spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 131 

de gemeenteraden van februari en maart 2005

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)De gemeenteraad 
    van 22 februari 

Burgemeester Vandezande (FB) opent de zitting met de mededeling dat Marianne Thyssen (CD&V) verontschuldigd is. Ze is met Bush gaan eten, lacht Joris Vander Veeren (SP.A), verwijzend naar het bezoek van president Bush aan België. Schepen Marc Rom is voorlopig de enige schepen die aanwezig is. Veel animo zal er vandaag toch niet inzitten… 

Agendapunt één is de bijdrage van Oud-Heverlee aan de politiezone voor 2005: een kleine zeshonderduizend euro. Het tweede en het derde punt gaan over de activiteiten van Intergas. Naast drinkwatervoorziening wil Intergas zich ook bezighouden met riolering. Oppositie-raadslid Ward Goovaerts (Groen!) vindt het een nogal ingewikkelde constructie en wil zeker voldoende daadkracht en financiële krachten om het afvalwaterbeheer aan Europese normen te laten voldoen. Hij hoopt dat de (afval)waterverwerking in overheidshanden blijft. 

Bij punt vier krijgt Patrick Biront (Groen!) wat uitleg van de burgemeester. Men wil de activiteit rioleringen uit Intergas afsplitsen. Maar hier gaat het nog maar over het voorbereidend werk voor de statuten en een businessplan. 

Het stratentracé in een verkavelingsaanvraag in de Ophemstraat wordt goedgekeurd. Ward Goovaerts vindt het wel jammer dat de gemeente geen strikter beleid heeft qua ruimtelijke ordening. Alle stijlen kunnen. Groen! onthoudt zich. Ook het laatste agendapunt gaat over ruimtelijke ordening en stedenbouw: presentiegelden, werkingskosten en aanduiden van een vaste secretaris: unaniem goedgekeurd. 

Een klein kwartiertje na het begin van de zitting is de gemeenteraad alweer afgelopen. 

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes) De gemeenteraad 
     van 22 maart 

Deze gemeenteraad wordt zoals zo vaak de laatste jaren een makke bedoening: heeft de oppositie geen zin en gaat men met alles akkoord? Of is alles al voordien besproken in de commissievergaderingen? 

Het eerste punt, een compensatietoelage voor VKT wordt zonder enig commentaar goedgekeurd. Ook een aanpassing van het nieuwe personeelsstatuut, door de burgemeester half mompelend voorgelezen, kan op erg weinig interesse rekenen. Geen reactie, goedgekeurd. 
Het derde agendapunt gaat over het doortrekken van een witte lijn (met inhaalverbod) op de Naamsesteenweg. Rita Decock (Groen!) pleit voorzichtig voor een vluchtheuvel in ‘t midden voor de overstekers, maar niemand reageert. En of er nu 50 of 70 gereden mag worden, daar blijkt eventjes een misverstand over. Unaniem goedgekeurd dus. 

In punt vier moeten de raadsleden een verandering in de wegenwerken goedkeuren. Beetje eigenaardig, vindt raadslid Biront (Groen!), de werken zijn al bijna afgelopen. Dit is enkel een bekrachtiging van een beslissing van het schepencollege, antwoordt de burgemeester, en de aannemer vond het nodig. 

Reductieplan biociden dan. Groen! reageert: ze zullen zich onthouden. Groen! had graag gezien dat de gemeente dit zélf wou en het niet enkel deed omdat het moest van bovenaf. Er is wél een draagvlak hiervoor bij de bevolking. Bovendien is er geen garantie dat de biocidenstop effectief zal gebeuren. Schepen Marc Rom (CD&V) reageert: op kerkhoven zal helemaal niet spuiten onmogelijk zijn, de graven kunnen toch niet tussen een schorstapijt liggen.

Of de gemeenteraad het milieu-jaarprogramma wil goedkeuren? Rita Decock begint een beetje theoretisch: ‘n milieuprogramma en samenwerking mogen geen doel op zichzelf zijn, Je mag niet alléén kijken naar de normen, je moet ook nagaan wat er nodig is. Rom antwoordt vriendelijk: het resultaat telt.

Het laatste punt gaat over de Lokale Werkwinkel Midden-Brabant. De burgemeester vat het zo samen: laat iedereen zoveel mogelijk protesteren, de werkwinkel wérkt niet...

spacer.gif (820 bytes)