spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 130

Senioren wachten op realisatiesspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   De inwoners van OH zijn serieus aan het vergrijzen en tegen 2015 wordt dat een probleem.
De Seniorenraad heeft dat vroeger al doorgelicht met een enquête: wat wensen de inwoners voor hun oude dag? Het blijkt dat iedereen liefst zo lang mogelijk thuis blijft wonen en als dat niet meer kan, dan ergens dicht bij het vertrouwde dorp. Voor het OCMW is dat een uitdaging. Daarom zocht het huidige bestuur naar een oplossing. Er werden 4 hectare grond aangekocht op ‘De Kouter’ te Blanden. Dat wekte beroering bij de omwonenden en de nieuwsgierigheid van een journalist van Het Nieuwsblad. Die ondervroeg Jan Goedhuys, voorzitter van het OCMW. De krant sprak van “een eigen woonwijk van Senioren”, het Gemeentelijk Informatieblad van “het woon- en zorgcentrum De Kouter”.
 
Achter d’Oechelen vroeg enige toelichting aan Jan Goedhuys, Voorzitter van het OCMW. “Ik ga me niet verbinden namens de gemeente, het OCMW heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat we een visie op lange termijn moeten ontwikkelen, die we in fasen verwezenlijken. Ik denk op de eerste plaats aan een rustoord, dan aan serviceflats, aan een dienstencentrum en aan een administratief centrum van het OCMW. Dat laatste is nodig, want de behuizing in het vroegere gemeentehuis van OH is niet meer aangepast aan de huidige werking van het OCMW. Bovendien moeten we ook denken aan sociale woningen, daaraan is er een grote behoefte. Het OCMW is daar mee begaan. Als er een aantal op ‘De Kouter’ komen, zullen oudere en jongere bewoners met kinderen samen in een levende wijk wonen en wordt het geen getto van ouderen.”
 
Tijdens de vorige legislatuur heeft Oud-Heverlee nagelaten om voor de bouw van seniorenwoningen de nodige vergunning aan te vragen. Die bouw is immers onderworpen aan criteria volgens het aantal inwoners. Bierbeek kreeg toen een vergunning en het aantal bedden in onze omgeving werd zodoende geblokkeerd. Volgens Jan Goedhuys heeft OH inderdaad moeten wachten. “Maar zodra we in aanmerking konden komen, hebben we een vergunning gevraagd. In de loop van 2004 verkregen voor 65 bedden ‘rust- en verzorgingstehuis’, 6 bedden ‘kort verblijf’, 
40 aangepaste seniorenwoningen en een dienstencentrum. De uitvoering daarvan moet binnen de vijf jaar aan de gang zijn. We kunnen dus geen tijd verliezen.”
 
Dat klinkt heel mooi, maar het artikel in de krant wekte bij nogal wat mensen de indruk dat de senioren zelf voor de financiering moesten instaan. Er zou een fonds worden opgericht dat obligaties uitgeeft, waarop de senioren intekenen om voor een woning in aanmerking te komen. Dat klinkt weinig sociaal. Welke bejaarde kan zich zo’n belegging permitteren en hoevelen, die het ‘t meest nodig hebben, worden er dan uitgesloten? De journalist heeft volgens Jan Goedhuys zijn uitspraken over de financiering scheefgetrokken. “Voor het rustoord zijn subsidies van het VIPA (Vlaams Instrumentarium Persoonsgebonden Aangelegenheden) van het Vlaams Gewest mogelijk, al laat de uitbetaling dikwijls lang (vijf jaar) op zich wachten. We kunnen ook lenen bij een bank en dan verhuren aan de senioren…maar dat zou duur kunnen uitvallen. Een andere mogelijkheid is samen te werken met Serviceflats Investments, een nationale n.v. die serviceflats bouwt. Een sociale Huisvestingsmaatschappij is een mogelijkheid voor sociale woningen van jonge gezinnen. In elk geval moet een samenwerking tussen private en publieke sector onder ogen worden gezien. Op dit ogenblik onderzoeken we de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden. In geen geval worden de zwakkeren uitgestoten! We moeten ook voorkomen dat de gemeente voor verliezen van het OCMW moet inspringen met verhoging van de opcentiemen tot gevolg. Kortom, we onderzoeken momenteel de haalbaarheid van de verschillende aspecten van het hele project”. 
 
De visie is duidelijk, maar de verwezenlijking… wanneer? Volgens Jan Goedhuys werden een aantal studiebureaus aangesproken en zal er kortelings een bureau aangesteld worden om een visieplan op te stellen. “Tegen eind 2005 zou dit klaar moeten zijn. Ondertussen worden de verschillende financieringsmogelijkheden nader worden onderzocht, aangepast aan de onderdelen van het plan en de fasen van uitvoering.”
Is men bij het OCMW niet wat te optimistisch voor wat de timing betreft? Een fundamentele vraag blijft immers onopgelost... ‘De Kouter’ is volgens het gewestplan ‘woonuitbreidingsgebied’ en dus bestemd voor sociale woningbouw. Maar nadien werd het geheel (en niet alleen de kerk met pastorie) bij Koninklijk Besluit als “dorpsgezicht” beschermd. Er is voor het ogenblik zeker meer soepelheid op het gebied van ruimtelijke ordening maar niet om grote stukken groen nog te laten vol bouwen.Volgens sommige geruchten zou Bob Van Reeth, de architect van de Vlaamse Gemeenschap, heel wat bedenkingen hebben bij het opofferen van deze vier hectare. Het is in alle geval een aantasting van het landelijke karakter van Blanden en van Oud-Heverlee in zijn geheel. Het OCMW lijkt vrij zeker te zijn dat daaraan een mouw kan worden gepast: het project zal een maximale vrijwaring van het dorpsgezicht waarborgen.
 
In de loop van het gesprek sprak Jan Goedhuys meermaals over sociale woningen. Op de Kouter zouden die moeten beantwoorden aan het concept ‘bouwen voor de toekomst’, d.w.z. dat ze zo zijn opgevat dat men er nog als bejaarde in kan blijven wonen, dicht bij voorzieningen voor senioren. Het zouden zowel huurwoningen als huur-koopwoningen zijn. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Samengevat 

 Door de aankoop van ‘De Kouter’ kan het OCMW een allesomvattend plan ontwikkelen dat in fasen wordt gerealiseerd; 
· Oud-Heverlee beschikt thans over een vergunning voor bejaardenvoorzieningen die binnen de vijf jaar in uitvoering moet zijn;
· Opdracht is gegeven aan architecten- en ingenieursbureaus om een visieplan te ontwikkelen en dit plan zou einde 2005 klaar moeten zijn;
· Financiering: alle mogelijkheden worden onderzocht met diversificatie volgens de behoeften en mogelijkheden van de mensen en van het OCMW;
· Prioriteit: rust- en verzorgingstehuis voor ouderen;
· Problematiek van het beschermd dorpsgezicht is nog niet opgelost.
spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)