spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 127

spacer.gif (820 bytes)

de lange weg naar een gemeentelijk mobiliteitsplan

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 

Het Beleidsplan vormt een echte trendbreuk....
nu nog de uitvoering...  

spacer.gif (820 bytes) Als er één dossier is dat we strikt hebben opgevolgd, dan zal het wel het dossier zijn omtrent de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De voorgeschiedenis kan u terugvinden in ADO nummers 121, 122, 123 en 126 op onze website.
Op 24 mei was er dan eindelijk nog eens een vergadering met de Begeleidingscommissie. Aan de orde was de bespreking van het beleidsplan. In dat plan staat een opsomming van een negentigtal punten, die de gemeente als prioriteit ziet en die op korte tot lange termijn zullen aangepakt worden. 

Sommige projecten doet de gemeente alleen, andere in combinatie met de Lijn, de provincie, Aminal, enz. 
Laat ons beginnen met de algemene indruk: het is een goed werkstuk dat over het algemeen zeker de situatie van voetgangers en fietsers zal verbeteren. Op het kaartje met het snelheidsplan zien we bv. dat verscheidene wegen in onze gemeente in de categorie met een snelheidlimiet van 30 km/uur zullen vallen. Als dat geen trendbreuk is in een gemeente zonder ook maar één zone 30... We zouden dan ook direct willen tekenen dat deze maatregelen ook effectief zullen doorgevoerd worden. Maar helaas zal de burger nogal lang moeten wachten voor er iets verandert, van de 90 voorstellen zullen er slechts 17 (de meest evidente) klaar zijn in 2006, de meerderheid voor 2010 en een heel aantal heeft zelfs geen einddatum, in ieder geval na 2010.

De vertegenwoordiger van de Lijn pakte uit met heel wat vernieuwingen. Vanaf 28 mei legt de vervoersmaatschappij op vrijdag- en zaterdagnacht nachtbussen in op de lijn 5 (Leuven-Vaalbeek) en op de lijn 337 (Leuven -Sint-Joris-Weert). De bussen vertrekken om 23 uur, middernacht, 1 uur en 2 uur in Leuven. Verder rijdt lijn 337, vermoedelijk vanaf september, om het halfuur tijdens de spits. Verder komt er ook een belbus, die u komt afhalen op aanvraag, als u minstens twee uur op voorhand telefonisch uw vervoer aanvraagt aan de centrale.

Dan was het de beurt aan alle deelnemers om specifieke punten in het plan aan te duiden, die volgens hen voor verbetering vatbaar zijn. Hier volgt een greep uit de aangebrachte punten:
Verschillende mensen hadden de anomalie gezien in diverse plannetjes. Op het ene plan stonden gescheiden fietspaden langs de gehele lengte van de Bierbeekstraat, op andere plannen slechts tot waar ze nu liggen. Er bleek een consensus om deze fietspaden door te trekken, daar de Bierbeekstraat geschikt moet blijven voor de bus en zo een logische aansluiting met de Bergenstraat (30km/uur) ontstaat. 

De maatregelen rond de Milsestraat zijn dringend. Kan er niet op kortere termijn iets gedaan worden? Bovendien mag er op het stuk waar de winkels zijn het hardst gereden worden.

Is er wel een rotonde nodig op het einde van de Beekstraat in Weert? De meningen waren verdeeld. Zotte kosten of de ideale snelheidsremmer naar de zone 30 in de Beekstraat?

Veel aandacht voor de verkeersafwikkeling rond het Zoet Water. Het laatste stukje van de M. Noëstraat zou verkeersluw moeten worden. De planning voorziet een nieuwe weg net vóór de Rozenberg, langs de parking naar de Waversebaan. Nogal wat mensen vonden dat overkill, er zijn andere manieren om de mensen te dwingen de grote gratis parking te kiezen aan de Waversebaan.
Als er één weg is waar consequent 50 km/uur als richtsnelheid zou kunnen gelden, dan is het wel de M.Noëstraat, de wisseling tussen 50 en 70 is volstrekt overbodig, werd er geopperd. 

En dan is er nog het netwerk van voetpaden. Het plan voorziet in een “onderzoek naar de haalbaarheid van het openstellen van buurtwegen”. Er wordt actie gevraagd, openstellen moet de norm worden, en daar moet nu mee begonnen worden, in consensus met de omwonenden waar het kan, via de rechtbank waar het moet. Er worden harde afspraken in het plan verwacht, geen wolligheid.

Als u dit leest, zal de openbare hoorzitting al net achter de rug zijn. Wij hebben ons best gedaan om u zo goed als mogelijk te informeren vóór deze inspraakronde. Wij hebben steeds aangedrongen om alle documenten te publiceren op een website, en waren bereid zelf al het werk daarrond te doen. Helaas wou de gemeente ons de documenten niet ter beschikking stellen.

Na de goedkeuring door de provinciale auditcommissie, en de goedkeuring door de gemeenteraad, kan met de uitvoering van het mobiliteitsplan in het voorjaar van 2005 begonnen worden. 
We houden u op de hoogte.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Snelheidsplan

Het snelheidsplan geeft voor elke straat de maximumsnelheid aan.

(overgenomen uit de voorlopige versie va het Beleidsplan)

 

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Verslag hoorzitting 16 juni 2004

spacer.gif (820 bytes) Deze aanvullig verschijnt wellicht in volgende ADO in september.

Het juni nummer van Achter d'oechelen is nog niet droog of de informatie rond het gemeentelijk mobiliteitsplan is al gedeeltelijk achterhaald. De opmerkingen die de leden van de Begeleidingscommissie instuurden waren toen nog niet verwerkt en de hoorzitting die het gemeentebestuur organiseerde rond het Beleidsplan kwam ook net te laat om op te nemen in het juni-nummer.

Omdat iedereen nog enkele weken de tijd heeft om te reageren en het plan bij te sturen, geven we hier al een beetje bijkomende informatie.

De hoorzitting in De Roosenberg trok amper 50 geïnteresseerden, iets minder dan de startvergadering twee jaar geleden. Niet te verwonderen, want we kunnen niet zeggen dat het gemeentebestuur erg zijn best deed om de bewoners eraan te herinneren dat de hoorzitting eraan kwam. Anderzijds was het een publiek van erg geïnteresseerde burgers, die duidelijk al nagedacht hadden over het moeilijke mobiliteitsvraagstuk. De kwaliteit van de vragen lag dus duidelijk hoog.

Het bleek dat met de opmerkingen van de Begeleidingscommissie al terdege rekening gehouden was. Enkele min-punten waarvan sprake in het artikel hierboven werden al aangepast: · Er is geen sprake meer van een nieuwe weg langs de Roosenberg om de parking te ontsluiten, wel van een "verbeterde voetgangersrelatie". · De M.Noëstraat krijgt nergens een maximumsnelheid van meer dan 50 km per uur. · De intenties om buurtwegen terug open te krijgen klonken iets minder vaag. · De fietspaden langs de Bierbeekstraat zouden doorgetrokken worden tot aan de Bergenstraat.

Op de hoorzitting hoorden we dikwijls de opmerkingen terug waar u in eerdere artikels in ADO al kon over lezen. De te zachte aanpak van het sluipverkeer bv. Maar hier en daar staken toch ook nieuwe problemen en inzichten de kop op: iemand vroeg waarom De Lijn steevast grote, dikwijls zelfs gelede bussen inzet, alhoewel het kleinste type bus ruimschoots volstaat. Dat zorgt voor overdreven hinder, nu ook 's nachts. Iemand had het over de uitgang van het Industrieterrein langs de Parkstraat. De opstoppingen op het kruispunt met de Expressweg zorgen voor het gebruik van de gekste sluipwegen. Daar moet dringend iets aan gedaan worden.

Ook de afsluiting van de Weertsedreef kwam ter sprake. Dat is één van de punten uit het Beleidsplan. Maar op de hoorzitting kwam de aap al uit de mouw. Adri Daniëls stelde dat er eerst een nieuwe verbindingsweg tussen de Waversebaan en het industrieterrein van Haasrode moet komen op Leuvens grondgebied. Hoezo? Daar staat toch geen letter van in het mobiliteitsplan? "Een persoonlijk idee" stelt Adri Daniëls, en ondergraaft daarmee het Mobiliteitsplan nog voor de start.

Verschillende mensen kloegen het gebrek aan informatie aan. Waarom krijgen we de plannen nu pas te zien? Hoe kunnen we zo op tijd reageren? Waarom de plannen niet op een website gezet? Adri Daniëls zei aarzelend dat dat allemaal niet zo eenvoudig was. Uw dienaar stelde (nogmaals) voor om alles onmiddellijk ter beschikking te stellen op deze website. Maar daar had men duidelijk geen oren naar. Vanwaar die vijandigheid is ons helemaal niet duidelijk. Tenslotte is een goede doorstroming van informatie óók een punt uit het Beleidsplan.

Daarmee zijn we terug bij onze conclusie uit vorig nummer: het is een uitstekend plan, en het is nog beter geworden. Maar een plan is één ding, de uitvoering een ander, en aan de hand van hetgeen voorafgaat hebben we enige twijfels of dat er ooit  zal van komen. Zoals zo dikwijls, we hopen dat we ons vergissen…

U kan uw opmerkingen nog doorsturen naar het gemeentebestuur tot 1 juli. Om u enigszins te helpen hebben we de zowat 100 "maatregelen" uit het voorlopig Beleidsplan toch op onze website "studies & plannen"  gezet. Samen met de belangrijkste detailtekeningen uit het beleidsplan moet u dat toch al een beetje verder helpen in uw honger naar informatie...

spacer.gif (820 bytes)Beste Redactie,

Dank voor de goede toelichting inzake de "vooruitgang" van het lokale mobiliteitsplan. ADO is terzake zowat de enige informatiebron voor de bevolking.

Plannen gaan uiteraard over de toekomst en dit mis ik erg in dit plan.Voor een groot deel bestaat dit "plan" uit het in kaart brengen en ook bestendigen van een reeds bestaande toestand en het biedt weinig gedurfde maatregelen voor de toekomst, dus de situatie in 2010 en verder, wanneer het verkeer nog zal toegenomen zijn, en de bevolking ongetwijfeld nog grotere eisen zal stellen inzake verkeersveiligheid,stilte,rust,gezonde lucht,fiets-en wandelpaden enz. Plannen moeten vooruitzien en dus gedurfd zijn, zoals al tientallen jaren wordt aangetoond in het buitenland en ja, zelfs in veel andere Vlaamse gemeenten. Teren op het feit dat hier veel bossen zijn en de gemeente dus "landelijk" is, betekent niet dat men in deze materie de boot mag missen. De "zones 30" zijn inderdaad een vooruitgang, maar waarom ze niet onmiddellijk invoeren? Het kost omzeggens niets en mits enige controle, zou misschien daarmee de mentaliteit wat veranderen tegen dat de infrastructurele maatregelen er ooit aankomen.

Vergeet niet dat er nu reeds heel wat zones 30 zijn, met name alle "verkeersplateaus"(zoals aan de school in Blanden), maar de overgrote meerderheid van de, blijkbaar steeds gehaaste chauffeurs, scheert over deze plateaus aan 50,60 per uur.En in de rest van de gemeente,waar normaal toch MAXIMUM 50km/hr geldt rijden de meesten gezwind 70 en vaak meer.Het zou getuigen van "zorgzaam bestuur" moest de lokale overheid hier wat meer op toezien.

Plannen zijn waardeloos als ze niet begeleid worden door controlemaatregelen, en daarmee kan men NU al beginnen en dus niet in 2007, 2010.

Het is ook ronduit verbazend hoeveel achterhoedegevechten en vertragingsmanoeuvers er gevoerd worden inzake de Weertse Dreef!Ik denk dat het beter ware dit op Vlaams niveau te brengen.Het afsluiten koppelen aan een weg ten noorden van het woud of langs de snelweg is toch klinkklare onzin!

En ook nog eens proficiat voor de zeer practische website met zijn vele nuttige links naar andere overheden, gewestplannen enz. Voorwaar een gebundelde bron van informatie!

Groeten!  R.S. Blanden

Beste Redactie,

Heeft men bij het opstellen van het mobiliteitsplan (spreek:snelheidsbeperkende maatregelen) ook gedacht aan die mensen die dagelijks van oud-heverlee en omgeving naar Leuven moeten voor hun werk? De indruk ontstaat dat de mobiliteitsplannen enkel uit snelheidsbeperkende maatregelen bestaan en niet zozeer uit mobiliteit. Als er bepaalde straten en zones met een laag tempo ingekleurd worden, zouden er dan als compensatie niet ook wegen aangeduid moeten worden waar men aan een vlotte snelheid (tenminste 70km/uur) mag rijden? Als alle wegen binnenkort aan 50km/uur en lager ingekleurd worden, waar is dan nog het concept van mobiliteit? Evolueren we dan niet naar een algemene inertie? Heeft u al aan 50km/uur van oud-heverlee naar, laten we zeggen kessel-lo proberen te bollen + files + rode lichten + spoorwegovergang? Ik wil gewoon zeggen - bij alle goede bedoelingen met zone 30 enzovoort, moet er niet ook aan een evenwicht gedacht worden? Of zal men binnenkort een groter industriepark in onze landelijke gemeente inplanten, zodat het pendelverkeer overbodig wordt?

W.D. Sint-Joris-Weert