spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 125

spacer.gif (820 bytes) In ADO 120 kon u uitgebreid lezen over het Vlaams Ecologisch Netwerk of VEN.
Voor het hoe en waarom van zo’n netwerk verwijzen we naar dat nummer (na te lezen op onze website). Laat het ons hier houden op wat onderzoekers algemeen vaststellen: natuurgebieden mogen niet te klein zijn en moeten met elkaar in verbinding staan om uitwisseling van planten en dieren mogelijk te maken. Geïsoleerde soorten in afgezonderde natuurgebieden zijn op termijn niet levensvatbaar. Vandaar de noodzaak om te streven naar een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, kortweg het VEN.

Zijn onze groengebieden in gevaar?

Met de publicatie in het Staatsblad van oktober 2003 werden er 86.500 ha grond in Vlaanderen geselecteerd als VEN gebied. In dat gebied komt de natuurontwikkeling op de eerste plaats. Een overwinning voor de milieubewegingen? 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Wat voorafging

In 1991 kondigde minister Kelchtermans de Groene Hoofdstructuur (GHS) aan. In Vlaanderen zou 335.000 ha natuurgebied worden. Zijn opvolger minister De Batselier kreeg te maken met fel protest van landbouwers. De Groene Hoofdstructuur werd opgeborgen en vervangen door het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Een naamsverandering die vooral een inlevering betekende: de oorspronkelijk 335.000 ha werden teruggebracht tot 125.000 ha “grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling”. Daarnaast zouden ook nog eens 150.000 ha verwevingsgebieden worden aangeduid. In een decreet werd bepaald dat de afbakening van het VEN diende te gebeuren vóór januari 2003.
Door de overheveling van de landbouwbevoegdheden naar Vlaanderen en door het aanhoudend lobby-werk van vele groepen, die zich -soms geheel onterecht- geremd voelden door de voorgestelde beperkingen, kwam er maar geen schot in de zaak. Uiteindelijk werd er een prioriteitenkaart gemaakt. 135.000 ha werden geselecteerd als VEN-gebied. Deze kaart vormde de basis voor een verdere selectie: de consensuskaart. Die selecteerde de gebieden waarvan men hoopte dat daarrond geen tegenwind te verwachten was. Het werd een kaart met 75.000 ha die al een groene bestemming hadden en van 10.000 ha (van de oorspronkelijk voorziene 38.000 ha) groene gewestplanwijzigingen. 
Met de publicatie is die 86.500 ha nu effectief VEN-gebied, al blijven er nog uitvoeringsplannen te maken voor er effectief iets op het terrein verandert. De rest van die 135.000 ha moet gerealiseerd worden in een latere fase.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Het VEN bij ons

Eén van de 37 VEN-gebieden, namelijk de eenheid “Zoniënwoud, IJsevallei, Dijlevallei, Meerdaalwoud en de Molenbeek – Mollendaalbeek” ligt voor een groot gedeelte op het grondgebied van Oud-Heverlee: 
Al de geselecteerde stroken liggen al in natuurgebied volgens het gewestplan. Voor onze gemeente waren er dan ook geen negatieve bezwaarschriften op het openbaar onderzoek. Die waren er wel in buurgemeenten, vooral van eigenaars van visvijvers.
Op het kaartje hebben we het VEN gebied donker ingekleurd. Ook de gemeentegrens is aangeduid.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Het VEN: eerder een vloek dan een zegen voor de natuur?

Natuurverenigingen zoals De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud zien de evolutie eerder somber in. Ze gaan uit van de vaststelling dat ca 2/3 van het totale oppervlakte VEN nu al geselecteerd is, en die overblijvende te selecteren ha volstaan eenvoudig weg niet om alle waardevolle gebieden ook te beschermen.

We citeren uit hun bezwaarschrift, bij de afbakening van het nu erkende gedeelte:
“...Een berekening leverde immers op dat (in ons werkingsgebied) 10.953 ha VEN waardig gebied aanwezig is, en dat het actuele voorstel slechts 5.546 ha betreft. Met andere woorden slechts de helft. De andere helft is zeker het beschermen waard, de nog af te bakenen 1/3 zal voor ons gebied te kort schieten. Minstens alle gebieden die op het gewestplan de bestemming natuurgebied en natuurreservaat hebben moeten in het VEN worden opgenomen, te meer omdat  deze zal omgezet worden in één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen die dan in de plaats komen van de gewestplannen.  Ook is het voor onze vereniging onaanvaardbaar dat het Heverleebos niet een VEN gebied wordt (er zijn er nog andere). Dit boscomplex heeft misschien wel een iets mindere waarde dan de andere boscomplexen in het gebied, maar in Vlaanderen blijven bossen van meer dan 600 ha een zeldzaamheid en dus het beschermen waard.”

De vereniging wil er voor pleiten de volgende fase van de VEN afbakening snel te laten doorgaan. Er bestaat immers een gevaar dat er twee soorten natuurgebieden zullen ontstaan, VEN-natuur en andere natuur.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) En wie weet

En wie weet sneuvelt dat bijkomende 1/3 VEN gebied bij een volgende Vlaamse Regering wel helemaal… Dat zal velen goed uitkomen, wellicht kan men dan zonder veel problemen nog een bijkomende autoweg trekken parallel aan de E40 in Heverleebos, waar sommigen al hardop van dromen. Dan kan men weer alle kanten uit met de Don Bosco terreinen, dan kan men in het vrijgekomen gedeelte van het militair domein lekker zijn zin doen…

Het ziet er naar uit dat 13 jaar gepalaver over meer groen en meer natuur nog zal uitdraaien op heel wat minder natuur.
spacer.gif (820 bytes)