spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 126

spacer.gif (820 bytes)

De vorderingen in het het gemeentelijk mobiliteitsplan

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Wie regelmatig ADO leest zal het wel niet onbekend zijn dat ons gemeentebestuur druk bezig is met de uitwerking van zijn mobiliteitsplan. Hoever staat het ermee? Tijd voor een update, maar voor een goed begrip herhalen we eerst in een notendop het hoe en waarom van dat mobiliteitsplan. Uitvoeriger informatie in ons website-archief (nummers 121- 122 en 123)

Een mobiliteitsplan, waarom? 
Tussen heel wat gemeenten, het Vlaamse Gewest, de Provincie Vlaams-Brabant en De Lijn is enkele jaren geleden een convenant (overeenkomst) ondertekend. De bedoeling van dat convenant is het beleid rond verkeer en mobiliteit beter op elkaar af te stemmen. Na het ondertekenen van dat convenant moesten die gemeenten starten met de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Alleen dan kan de gemeente voor de uitwerking van de ideeën in dat plan gesubsidieerd worden en worden dure oplossingen zoals wegenwerken betaalbaar. In vele Vlaams- Brabantse gemeenten is zo’n plan er al. Het plan van Oud-Heverlee is in zijn laatste fase. Tegelijkertijd werkt onze gemeente aan een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ( zie “plannen & studies” op onze website). Het was de bedoeling beide plannen te koppelen, want verplaatsingspatronen hebben heel veel te maken met waar en hoe we leven. Maar die koppeling is pure theorie gebleken. 
In zo’n mobiliteitsplan kan niet eender wat staan. De Vlaamse overheid stelt dat het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid topprioriteit moet zijn. Ook wil men de groei van het auto- en vrachtverkeer stoppen. Fietsen en openbaar vervoer moeten een extra steuntje krijgen. Duurzaam mobiliteitsbeleid noemt men dat.
Een mobiliteitsplan maken is groepswerk. Het eigenlijke samenstellen van het mobiliteitsplan gebeurt door de v.z.w. Langzaam Verkeer, die een hele reputatie heeft op dit gebied en ook aan de slag ging in de buurgemeentes. Twee gemeentelijke commissies zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het Plan. De Ambtelijke Werkgroep is het uitvoerend team, belast met de opmaak. Naast Langzaam Verkeer zetelen hierin de burgemeester, schepen Adri Daniëls, de technische dienst, de politie, en enkele vertegenwoordigers van de provincie, De Lijn, de wegenadministratie enz… In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie zitten dezelfde mensen, maar daarnaast ook de vertegenwoordigers van de politieke partijen en de verantwoordelijken van een tiental verenigingen, waaronder ADO, die ingingen op het aanbod van de gemeente om mee te denken over deze materie.
Elk werkstuk van de Ambtelijke werkgroep moet voorgelegd worden aan de Begeleidingscommissie. Zij kunnen het goed- of afkeuren en verbeteringen voorstellen. Zo staat het haast woordelijk in de aanhef van de studie. Ook helaas pure theorie, zoals hierna nog wel duidelijk wordt. 

Hoe ver staat het met dat mobiliteitsplan?

De opmaak van het plan gebeurt in drie grote stappen met de opmaak van drie documenten: een oriëntatienota, een synthesenota en tenslotte, waar het uiteindelijk om te doen is, een beleidsplan.

In de oriëntatienota wordt de bestaande toestand beschreven. Dat hoofdstuk werd in november 2002 afgesloten met de goedkeuring van die nota door de Gemeenteraad. Een goedkeuring die niet zonder enige commotie verliep, maar we laten de oude koeien in de gracht. Wie meer wil weten moet maar in onze website neuzen, de oriëntatienota staat er integraal op. 

In een tweede fase werd een synthesenota opgemaakt. In zo’n synthesenota staan de mogelijkheden beschreven om de mobiliteit te verbeteren. In de eerste versie van die nota stonden onder andere enkele “voorstellen voor leefbare dorpskernen”. Toen deze voorstellen via ADO bekend geraakten, brak een breed protest los. Zowat alle voorstellen kwamen neer op het spreiden van het verkeer door de smalle straten van de dorpscentra. De ambtelijke werkgroep haastte zich om het “spreidingsplan” af te voeren. In een tweede versie van de synthesenota was er geen spoor meer van te bekennen. Het nieuwe plan was goed en realistisch. Maar alles kan beter, en sommige leden van de Begeleidingscommissie (waaronder uw dienaar) stuurden dan ook nog opmerkingen door. Er was immers nog een vergadering gepland voor de Begeleidingscommissie haar fiat zou geven.
Eerst werd deze vergadering, gepland in oktober 2003, verdaagd (men had meer tijd nodig). Achteraf zagen we tot onze grote verbazing dat “het” plan in alle stilte was voorgelegd aan de provinciale auditcommissie en ook werd goedgekeurd door de Gemeenteraad. De leden van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie waren er aan voor hun moeite, kregen niet de minste feed-back op hun voorstellen en konden slechts met de grootste moeite te weten komen welke versie van de synthesenota nu uiteindelijk was goedgekeurd. Wat te vrezen was, bleek waar: uiteindelijk werden wat punten en komma’s aangepast, fundamentele fouten bleven staan. 

Kan u het ons kwalijk nemen dat we niet helemaal te spreken zijn over het verloop van het “overleg” ?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Op één fout willen we nog even dieper ingaan. In de synthesenota zijn – uiteindelijk - een aantal kaartjes toegevoegd met een overzicht van de buurtwegeltjes. Alleen, al de onbruikbare, dikwijls door bewoners ingepalmde binnendoortjes, staan op de kaart als “afgeschaft” gecatalogeerd. Dat is allerminst het geval. Een buurtweg afschaffen kan alleen gebeuren door de Provincieraad, en dat is zelden gebeurd. Daarmee krijgen de mensen, die voetwegjes illegaal blokkeren, het signaal dat hen absoluut niks in de weg zal gelegd worden. Als het de gemeente ernst is met de wil het autoverkeer terug te dringen, dan zou men met het opnieuw openstellen van deze wegeltjes kunnen beginnen. Dat kost niets, en heeft enkel voordelen. Maar neen, er staat alleen nogal wollig en vrijblijvend: “Een deel kan opnieuw worden opengesteld voor het publiek indien gepast binnen het gewenste voetgangersnetwerk tussen de verschillende bestemmingen.” 

Eigenaars en aanpalenden kunnen dus gerust zijn. Zelfs schepen Adri Daniëls stelt dat het openstellen moeilijk is, en via lange procedures. Veel ambitie straalt zo’n standpunt niet uit, om niet meer te zeggen.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Overleg met Leuven

Ondertussen heeft het gemeentebestuur van Oud-Heverlee onderhandeld met de stad Leuven over gemeenschappelijke mobiliteits-bekommernissen. Een verslag van de kant van Oud-Heverlee blijkt hierover niet eens te bestaan. Nochtans zou het evident moeten zijn dat de standpunten die onze vertegenwoordigers innemen bekend gemaakt worden aan de inwoners. We moeten dus uitgaan van de verslagen van Leuven. Daaruit blijktt dat de gemeente Oud-Heverlee aandringt om parallel aan de E40 een autoweg tussen de Waversebaan en het ambachtelijke zone van Haasrode aan te leggen. Door Heverleebos dus. Aan de Bierbeekpleindreef, de nu afgesloten verbinding tussen Naamsesteenweg en Haasrode is zelfs sprake van het rooien van één kant van de dreef, om een tweerichtingsbaan te bekomen. Het terugdringen van het autoverkeer lijkt zo wel verder af dan ooit… 

 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) En verder

De laatste fase, de opmaak van een beleidsplan, is bijna afgerond. In dat beleidsplan zullen dan de voorstellen staan die de gemeente op korte, middenlange en termijn wil concreet maken. In mei zou de Begeleidingscommissie het plan voorgelegd krijgen en in juni zou dan een hoorzitting georganiseerd worden waarin ieder van u zijn zegje kan doen. Deze artikelenreeks wordt dus zeker vervolgd…

 

spacer.gif (820 bytes)