spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

uit ADO 124

Sinds 1 januari 2002 is de politiehervorming een feit. Voor Oud-Heverlee wil dit zeggen dat er geen gemeentepolitie meer is met onze burgermeester aan het hoofd, maar dat wij nu deel uitmaken van de politiezone Dijleland. Naast Oud-Heverlee maken ook de gemeenten Bertem en Huldenberg daar deel van uit. Tijd voor een gesprek met onze zonechef Herman Rondas, om te praten over die hervorming en over andere onderwerpen zoals verkeer en diefstal in onze gemeente.

ADO sprak met de hoofdcommisaris van de de politiezone Dijleland Herman Rondas.


spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   De politiehervorming.
Voor 1/1/2002 waren er drie politiediensten: de gemeentepolitie, de gerechtelijke politie en de rijkswacht. Na de hervorming is er enkel nog een federale en een lokale politie. Zij werken op 3 niveaus: federaal, per gerechtelijk arrondissement (zoals Leuven waar wij deel van uitmaken) en lokaal per zone (een 200-tal in België). Voor politiezone Dijleland wil dat zeggen dat de gemeentepolitie van Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg en de Rijkswachtbrigades die in deze zone gelokaliseerd waren, samengesmolten zijn tot 1 korps van ongeveer 45 mannen en vrouwen. Herman Rondas (die voor de hervorming brigadecommandant was van de rijkswachtbrigade Sint-Joris-Weert) is onze eerste zonechef, aangesteld voor 5 jaar. 

Hoe werkt de zone nu, vroegen wij aan zonechef Rondas. Er is een centrale dienst in Sint-Joris-Weert met het centraal commando, de recherche en de interventiediensten. Daarnaast is er per gemeente een wijkkantoor. Nieuw sinds de hervorming is dat iedere zone een veiligheidsplan moet opstellen met de doelstellingen en prioriteiten voor het komende jaar. Dit plan wordt opgesteld met de medewerking van het parket, de federale politie op het niveau van het arrondissement en de gemeenten. Een politieraad met naast de zonechef en burgemeesters, een selectie van gemeenteraadsleden zetelen een 5-tal keren per jaar om de beleidsopties te bespreken en bij te sturen. De zonechef en de 3 burgemeesters zetelen ook éénmaal per maand in een politiecollege om alle politiezaken te bespreken. Als actievoorstellen van één van de burgemeesters gevolgen zou hebben voor de andere gemeenten, dan wordt er steeds eerst overlegd. 
Herman Rondas is zeker niet ongelukkig met de hervormingen, integendeel, met een korps van 45 mensen kan men een echt beleid voeren. Door het veiligheidsplan en de verminderde macht van de burgemeester is de lokale politie professioneler geworden. Maar onze zonechef kan de verhalen die we in de kranten gelezen hebben over een hervorming die te snel en soms te ondoordacht uitgevoerd werd, enkel maar bevestigen. Zo ontdekte hij 5 dagen voor de deadline dat de rijkswachtvoertuigen die onze zone mocht behouden niet meer verzekerd zouden zijn. Vroeger was een telefoontje naar de federale diensten genoeg om personeel en logistieke problemen op te lossen. Nu komen al deze taken en problemen bij hem terecht. Maar, hoopt Rondas, in de toekomst zou voor sommige zaken weer meer federale ondersteuning komen. Eén van de doelstellingen van de hervorming, meer blauw op straat, is niet echt verwezenlijkt. De wijzigingen aan het statuut van het personeel hebben overuren en extra taken moeilijker gemaakt. Gevolg, er is eigenlijk evenveel blauw op straat. 

De 3 prioriteiten in het veiligheidsplan van zone Dijleland zijn: diefstal, verkeer en drugs. Over deze onderwerpen gaat dan ook de rest van het gesprek.

Drugs. 
Zonechef Rondas vertelt ons dat drugs als prioriteit werd toegevoegd omdat de Rozenberg aan de Zoete Waters in 2002 dikwijls gebruikt werd om fuiven te organiseren, fuiven waarvoor geen toelating werd verkregen in Leuven. Dit bracht drugsoverlast en vandalisme met zich mee. Maar door doorgedreven controles en omdat daar nu minder risicofuiven gepland worden is dat probleem grotendeels van de baan.

Diefstal.
Iedereen herinnert zich de inbrakenplaag die we begin dit jaar gekend hebben. Ondanks de acties die de politie gevoerd heeft, is de bende nooit op heterdaad betrapt. De politie hecht dan ook veel belang aan preventie. Er werden succesvolle info-avonden georganiseerd. Blijkt vooral dat niet alleen dure alarmsystemen de oplossing zijn, maar vooral goede sloten op deuren en vensters. Mensendie bouwen kunnen van de politie anti-inbraak-tips krijgen en iedereen kan om een vakantietoezicht vragen. Dat houdt in dat de politie regelmatig langskomt en een verslag uitbrengt van haar bevindingen. Uit deze verslagen blijkt dat het in vele huizen eigenlijk niet zo moeilijk is om in te breken. Toppunt is waarschijnlijk wel het huis waar de bewoners in hun haast om de zon op te zoeken (of deze zomer eerder om de hitte te ontlopen), de voordeur gewoon hadden opengelaten.

In Bertem is een buurt-informatie-netwerk of BIN actief.
www.buurtinformatienetwerken.be  Inwoners houden samen hun buurt in het oog. Iedereen kan de politie verwittigen en de politie kan met één telefoonoproep de hele buurt bereiken. Volgens Herman Rondas werkt dit vrij goed, hoewel er wel eens vergeten wordt om de mensen te verwittigen als blijkt dat er niets aan de hand is. Dit netwerk heeft uiteraard geen enkele politionele bevoegdheden.
Hoe erg was de plaag? Wel, eind september kenden we in onze zone al 80 (pogingen tot) inbraken. Een cijfer dat normaal over een heel jaar gehaald wordt. 

Verkeer.
U heeft het misschien gelezen, na jarenlange problemen met de homologatie, beschikt onze politie eindelijk over een snelheidsmeter. Deze wordt vooral gebruikt samen met een interventieploeg, zodat men een betrapte autobestuurder onmiddellijk kan confronteren met zijn overtreding. Dat houdt wel in dat men op niet veel plaatsen kan staan, tussen de controle en interventie mag men niet kunnen ontsnappen. Ook moet men dan 6 mensen vrijmaken voor een controle. 
Omwille van de laattijdige confrontatie met een overtreding is Rondas dan ook maar een matige voorstander van flitspalen (In onze zone staan er alleen op het kruispunt met de Expressweg in Blanden.) Dagelijks registreren zij 40 à 60 roodrijders. Maar, bekent Rondas, dikwijls werken ze niet omdat we de processen toch niet kunnen verwerken. Hij ontwijkt onze vraag hoe dikwijls ze dan wel werken, maar belooft beterschap als het kader zal opgevuld zijn.
Er bestaan wel computerprogramma’s die de administratieve rompslomp verlichten, maar die zijn veel te duur voor ons. Misschien alweer een voorbeeld van beleidsopties die maar half ondersteund worden 

Naast de snelheidsmeter beschikt de politie ook over een ‘U rijdt …’ bord. Ook dit toestel is duur. Het wordt dan ook regelmatig verplaatst... en ‘s nachts binnengehaald omdat het al eens kapotgeslagen werd. Het toestel flitst niet, maar registreert alleen hoeveel auto’s tegen welke snelheid voorbijkomen. Misschien spijtig dat het alleen registreert als het display werkt . Anders zou men het effect van zo’n bord eens objectief kunnen meten. Bij het begin van dit schooljaar werd dit toestel gebruikt als ondersteuning voor de campagne “veilige schoolomgeving”.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Toen de zonechef ons vertelde dat snelheidsmetingen in onze zone aantonen dat er niet te snel gereden wordt keken we vreemd op. Maar het wordt wel duidelijker als u weet dat er enkel sprake is van “te snel rijden” als de toegelaten snelheid overschreden wordt met minimum 10 km/u en daarbij wordt nog eens rekening gehouden met een foutenmarge van 6%. Die 6% is de wettelijke norm, de 10 km gaan van het parket uit die dat zelfstandig bepaalt en die marge kan dan ook per arrondissement verschillen). Maximum 50 km/u wordt bij ons zo meer dan 63 km/u. 
Herman Rondas vertelt bij wijze van voorbeeld zelf over een vrouw die beweerde dat in haar straat, de Beekstraat in Sint-Joris-Weert te snel gereden werd, zij durfde met haar kinderen niet meer langs de straat wandelen. De politie organiseerde een controle, maar brak deze af toen na één uur bleek dat er tot dan toe slechts één auto te snel gereden had. Herman Rondas vond dit resultaat vreemd en ging zelf een kijkje nemen. Het voetpad was erg smal en hij gaf toe dat hij zich daar als voetganger ook niet veilig voelde. 
Toeval wil dat wij enkele jaren geleden op bijna dezelfde plaats stonden en daar met onze goed verdekte kleine (geijkte!) snelheidsmeter volgende gegevens verzamelden:
Al onze metingen kan je nog terugvinden op onze website
(klik op archief en je vindt ze onder: uit ado99: snelle jongens.)
Wat er ook van zij, in Oud-Heverlee is er geen enkele zone 30, dit wil zeggen dat er overal minstens 63 km/u kan gereden worden. Maar dat is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van de politie.
Als we het hebben over het stoepparkeren, dan blijkt dat niet meteen als een probleem bekend te zijn bij de politie. We hebben de zonechef dan ook uitgenodigd om de resultaten van deze enquêtes eens te bekijken op onze website. En misschien moeten onze inwoners zelf sneller naar de politie toestappen met grieven. Zonechef Rondas stelt ook voor dat de inwoners voorstellen waar en wanneer de snelheidsmeter eens moet opgesteld staan. Doen ! spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Meer inlichtingen: 
Politiezone Dijleland: Hollestraat 21, 3051 Oud-Heverlee (Tel. 016/498230, Fax: 016/477575, e-mail: pzdijleland@dijleland.vera.be 
Er is ook een website www.pzdijleland.be  maar daar moet nog aan gewerkt worden. 

Suggesties, opmerkingen en reacties mogen, zoals steeds, naar ons redactieadres gestuurd worden. Via deze website bijvoorbeeld...
reactie van R.S. uit Oud-Heverlee:
Proficiat met uw laatste ADO! Ik vind er meer informatie in dan in het gemeenteblad. Uw interview met de politiezonechef bevestigt dat er, na 25 jaar "laisser aller" weinig of geen know-how bestaat inzake verkeersveiligheid en ook dat de mentaliteit nog totaal moet veranderen. Dat er op de snelheidsmeters een foutmarge ingesteld wordt is, zelfs met de moderne apparatuur, nog aan te nemen, maar dat het parket er nog tien kilometer bijvoegt is ongehoord en gewoonweg een aanzet tot incivisme. Een maximumsnelheid dient gerespecteerd te worden en in alle omringende landen wordt enkel een foutmarge ingesteld. De bewering dat er niet te snel gereden wordt is totaal uit de lucht gegrepen, zoals uw metingen klaar en duidelijk aantonen.Ik kwam trouwens tot analoge meetresultaten. Het"snelheidsbord" van de gemeente wordt op rustige tijdstippen en absoluut niet lang genoeg geplaatst (slechts enkele uren), dit geeft totaal waardeloze statistieken. Ik blijf er dus bij dat deze gemeente stilaan een historische achterstand begint op te lopen op veel gebieden en zeker qua snelheidbeheersende maatregelen.spacer.gif (820 bytes)