spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 134

Een ambachtelijke zone in uw achtertuin?spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan
Niet alleen het mobiliteitsplan van de gemeente vordert, ook het ruimtelijk structuurplan krijgt stilaan meer vorm. Het was (veel te) lang stil rond dat plan, maar plots belandde langs drie kanten tegelijk een voorontwerp op onze redactietafel. De plaats ontbreekt ons om een volledige samenvatting te brengen. We beperken ons hier tot het gedeelte dat wel het meeste stof zal doen opwaaien.
De planners menen namelijk dat onze gemeente nood heeft aan een lokaal bedrijventerrein van 5 ha. In het structuurplan worden alvast drie mogelijke inplantingplaatsen voorzien.
Waarom een ambachtelijke zone, waarom 5 ha.?
U weet allicht dat het gemeentelijke plan moet voldoen aan het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant, dat op zijn beurt dan weer moet passen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
In het structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant is ruimte voorzien voor nieuwe ambachtelijke zones. In Vlaams-Brabant zou er nog 2097 hectare mogen bijkomen. Weliswaar in verschillende fasen en naargelang de nood zich voordoet. Van die 1350 hectare mag er hoogstens 295 ha aansluitend aan een hoofddorp bijkomen. Aangezien er 57 hoofddorpen zijn, en Blanden-Haasrode een hoofddorp is, hebben we “recht” op hoogstens 1/ 57 deel, dus 5ha, redeneert de gemeente. Het is maar de vraag of die redenering opgaat, nergens konden we iets vinden dat een evenredige verdeling moet.
Integendeel, de beste inplantingplaats wordt gekozen aan de hand van een soort prioriteitenlijst: bereikbaarheid via de weg en het spoor, aansluiting bij bestaande bedrijventerreinen, enz. Aan de hand van die lijst scoort in onze regio de zone rond de vaart Leuven-Mechelen het hoogst. Maar met wat “goede wil” kan ook de zuidzijde van de E40 in Haasrode en de Expressweg in Blanden ook bij de kanshebbers gerekend worden.
Het zijn deze plaatsen die de gemeente voorstelt

De motivatie van de gemeente
We citeren uit het gemeentelijk structuurplan: “De gemeente wenst, in een overwogen en gestructureerde strategie, een lokaal bedrijventerrein te realiseren, bestemd voor gemeentelijke bedrijven die zich nu of later wensen te herlokaliseren en voor bedrijven die in een ambachtszone wensen te starten.
De nood aan een ambachtelijke zone moet ook gezien worden in een toekomstperspectief. Goed besturen is vooruitzien en mogelijke toekomstige behoeften op korte en middellange termijn inschatten. Indien een dergelijke zone niet gerealiseerd wordt, zal in de toekomst niet meer kunnen voldaan worden aan de vragen of noden op dat ogenblik.
Probleemgevallen i.v.m. de Vlarem-wetgeving krijgen zo een alternatief. Ook jonge starters-zelfstandigen krijgen op deze manier een kans.”

Voor wanneer, deze bedrijvenzone?
Het provinciaal structuurplan stelt dat vooraleer nieuwe open ruimte wordt aangesneden, er eerst werk moet gemaakt worden van een betere benutting van de bestaande bedrijventerreinen. De bebouwingsgraad in de ambachtelijke zones is nu heel klein: veel gazon en parking. 
In het gemeentelijk structuurplan staat dat de gemeente nog geen keuze wil maken uit de drie mogelijke inplantingsplaatsen. Ze wil eerst een behoeftestudie laten maken en in overleg gaan met de hogere overheden.

Dat was het dan, in een notendop. Voor een goed begrip: wat wij hierboven beschreven, is een deel van een voorlopig plan. U kan het integraal op onze website inkijken. We hopen alvast dat er een discussie op gang kan komen. We kunnen ons indenken dat de keuzes veel vragen oproepen, en niet in het minst deze: heeft onze gemeente wel nood aan bedrijvenzone? We zijn benieuwd .
Reacties graag naar redactie@achterdoechelen.be 

spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)Drie mogelijke inplantingsplaatsen

In het gemeentelijk stuctuurplan worden drie locaties voor de inplanting van een KMO-zone tegen elkaar afgewogen en voorzien van een inrichtingsschets. 


Optie 1
Deze locatie tussen de Haasroodsestraat en de Expresweg in Blanden neemt een deel in van het landschappelijk waardevol gebied in tussen Laag-Blanden en het Meerdaalbos. Het sluit wel aan bij het containerpark. De ontsluiting zou gebeuren langs de toegangspoort die “Bos en Groen” plant. (zie artikel over ecoduct) De gemeente dreigt trouwens dat ze die onthaal-infrastructuur alleen steunt in combinatie met de KMO-zone.
spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
Optie 2
Dit terrein langs de Parkstraat sluit aan de noordzijde aan op de zandgroeve. De gave open ruimte zou dan wel verdwijnen. Het verkeer zou van de al drukke Parkstraat omgeleid kunnen worden langs een omleidingsweg of langs de parallel met de E40 lopende uitbatingsweg.
spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
Optie 3
Deze optie voorziet in een 5 ha bedrijfsterrein langs de Expressweg en de Duivenstraat. De provincie zou dan eerst het kruispunt op de Expressweg moeten herinrichten. Met deze optie verdwijnt een deel landbouwgrond.
spacer.gif (820 bytes)