spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 135

na 22 jaar: een recht van antwoord

recht van antwoord van Frans Rentmeesters

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) In ADO nr 134 verscheen het artikel “De partijvoorzitters schudden de kaarten”. Daarin beschreven we voor alle partijen onder meer het aantal voorkeurstemmen per kandidaat, en de verschuivingen in mandatarissen sinds de verkiezingen van 2000. In de passage over Fusiebelangen stond het zinnetje: “Frans Rentmeesters met 405 stemmen nam inmiddels ontslag”. Dat was fout, of minstens onvolledig. Frans Rentmeesters nam na de vorige verkiezingen ontslag als schepen voor Fusiebelangen, maar niet als raadslid. We verontschuldigen ons voor deze fout. En bevestigen graag dat Frans Rentmeesters sinds 1977 tot op heden zetelt als gemeenteraadslid.
“Ontslag nemen als schepen” is overigens wat te vriendelijk geformuleerd, het was niet zijn persoonlijke vrije beslissing. Na de verkiezingen van 2000 moest Fusiebelangen in de coalitiebesprekingen 1 schepenzetel afstaan. Frans Rentmeesters, die in 1994 met 549 stemmen nog de meest populaire Fusiebelangen kandidaat was na Albert Vandezande, verloor 144 stemmen (-26 %). Zowel Van Vlasselaer, Binon als Clabots scoorden in 2000 beter inzake voorkeursstemmen dan Rentmeesters. Rentmeesters viel daarom af: hij werd niet opnieuw verkozen als schepen. Van Vlasselaer en Binon werden schepen.

Frans Rentmeesters werd aanvankelijk verkozen voor de CVP. Eind 1987 werd hij door het CVP-bestuur zelfs als lijsttrekker aangeduid. In de CVP liepen de spanningen toen hoog op over de vraag van Fusiebelangen om een KMO-zone te realiseren in Haasrode. Het CVP-bestuur was daar in meerderheid tegen gekant. In de gemeenteraad stemde Rentmeesters echter samen met Fusiebelangen en 2 CVP’ers voor het ontwerp BPA voor de aanleg van een KMO-zone in Haasrode. De twee andere leden van de CVP-fractie, Feyfer en Rom , stemden tegen. Het CVP- bestuur schrapte daarop Rentmeesters prompt van de lijst. Rentmeesters stapte over naar Fusiebelangen en kreeg er een vijfde plaats op de lijst. 

Ook in ADO nr 133 hadden we Frans Rentmeesters vermeld, omdat zijn naam op 12 augustus 2005 als enige politieke mandataris uit Oud-Heverlee in het Belgisch Staatsblad stond. Dit bij het lijstje van politici die na aanmaning geen gevolg gaven aan de verplichting tot publicatie van hun mandaten. Met dat soort berichten maken we geen vrienden. 

Hoe dan ook dreigt Frans Rentmeesters met gerechtelijke stappen indien we volgend recht van antwoord niet volledig zouden publiceren op dezelfde plaats en met hetzelfde lettertype en zonder tussenvoeging. Daarom aan hem het woord: 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Recht van Antwoord. De partijvoorzitters schudden de kaarten.
“Onder deze titel verscheen in nr.134 (november 2005) in Achter d’oechelen op blz. 8 en 9 een niet ondertekend artikel met een ontleding en bespreking van de uitslagen der gemeenteraadsverkiezingen in 2000. De leugenachtige vermelding “Frans Rentmeesters met 405 stemmen nam inmiddels ontslag” schaadt niet alleen mijn eer maar kan mij ook electorale schade berokkenen. De waarheid is dat ik sedert de Fusie (1977) onafgebroken in de gemeenteraad van Oud-Heverlee zetel. Vanaf 1988 op de lijst Fusiebelangen. Tijdens de legislatuur van 1995-2000 was ik schepen van begroting, leefmilieu, groen en sport. Op 21 december 2004 werd ik benoemd tot ere-schepen van de gemeente Oud-Heverlee. Zolang ik het vertrouwen geniet van onze kiezers, blijf ik mij ten dienste stellen van onze bevolking. Uit dezelfde passage blijkt dat de schrijver niet op de hoogte is van de woonplaats van de kandidaten op de lijst van Fusiebelangen van 2000. Achter d’oechelen (ADO) stelt zich tot doel aan de inwoners van Oud-Heverlee “alle denkbare informatie en achtergrondinformatie over het dorp en de streek” aan te bieden. De redactie van ADO heeft dan ook de plicht alleen beroep te doen op medewerkers met de nodige kennis en in het bezit van de juiste informatie-en documentatiegegevens. Ik hoop dat deze rechtzetting zal leiden tot een kritischere aanpak tot het verwezenlijken van de doelstellingen, die ADO zichzelf oplegde.”
                                          Frans Rentmeesters, gemeenteraadslid Oud-Heverlee.
spacer.gif (820 bytes)