen. 
De meeste soorten watervogels die we opsomden, zijn watervogels die hier overwinteren en binnenkort weer naar noordelijkere gebieden zullen vertrekken. Enkelen die er nu zitten, hebben zuidelijker, maar niet verder dan het Middellandse Zeegebied, overwinterd.De knobbelzwanen, brandganzen en nijlganzen zijn lokale standvogels geworden, die zijn niet tammer of wilder dan de ganzen aan het Zoet Water, alleen vliegen ze meer rond. 

De roofvogels en zangvogels die hier de komende weken en maanden nog voorbij komen, komen inderdaad hoofdzakelijk uit Afrikaanse overwinteringsgebieden. Maar die zijn dan weer niet zo vatbaar zijn voor de vogelgriep. Ze zouden het virus wel kunnen dragen en verspreiden. 
De kans dat het vogelgriepvirus hier in Oud Heverlee opduikt, is dan ook bepaald klein. Maar als het zou gebeuren, zoals in het Duitse Rügen, wachten er ons evenmin dramatische situaties. Daar werd in een zone van 3 km rond de vindplaats van de dode zwanen een strenge bewakingszone ingesteld. Veeartsen houden er toezicht op alles wat er met pluimvee gebeurt, transport en verkoop van pluimvee is er verboden. De zone in de omgeving van de vindplaats werd afgesperd. Maar verder mogen kinderen en mensen nog steeds spelen op het plaatselijke strand en in het water, en worden ook de honden en katten niet geviseerd. Honden en katten die normaal gevoederd worden en geen grote hoeveelheden besmette kadavers eten, lopen geen noemenswaardig risico. Wel krijgt iedereen de raad om contact met dode vogels te mijden, en mocht je toch in contact komen met dode vogels of uitwerpselen moet je handen grondig te wassen. 
Zo onoverkomelijk klinkt dat allemaal niet. 

Kortom: voorlopig weinig reden tot zorgen. Maar hou uw kippen toch maar opgehokt. 
spacer.gif (820 bytes)