spacer.gif (820 bytes)

aandachtige toehoorders bij de uiteenzetting van Geert Van Waeg van de vzw johanna.be

 

uit ADO 131
Heb je je ook al dikwijls geërgerd omdat een voetweg die je al van kindsbeen af weet liggen, nu plots afgesloten is? Omdat het wegje dat op je stafkaart aangeduid staat er niet meer is? Omdat een aardig wegeltje zo verwaarloosd wordt dat je er eigenlijk niet meer door kan? Of omdat je als wandelaar meer en meer verjaagd wordt naar de drukke, lawaaierige wegen waar de auto baas is?

actie rond voetpaden van start

Voor meer info klik op dossier voetwegen op onze homepagina op  "dossier voetwegen"
Op onze website kan u het hele dossier rond de buurtwegen volgen. Alle voetwegen hebben we in gemakkelijk te downloaden lijsten gegoten, u kan dus zelf op zoek naar de buurtwegen in uw onmiddellijke buurt, al zal u voor de details toch naar het gemeentehuis moeten om de Atlas der buurtwegen te raadplegen. We hebben ook de wandeling waarvan sprake met heel veel fotomateriaal en uitleg op de site gezet, zodat u ze zelf kan nawandelen.
 

Er is soms heel wat moed nodig om een slecht onderhouden voetweg nog te gebruiken

In alle deelgemeenten van Oud-Heverlee zijn er nog voetwegen die zeker opnieuw gebruikt zouden worden als ze in ordentelijke staat zouden verkeren. Tien jaar geleden schreven we al over bepaalde voetwegjes, die hun nut zouden hebben als verbindingsweg of als recreatief pad. Maar we constateerden tot nog toe maar bar weinig resultaat. Integendeel, de situatie is op veel plaatsen nog aanzienlijk verslechterd. Daarom hebben we bij ADO voor één keer besloten niet meer af te wachten en, geheel tegen onze traditie in, zélf een actie op te starten. 

Wij zouden willen dat de gemeente actief optreedt om de nuttige voetwegen te behouden en te verbeteren. Het gemeentebestuur moet wettelijk gezien instaan voor het toezicht op het behoud én voor het degelijk onderhoud van alle buurtwegen die tot het openbaar domein behoren. Toch gebeurt het nog al te vaak dat één of andere voetweg in verval geraakt door het toedoen van een enkeling.
Het doel van deze actie is dan ook heel specifiek gericht op deze buurtwegen die hun nut, niettegenstaande hun huidige toestand, tot op vandaag hebben behouden of op wegen die bij heropening opnieuw zouden kunnen rekenen op een actief en ruim verspreid gebruik door onze inwoners.

Daarom hebben we een dossier in twee delen opgemaakt. Het eerste deel gaat over enkele verbindingen van Blanden naar Haasrode. In een brief die we formeel aan het gemeentebestuur bezorgden, vragen we deze voetwegen opnieuw toegankelijk te maken. 
We citeren de voornaamste passages: 

“Graag willen we langs deze weg uw aandacht vragen voor enkele buurtwegen in Blanden-Haasrode:
· De buurtwegen 104 en 78 zijn twee officiële buurtwegen die als dusdanig voorkomen op de officiële Atlas der Buurtwegen en gelukkig nooit zijn afgeschaft. Nochtans zijn sommige gedeelten door een gebrek aan onderhoud nog nauwelijks zichtbaar en op een aantal punten nauwelijks toegankelijk.
· Even interessant zijn de buurtwegen 16 en 19. Reeds in 2001 vestigde de verkeerswerkgroep GBS Haasrode de aandacht van de gemeenteoverheid op de belemmeringen op deze officiële voetweg. Dit kreeg totnogtoe geen gunstig gevolg.
Het hoeft voor u en de bewoners weinig betoog dat het terug toegankelijk maken van deze voetwegen zeer nuttig zou zijn: de eerste twee zijn een ideale verbinding tussen Blanden en de toekomstige scoutslokalen in de Betsstraat in Haasrode. Ze vormen tevens een ideale en veilige fietsroute naar de gemeentelijke basisschool en de muziekacademie. De laatste twee verbinden Kartuizersstraat, Slagbaan en Bergenstraat door een landbouwgebied en houden de potentie in van een goede verbinding met de Keiberg.
We willen daarom met dit schrijven formeel aandringen dat de gemeentediensten de beide buurtwegen terug zouden toegankelijk maken. Zoals u bekend, is dit overigens een verplichting voor de schepencolleges ingevolge artikel 12 van het provinciaal reglement der wegen, bekrachtigd bij KB van 2 februari 1955. 
We rekenen erop dat dit in onze gemeente in alle gemoedelijkheid snel en met gezond verstand kan worden opgelost, zonder dat dit hoeft te leiden tot verdere publieke polemieken, of erger nog, tot nodeloze juridische geschillen zoals recent in andere gemeenten van ons arrondissement. Zouden we dus erop kunnen rekenen dat dit voor de zomervakantie kan gerealiseerd worden?”
Op 20 maart stelden we het dossiergedeelte Blanden-Haasrode voor. Een 60-tal wandelaars daagden op om samen met ons een 6 km lange wandeling te maken, grotendeels langs buurtwegen. De eerste lentedag zorgde ervoor dat we dit met droge voeten konden afwerken, want dat was de week voordien wel even anders. Nogal wat wegen werden dan ook in redelijk goede staat bevonden. Maar we kregen ook een staalkaart van probleemgevallen voorgeschoteld. Weggemoffelde voetpaden, slecht tot nauwelijks begaanbare paden, oude en zelfs heel recent afgesloten paden.
Achteraf maakte Geert Vanwaeg van de vzw Johanna.be ons met een diamontage duidelijk dat deze problemen zeker niet typisch zijn voor Oud-Heverlee. Maar ook dat toch al wat gemeentebesturen maatregelen nemen of aan het nemen zijn om voetwegen te heropenenn. Soms gaat dat van harte, soms onder druk van acties of van gerechtelijke stappen. Maar de eerste stap moet er altijd in bestaan met een redelijk voorstel naar het gemeentebestuur te stappen en in dialoog te treden.

Daarom waren we blij dat onze Schepen van Mobiteit, Adri Daniëls, meewandelde en meeluisterde. Bij de overhandiging van het dossier gaf hij mee dat hij het dossier zeker niet zonder gevolg zou klasseren.

Ook wij zijn uiteraard van plan dit dossier goed op te volgen.
spacer.gif (820 bytes)
de afgesloten buurtweg 36

ADO-stand op Weertse feesten

Op de Weertse Feesten stellen we op onze ADO-stand een tweede dossier voor. Ook daar gaan we ons weer op enkele duidelijke probleemgevallen toespitsen. Zo is er de jarenlang verwaarloosde voetweg 30 die Sint-Joris-Weert doorkruist en met Sint-Agatha-Rode verbindt. Hij is nu gedeeltelijk onbegaanbaar. Ook de al jarenlang illegaal afgesloten voetweg 36, die de verkaveling rond de Kaubergstraat een interessante rechtstreekse uitweg kan bieden naar de Leuvensestraat moet eindelijk maar eens terug open. Op onze stand kan u zich uitgebreid informeren en een petitie tekenen om deze eis kracht bij te zetten. 

Tot dan!

spacer.gif (820 bytes)