spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 126:

Halfweg

spacer.gif (820 bytes) Sinds januari 2004 is de Fusiebelangen-CD&V coalitie die het in ons gemeentehuis voor het zeggen heeft, halfweg haar bestuurstermijn. De eerste drie jaar zit erop, nog drie jaar te gaan. Merkte u al het verschil met de vorige coalitie van SPA-Fusiebelangen? 

Met ADO nemen we ons voor die voorbije drie jaar systematisch met u te bekijken. We vroegen de schepenen alvast om de balans op te maken van de voorbije drie jaar. En zoeken telkens iemand van de oppositie om dat huiswerk te overlopen. De eerste schepen die ons zijn huiswerk bezorgde was CD&V-schepen Marc Rom, we gingen hem opzoeken samen met Rita Decock, raadslid voor Groen!
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) De schepen met de lange titel

Marc Rom staat in het gemeentelijk informatieblad vermeld als “schepen van Welzijn en Sociale zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Werkgelegenheid en PWA, Huisvesting, Milieu en Groen”. Inzake tewerkstelling verwijst Marc Rom naar het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap dat onder deze legislatuur hier goed op gang kwam. Een twintigtal werklozen knappen allerlei klusjes op voor een 30-tal gebruikers in de gemeente, die daarvoor betalen met PWA-cheques van 6 euro per uur. De vraag naar werklozen is hier zoals elders veel groter dan het aantal werklozen dat in dit systeem wil werken. Via dit systeem werden ook toezichters aangesteld die het verkeer regelen aan de scholen: er zijn echter slechts voor 3 van de 5 scholen toezichters gevonden. Twee vacatures staan open. Er werd voorzien in een aantal opleidingsinitiatieven voor de werklozen van de gemeente. En nu de omvorming van het PWA-systeem eraan komt, stelt zich de vraag of ook het gemeentelijk PWA gaat meestappen in het systeem van dienstencheques. Dat zou inhouden dat het PWA zelf zou gaan optreden als werkgever en poetshulp gaat uitsturen naar gebruikers.

Rita Decock is zelf ook mee actief in het PWA-bestuur als een van de zes politici die samen met de zes vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers de beheerraad uitmaken. Zelf zegt ze dat een Groen! -bestuur het PWA niet anders zou aanpakken dan wat nu gebeurt. Het is nu eenmaal grotendeels werken binnen nationaal uitgetekende beleidsmarges. Ontwikkelingssamenwerking

Inzake ontwikkelingssamenwerking wijst Marc Rom erop dat het budget bij aanvang van de legislatuur 8.480 euro bedroeg, momenteel 12.240 euro groot is en zal stijgen tot 17.353 euro in 2006. Het geld wordt in overleg met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) besteed zowel aan nationale projecten (b.v. 11.11.11) als aan internationale projecten die een of andere band hebben met een inwoner van onze gemeente. Men wil nu ook verzusteren met een of andere stad of gemeente uit het Zuiden en daarmee dan een uitwisseling en sensibilisatie opzetten. Rita Decock evalueert ook hier het afgelopen beleid positief. Ze betreurt wel wat dat de gemeente voor het ontwikkelen van het project van zustersteden zo zwaar steunt op de inbreng van de 9 vrijwilligers in het GROS: de gemeente doet zelf weinig voorbereiding en werkt weinig uit.

Sociaal beleid

Inzake het sociaal beleid wijst Marc Rom op de aflopende overeenkomst met de Vlaamse gemeenschap: dat maakte initiatieven mogelijk als de mantelzorgtoelage, premies voor verbetering en aanpassing van woningen, een woning voor noodhuisvesting. Nu gaat de aandacht naar de oprichting van een sociaal huis, een gemeenschappelijk loket voor het OCMW en de sociale diensten van de gemeente. Ook hier wijst Rita Decock erop dat het vooral gaat om lokale uitvoering van beleidsopties die in de Vlaamse regering werden genomen, veel verschil kan je daarin lokaal niet maken. Kritiek van Groen! is er wel op de afgeschermde besluitvorming binnen het OCMW waar in kleine kring alles en nog wat wordt bedisseld. Maar laat dit nu weer buiten het bevoegdheidsterrein van Marc Rom vallen.

Sociale huisvesting

Inzake sociale huisvesting wijst Marc Rom op de aankoop van 24 aren grond voor sociale woningbouw aan de Overwegstraat in Sint-Joris-Weert. Architect Bruggemans –alweer dezelfde- is daarvoor recent aangesteld. Daarop wil men 8 woningen realiseren die in een huur-koop formule zullen worden aangeboden. De prijzen zullen rond 110.000 euro liggen. Kandidaat-kopers kunnen maximaal 10 jaar huren en moeten nadien kopen of de woning verlaten. De huurprijs gaat af van de koopsom. Tegen het einde van de legislatuur wil men ook rond zijn met alle administratieve hinderpalen voor het starten van een project voor 15 sociale woningen op de grond van de gemeente in het Winkelveld in Oud-Heverlee. De plannen daar botsten tot nog toe ook op bezwaren van de dure-villabewoners aldaar die liever geen sociale woningen willen omdat dit “het residentieel karakter” verstoort.

Rita Decock beaamt dat die huurkoop-woningen goed zijn voor jonge gezinnen met bouwplannen, maar dat Groen! daarbij ook sociale huurwoningen zou realiseren. Daarmee kan je dan doelgroepen als jongeren, alleenstaanden, oudere mensen, of pas afgestudeerden bereiken die hier wel willen wonen, maar nog geen eigendom willen kopen. Die sociale mix wordt nu niet bereikt. Marc Rom geeft grif toe dat die huurkoop-formule in dit project een compromis was met Fusiebelangen. Ook zijn eigen ACW achterban en het CD&V-verkiezingsprogramma pleitten immers voor sociale huurwoningen naast koopwoningen. In volgende projecten kan misschien wel op die huurwoningen worden gemikt, hoopt hij.

De toewijzing zal terug via de gemeente verlopen. Het risico op toewijzing via scheve dienstbetooncriteria wordt weggewuifd: er zal voorrang worden gegeven aan mensen van Oud-Heverlee die nog geen eigen woning hebben. Vorige keer, bij het project in Sint-Joris-Weert, was de vraag niet zo groot dat er moest geselecteerd worden. Meteen ook een antwoord op onze vraag of amper 8 gerealiseerde sociale koopwoningen op zes jaar tijd niet wat weinig is . Marc Rom betwist overigens dat deze huurkoop-formule niet zou passen voor alleenstaanden of eenoudergezinnen: we richten ons inderdaad niet op marginalen of op de vierde wereld, maar wel op de mensen die nu op onze zitdagen komen.

Milieu

Inzake milieu verwijst Marc Rom terug naar de goede verstandhouding met de milieu-adviesraad waarin ook Rita Decock actief is. Ook hier gaat het om de lokale uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest rond thema’s als afval, water, natuur, mobiliteit, energie. In het kader van deze overeenkomst werden een hele reeks initiatieven genomen: “met belgerinkel naar de winkel”, de subsidie voor regenwaterputten; zwerfvuilacties, de ondersteuning van het natuurreservaat “Doode Bemde”, een enquête, de aanleg van knuppelpaden in de Doode Bemde, milieu-educatie in de scholen, .. Op elk van de terreinen in de samenwerkingsovereenkomst heeft Oud-Heverlee al twee niveaus doorlopen, waarmee we aan de kop zitten van het Vlaamse peloton, zegt Marc Rom.

Rita Decock beaamt dat ook een Groen! schepen van milieu veel dezelfde dingen zou gedaan hebben. Maar toch zouden er accentverschillen zijn. Zo zou Groen! graag een “diftar” systeem willen, waarbij het huisvuil gewogen wordt en bewoners huisvuilbelasting betalen in functie van het gewicht van huisvuil dat ze produceren. Met een computerchip in de afvalcontainer lukt dat nu al in sommige gemeenten. Marc Rom verwijst naar de goede score van Oud-Heverlee inzake afvalpreventie door het systeem van betalende huisvuilzakken. Zoveel verschil met een diftar systeem maakt dat nu ook weer niet. Als we even herinneren aan het CVP-partijprogramma om gezinnen vanaf 3 kinderen een aantal gratis huisvuilzakken te geven, zegt Marc Rom dat hij dit al vergeten was. En dat was een voorstel dat we vanuit de oppositie formuleerden, zegt hij, veel te veel administratie en boekhouding voor nodig om dat te realiseren.

De aanplantingen langs bijvoorbeeld het voetbalveld in Oud-Heverlee zou Groen! anders aangepakt hebben. Ook het onderhoud van buurtwegen en het verminderen van het pesticiden-gebruik zou krachtiger zijn verlopen met Groen! aan het stuur. Maar Rita Decock wil het deze ploeg wel nageven: er is beterschap in vergelijking met de vorige coalitie. Een minpunt is de besluiteloosheid rond het afsluiten voor autoverkeer van de Weertse Dreef. Marc Rom pareert dat dit verder moet onderzocht worden. Wie rijdt er door het bos, is dat veel sluipverkeer, wat denkt de eigen bevolking van het afsluiten van de Weertse dreef ?

Achteraf bezorgde Rita Decock ons nog een mail waarin ze wat andere verschilpunten aangeeft met het beleid van Marc Rom: een betere samenwerking met de milieu-adviesraad, meer aandacht voor het eco-toerisme aan het Zoet Water, meer het voorbeeld geven voor milieu-aspecten bij eigen bouwprojecten van de gemeente (opvang regenwater, zonne-energie voor waterverwarming; )

We zullen...

De afspraak was dat we het in dit interview enkel zouden hebben over de realisaties van de laatste 3 jaren. Het woord ‘zullen’ mocht niet voorkomen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal gelukt. Er zullen 15 sociale woningen bijkomen aan het Winkelveld. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking zal verdubbelen. Er zal werk gemaakt worden van de herwaardering van de voetwegen: modderpoelen zullen tot het verleden behoren en (illegaal) door buurtbewoners afgesloten of ingepalmde voetwegen worden weer geopend. Het gemeentebestuur is ook voor de geplande bosverbindingen. Ze zullen er, in de mate van het mogelijke, komen. We zullen er op letten.

 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Naschrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spacer.gif (820 bytes) De eerste confrontatie in onze reeks “Halfweg” heeft niet meteen voor vuurwerk gezorgd tussen schepen en oppositie. Blijkbaar is de consensus in deze beleidsmateries vrij groot. Rita Decock ging niet veel verder dan enkele accentverschuivingen en hier en daar wat durven verder willen gaan dan Marc Rom. Het is bewonderenswaardig dat een lid van de oppositie goed werk erkent en niet per definitie ‘moord en brand’ roept. Maar er is meer, de oppositie beseft ook wel dat de manoeuvreerruimte van de lokale beleidsmakers beperkt wordt door decreten en richtlijnen van hogere instanties (federaal en Vlaams gewest). Inderdaad, de hogere overheden bepalen meer en meer wat kan en moet in de gemeenten. Aan de ene kant geeft dit bijvoorbeeld een enorme papiermolen waar onze beleidsmensen (terecht) over klagen. Maar anderzijds hebben we toch de indruk dat de meeste van deze decreten goed doordacht zijn en zo de lokale besturen verplichten om een meer ‘professioneel’ beleid te voeren. En daar kunnen we alleen maar beter van worden. De tijden dat gemeentebesturen op een amateuristische wijze konden doen wat ze wilden, zullen zo gelukkig meer en meer tot het verleden behoren.

Wil dat dan zeggen dat Marc Rom weinig of geen verdiensten heeft in al zijn verwezenlijkingen, dat hij eigenlijk gewoon niet anders kan? Neen, dat geloven we ook niet. Marc Rom lijkt een man van de dialoog die alle partijen aan het woord laat en in samenspraak tot een goede oplossing wil komen. Rita Decock, die in meerdere raden direct met Marc Rom moet samenwerken heeft dit zeker niet tegengesproken. We geloven ook dat de decreten van hogerop sommige schepenen de mogelijkheid geven om bepaalde zaken door te drukken in de eigen ploeg. 

Hebben we dan helemaal geen opmerkingen of kritiek? Nee, dat ook weer niet. Marc Rom is een man van de dialoog, die de zaken gunstig wil laten evolueren zonder te bruuskeren zoals hij zelf zegt. Maar deze voorzichtige aanpak is natuurlijk ook wel een manier om sommige zaken helemaal niet vooruit te helpen. Dit is een oud zeer in Oud-Heverlee, getuige de vele problemen die jarenlang blijven aanslepen (in dit geval de Weerstedreef). Politiek is ook durven te beslissen.
spacer.gif (820 bytes)