spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 130

Het lijkt ongelooflijk, maar een groot deel van Haasrode dreigt onder een laag slib te verdwijnen. In de loop van de volgende 20 jaar zullen belangrijke baggerwerken moeten worden uitgevoerd in de bekkens van de Schelde, de Rupel en de Durme om de toegang tot de haven van Antwerpen te verzekeren. Van de Vlaamse Regering kreeg het studiebureau "Resource Analysis-Technum" de opdracht dit project voor te bereiden en te sturen. In een eerste fase, die nu bijna afgerond is, werden locaties uitgezocht die in aanmerking komen om de baggerspecie te storten. Eerst werd een “longlist” opgesteld waarop 130 gemeenten voorkwamen. Nadien werd het aantal locaties teruggebracht tot 36 en uiteindelijk tot 16. 
De weerhouden locaties bevinden zich in ons eigen Haasrode en verder in Bierbeek, Boutersem, Herent, Kampenhout, Haacht, Olen, Vilvoorde, Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Wetteren, Oosterzele, Laarne, Nazareth, Erpe(Mere), Dendermonde, Zele, Geel en Meerhout. Verder komen er ook nog 16 oude ontginningsputten in aanmerking om weer op te vullen met slib.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Plannen voor gigantisch slibstort in Haasrode

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Op het plannetje stelt het donkere gedeelte het terrein voor waarvan sprake. 
Ook het oude Canivet stort (met radio-actief afval?) is aangeduid.
spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
Enkele huizen liggen tot op de grens van het afgebakende terrein 
Het gaat over gigantische hoeveelheden slib. Men wil in die 20 jaar immers 14 miljoen kubieke meter droge stof storten. De geplande storten zijn dan ook allemaal enorm, tot 150 hectaren groot. 
In Haasrode gaat het om het gebied dat ruwweg aangeduid door het donker gedeelte op de kaart. Het is een gebied van ruim 31 ha vruchtbare akkergrond. 

Protest in onze gemeente
Onze gemeente werd eind november door Resource Analysis gevraagd om haar standpunt. Het Schepencollege schoof de vraag door naar de Milieuraad (MAR). Dat advies viel ronduit negatief uit. De MAR stelt dat het gebied een belangrijke buffer is tussen de industriezone en de E40. Het is landschappelijk aantrekkelijk en doorsneden door een holle weg. De vruchtbare leemgronden worden intensief bewerkt. Verdere tegenargumenten zijn de nabijheid van het beschermd landschap Heverleebos en de afwezigheid van een waterweg om het slib aan te voeren. Dus is er een stoet van vrachtwagens te verwachten, naast eventuele stof en geurhinder.
De gemeente volgde het standpunt van de MAR en gaf de bezwaren door aan het studiebureau.
Protest in andere gemeenten
Ook in andere gemeenten is er uiteraard heel wat protest. In Bierbeek was de commotie rond de komst van een permanent terrein voor luidruchtige buitensporten amper weggeëbd of hetzelfde terrein werd weer aangeduid als mogelijk slibstort. In Haacht en Herent werd ook het verweer in gang getrokken. Ook de Boerenbond wil zich met alle mogelijk middelen verzetten.

Prangende vragen
Er zijn inderdaad heel wat prangende vragen te stellen. De hele zaak gaat wat te ver om het te reduceren tot een typisch NIMBY-syndroom (Not In My BackYard, weet je wel…)
Men kan zich allereerst afvragen waarom er zoveel moet gestort worden. Staalnames van het slib wijzen uit dat 18% weinig vervuild is, maar teveel klei bevat voor bouwdoeleinden, 75% zou herbruikbaar zijn, maar licht vervuild en de rest is zwaar vervuild. Hoeveel van dat alles in aanmerking komt om te storten, wordt dan weer onderzocht in een andere studie. Waar legt men de grens om te bepalen welk gedeelte economisch rendabel te hergebruiken is? Als men ervoor kiest om een groot gedeelte zomaar te storten, heeft men inderdaad veel plaats nodig.
Nuttiger bestemmingen voor het slib lijken toch niet moeilijk te vinden? In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn 7000 ha nieuwe industrieterreinen gepland, die zouden toch visueel kunnen afgeschermd worden met een begroeide berm? Heel wat autostrade-lawaai zou kunnen weggefilterd worden door hoge geluidswallen, enz… 
Totaal onbegrijpelijk is het dat er drie jaar werd overlegd om tot een provinciaal structuurplan te komen, dat nu in oktober werd goedgekeurd. Nergens is er in Vlaams-Brabant sprake van dergelijk terrein.
Integendeel, de hoeksteen van alle ruimtelijke structuurplannen is de bescherming van de open ruimtes, en nu gaat een firma op zoek met als één van de voornaamste zoekcriteria een gave open ruimte… De wereld op zijn kop.

Prangende vragen over de keuze van Haasrode 
Hoe komt het dat we zo laat reageerden? Onze gemeente was blijkbaar pas op 6 oktober op de hoogte gebracht. Toch duurde het nog tot 30 november voor er een bezwaarschrift naar het reseachbureau vertrok. Eind december vertrok een tweede bezwaarschrift. Ondertussen was het verzet in de andere slibstort-gemeenten al volop aan de gang. Ook in onze gemeente was afgesproken zo veel als mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de zaak en verenigingen aan te sporen om bezwaarschriften in te dienen. Nadien werd gevraagd om vooral geen ruchtbaarheid te geven aan de zaak om het lobbywerk van de gemeente niet te bemoeilijken.

Ook de Boerenbond verzet zich tegen het plan. In een persbericht worden een aantal gemeentes genoemd (Herent, Bierbeek, Haacht,…), maar Haasrode is daar niet bij.

Dat voedt natuurlijk de geruchten dat onze gemeente enkel pro forma tegen het slibstort is. Er zouden over de partijgrenzen van de meerderheid (FB en CD&V ) tersluiks onderhandelingen bezig zijn om misschien tot een iets kleiner stort te komen, verschillende huizen liggen immers vlak tegen de stortzone. Uiteindelijk zou met het slibstort de oude droom van Vandezande, een bedrijventerrein voor Oud-Heverlee, heel wat dichterbij komen. Na het storten ligt de nabestemming als bedrijventerrein immers voor de hand. Laat het nu net om hetzelfde terrein gaan waar in de jaren 70 al een ambachtzone gepland werd. Na hevig protest leidde dat toen tot afstel van het plan én een breuk in de plaatselijke CVP. 
We beklemtonen dat dit niet meer dan een gerucht is en dat het gemeente-bestuur dit scenario ten stelligste ontkent. In alle geval, we zullen het spoedig weten, want deze maand zou er al “definitief” een keuze tussen de stortplaatsen gemaakt worden. Daarna moet er nog wel een milieu-effectenrapport enzomeer gemaakt worden, dus het storten zelf is voor veel later.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Bij de voorpagina

Het toeval wil dat op een klein deel van het geselecteerde gebied tijdelijk grond opgeslagen ligt afkomstig van de ecoduct over de Naamsesteenweg. Die grond heeft dus niets te maken met het slibstort waarvan sprake. Maar het geeft wel een goede indicatie van wat de Haasrodenaars misschien te wachten staat.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) juni 2005
UIt "Boer en Tuinder"
het leden blad van de Boerenbond

Minister licht tipje van slibsluier op!

 

Komt er dan toch schot in het dossier van de zoekzones voor het bergen van baggerspecie? In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts in de Commissie Leefmilieu, Natuur en Landbouw van het Vlaams parlement lichtte de bevoegde minister Kris Peeters een tipje van de sluier op. Of dit meteen voor de niet meer vermelde gemeenten een volledige geruststelling is durven wij niet zo maar resoluut te stellen.

De minister slaagde er immers zelf perfect in om het opgelichte stukje van de sluier met de nodige waas van geheimzinnigheid te omhullen. Vlaanderen heeft voor de komende twintig jaar nood aan ruimte voor het storten van 3 miljoen TDS vervuild slib en 11,6 miljoen TDS als opvulbodem of bouwmateriaal herbruikbaar slib. De zoektocht naar geschikte locaties voor het storten van deze baggerspecie leidde in november vorig jaar tot een uiteindelijke selectie van 16 mogelijke locaties op landbouwgrond waarbij in totaal 19 gemeenten betrokken waren. De door Boerenbond opgezette infocampagne resulteerde in de tweede helft van november tot goed gestoffeerde reacties vanuit bijna alle gemeenten en betrokken bedrijfsgilden. Nadien werd het stil rond de diverse zoekzones. Het bleef raden naar de overgebleven zes tot maximum acht zoekzones de normaal eind februari zouden worden aangeduid en waarop een MER-studie zou worden uitgevoerd.

Ook op het kabinet van de bevoegde minister Kris Peeters bleek men van niets te weten, of toch… Welles nietes… Ondervraagd door de Vlaamse parlementariërs Tinne Rombouts en Kurt De Loor liet minister Kris Peeters enigszins in zijn kaarten kijken. In zijn antwoord op de vraag van Kurt De Loor naar de overgebleven locaties antwoordde de minister met betrekking tot de 16 overgebleven locaties, wij citeren:

"Er is nog geen beslissing genomen met betrekking tot de keuze van de locaties. Wel zou op korte termijn beslist worden welke locaties in het licht van het plan-MER bestudeerd zullen worden. Er is dus nog geen selectie gebeurd van de locaties uit de lijst van 16 potentiële locaties, die gekozen zullen worden voor verder onderzoek."

Zit de charme van het jongste Vlaamse parlementslid Tinne Rombouts er voor iets tussen wij weten het niet, maar feit is dat enkele minuten later tijdens dezelfde repliek plots de beslissing rond de verdere selectie van de 16 potentiële locaties blijkbaar wel was gevallen. Wij citeren terug de minister om zeker van onze kant geen verwarring te stichten.

Kris Peeters: "De locaties die op dit moment nog ter studie liggen voor opname in één of meer planalternatieven zijn de volgende: locatie 114 Laarne, locatie 140 Dendermonde, locatie 52 Haacht/Kampenhout, locatie 8 Geel, locatie 63 Zemst, locatie te Ruisbroek, ontginning 101-104 Kruibeke/Zwijndrecht, ontginning 24 of 25 Temse, kleiontginningen Rumst, ontginning 8 Waasmunster, ontginning 35 Zemst en verder grote vijver/kleine vijver te Walem en monding oude sluis Wintam te Bornem." Er terloops even op wijzen dat de locatie 63 zich situeert op de grens Zemst en Kapelle-op-den-Bos. Wat de locatie Ruisbroek betreft, dit is een nieuwe locatie op het land die ons onbekend is.

Veel zoekzones geschrapt

Wanneer wij het lijstje van minister Peeters vergelijken met het lijstje van de overgebleven 16 locaties dat wij op 16 november 2004 voorgelegd kregen dan stellen wij vast dat volgende locaties geschrapt werden: locatie 1 Meerhout, locatie 5 Olen, locatie 38 Bierbeek/Boutersem, locatie 41 Oud-Heverlee, locatie 51 Herent/Kampenhout, locatie 54 Herent, locatie 58 Vilvoorde, locatie 64 Kapelle-op-den-Bos, locatie 113 Oosterzele-Wetteren, locatie 123 Nazareth, locatie 130 Erpe-Mere en locatie 143 Zele. Het grootste gedeelte van de zoeklocaties op landbouwgrond werd dus volgens de mededeling van de minister geschrapt. Alvast een grote opluchting voor heel wat betrokkenen en gemeentebesturen. De AWZ heeft dus woord gehouden en in de eerste plaats gezocht naar locaties in grind- en zandputten. Wij kunnen nu alleen maar hopen dat de uit te voeren MER-rapporten in de eerste plaats een positief resultaat opleveren voor de aangegeven ontginningen zodat de resterende zes locaties op landbouwgrond kunnen gespaard blijven. De minister is op zoek naar een netto oppervlakte van 85 ha, inclusief de bijkomende ruimte nodig voor bijkomende ontwaterings- en afscheidingsinstallaties zou men uitkomen op een maximale ruimtebehoefte van 200 ha. Op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in hoeverre aangeduide gemeenten nog een alternatief voorstel in eigen gemeente kunnen indienen antwoordde de minister positief.

Peter Van Bossuyt  Studiedienst Boerenbond

spacer.gif (820 bytes)