spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 128

f
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Zoals te verwachten was, weekte het artikel over het vliegtuiglawaai over ons dorp heel wat reacties los. Zoals u natuurlijk al gehoord heeft, wordt ons dorp sinds het fameuze spreidingsplan Anciaux geregeld overvlogen door net opgestegen vliegtuigen in Zaventem. 

In dit artikel gaan we ons voornamelijk beperken tot de reacties van lezers, van het gemeentebestuur en van het actiecomité in onze gemeente. Voor het hoe en waarom van het spreidingsplan verwijzen we naar ons vorig nummer, na te lezen op www.achterdoechelen.be

Onze lezers
Er blijken tussen onze lezers mensen te zitten die van het lawaai nauwelijks last hebben, ze slapen rustig door ’s nachts en schijnen het lawaai boven hun hoofd niet eens te merken. Maar dat is een kleine minderheid. De meesten, en dan vooral de inwoners van Oud-Heverlee, ervaren het lawaai als erg storend. ’s Nachts niet meer met de ramen open kunnen slapen, in de tuin moeten wachten met verderpraten tot na een volgende doortocht, ’t is allemaal geen pretje. De reacties gaan dus van ongeloof en radeloosheid tot vage verhuisplannen. Zoals gebruikelijk plakten we de reacties van lezers achteraan het betreffende artikel op onze site.

Een actiecomité in onze gemeente?
Ja, er is een actiecomité in onze gemeente. Het is gegroeid uit een erg succesvolle petitie die een paar mensen uit Oud-Heverlee gedurende de eerste weken na de start van de overlast organiseerden. Alleen is het erg spijtig dat het comité blijkbaar allemaal leden heeft die liever op de achtergrond opereren. Niemand is vooralsnog bereid gevonden als contactpersoon te fungeren. Verder heeft het actiecomité nog geen naam, laat staan een e-mail adres of een website. Spijtig.
Maar verder niets dan goed over het comité. In zijn korte levensgeschiedenis heeft het al aardig wat werk verzet. Het comité trok met een klachtendossier en met de petitie naar het kabinet van minister Anciaux. Zo kon toch bekomen worden dat het opstijgen via startbaan 07L of 07R, de slechtst denkbare piste voor ons, in principe slechts één weekend op twee gebeurt, tegenover elk weekend in de beginfase. 
Verder diende het comité klacht in tegen de milieuvergunning die de Provincie Brabant intussen verleende aan BIAC, de uitbater van de luchthaven van Zaventem. Ons provinciebestuur ziet er blijkbaar geen graten in BIAC volledig carte blanche te geven voor 20 jaar, zonder enige milieunorm of wat dan ook. Het bezwaarschrift werd opgesteld in overleg met het actiecomité van Huldenberg, Bertem, Tervuren en Kortenberg. Ook deze gemeenten of hun actiecomités dienden klacht in. In het kaderstuk hebben we de voornaamste bezwaren tegen de vergunning samengevat.
Verder heeft Mark Lernout, een inwoner uit Oud-Heverlee de technische kant van de gewraakte spreiding grondig bestudeerd. Zijn eerste conclusie: het spreidingsplan werkt, getuige de gespreide klachten. Zijn tweede conclusie: het spreiden kan met veel minder hinder voor iedereen, en derde conclusie: sommige regio’s worden onrechtvaardig zwaar belast. Het dossier is nogal technisch, maar we trachten het u te verduidelijken met de tekening hiernaast. 

Maar het comité is er zich van bewust dat het effect van de voorgestelde maatregelen helemaal teniet gedaan wordt als de voorgestelde uitbreiding er komt. 
Binnenkort komt er nogmaals overleg tussen de burgemeesters van de 5 buurgemeentes en de federale minister van mobilitet Landuyt. Bij die gelegenheid zal Mark Lernout zijn dossier voorstellen. Deze vergadering is al gepland. Maar daarover verder meer.

De actie van ons gemeentebestuur.
Burgemeester Vandezande en Eerste Schepen Marianne Thyssen stuurden begin april een boze brief aan toenmalig minister van Mobiliteit Anciaux, de vader van het spreidingsplan. Ze vinden het onrechtvaardig dat onze groene gemeente, waarin mensen zijn komen wonen omwille van de stilte, nu zoveel lawaai te verwerken krijgt. Op de brief is nooit antwoord gekomen, maar Anciaux is ondertussen niet meer bevoegd. Hij is vervangen door Renaat Landuyt.
Begin september viel een nieuwe persmededeling van Marianne Thyssen in de bus, waarin het geplande overleg tussen de kersverse federale minister van Mobiliteit Renaat Landuyt en de vijf burgemeesters van onze regio aangekondigd wordt. Mark Lernout zal het dossier van het actiecomité verdedigen.

Toch een kritische noot vooraf: in de persmededeling is alleen sprake over het spreidingsplan en over het wegwerken van de kwalijke gevolgen daarvan. Maar geen woord over de veel grotere dreiging die ons boven het hoofd hangt: de geplande uitbreiding (verdubbeling?) van de nachtvluchten. Een nogal ambigue houding: probeert men hier de politieke vrienden de beslissing van uitbreiding te laten nemen, in stilte de kop in het zand te steken en de eigen verantwoordelijkheid te verdoezelen?
En dat terwijl de actiecomités er terecht de nadruk op leggen op het verminderen van het lawaai aan de bron en het recht op nachtrust. Hopelijk slaagt het comité erin één en ander grondig intern door te praten voor het overleg. Net nu we uit de media vernemen dat uiteindelijk alle actiecomités uit de noordrand en de oostrand een gemeenschappelijk standpunt tegen de uitbreiding innamen, is het belangrijk dat er geen dissidente meningen kunnen aangegrepen worden om de plannen door te duwen. 

PS: Ook in Huldenberg is er een kersvers actiecomité actief: 
Hart voor Huldenberg:  www.hartvoorhuldenberg.be  
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Waarom zoveel vliegtuigen boven ons hoofd?

de 
Voor er sprake was van een spreidingsplan, hielden de vliegtuigen zich strikt aan de routes in volle lijn. Ze richtten zich toen op het meest nabijgelegen radiobaken, dat van Huldenberg en vlogen vervolgens naar een ander baken bij de bestemming. Daarbij werd in onze regio vooral heel dun bewoond gebied overvlogen. De verschillende routes kruisten elkaar op grote hoogte.Er werd toen ook wel zeer weinig opgestegen in noord-oostelijke richting.
Nu draaien de vliegtuigen al op geringe hoogte af naar hun bestemming en bestrijken zo hele corridors (grijze zones op de tekening) met vele dorpskernen. Een groot gebied (donkergrijs) wordt altijd overvlogen, van welke startbaan er ook opgestegen wordt, wat leidt tot een nieuwe concentratie. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

de bezwaren tegen de milieuvergunning 

· Het bestaande plafond van 25.000 nachtvluchten is losgelaten.
· De summiere geluidsnormen uit de vorige vergunning zijn weggelaten.
· Er zijn geen emissienormen voor de nachtelijke uren.
· Over luchtvervuiling wordt met geen woord gerept.
· Een studie om overlast te beperken mag BIAC zelf uitvoeren.
· De duur van de vergunning is 20 jaar (!).
· Opname van de regels van het spreidingsplan Anciaux niet opnemen in de milieuvergunning, want er zijn betere alternatieven.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

basisdoelstellingen van het comité 

Een eerlijke verdeling van de vluchten door een wisselend startbaangebruik, gekoppeld aan de historische vliegroutes die elkaar niet kruisen, en die zoveel mogelijk open gebieden volgen.
· Overvliegen op grotere hoogte, dus minder snel afdraaien en vervolgens maximaal stijgen over rechtlijnige routes
· Lawaai moet men niet verspreiden, maar verminderen aan de bron: inzetten van geluidsarmere toestellen. Deze vermindering mag men niet “compenseren” door meer vluchten.
· Naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Streven naar de WGO-norm op basis van een planning.
· Nachtrust is een basisrecht gedurende de Europese nacht van 23 tot 7 uur.
· Een plafond op de nachtvluchten, met een duidelijk omschreven afbouwplan.
spacer.gif (820 bytes)