spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 123

spacer.gif (820 bytes)

De vorderingen in de mobiliteitsstudie

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 

spacer.gif (820 bytes) In vorige ADO’s kon u uitgebreid lezen hoe de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan vordert.
Dat artikel lokte nogal wat reactie uit. Bij ons kwamen meer dan 160-tal reacties binnen, brieven, telefoons, maar vooral e-mails. Ook bij de gemeente stond naar verluidt de telefoon roodgloeiend.


Wat voorafging
Oorzaak van al die heisa waren de verschillende circulatieplannen om de verkeersleefbaarheid van de dorpskernen te verbeteren. Maar deze plannen hadden één constante: meer verkeer langs smalle dorpsstraten sturen. Vooral de voorstellen voor Oud-Heverlee deden nog al wat haren ten berge rijzen. In die mate zelfs dat potentieel getroffen inwoners zich organiseerden om het verzet te kanaliseren.
Liefst 65 gezinnen uit de Groenstraat en omliggende straten ondertekenden een gezamenlijke protestbrief.
Het mogen dan nog maar vage voorstellen zijn, maar dit is duidelijk de verkeerde piste, stelde de petitie.
Al die kritiek heeft zijn weerslag niet gemist. In de vergadering van juni 2003 kwam de ambtelijke werkgroep met een vernieuwde synthesenota op de proppen: van de zo gecontesteerde circulatieplannen was geen spoor meer te bekennen. Het klonk ons zelfs in de oren alsof nooit iemand achter deze plannen gestaan heeft. 
Een goed plan heeft vele vaders, een slecht plan is een wees, zullen we maar denken…

De nieuwe synthesenota
In het eerste deel, dat vooral onderzoekt hoe de mobiliteit verloopt en waarom is één belangrijk hoofdstukje toegevoegd. In de vorige synthesenota had men bij de beschrijving van de huidige toestand van het wegennet het net van voetwegen compleet genegeerd. Nu zijn er een aantal kaartjes toegevoegd met een overzicht van deze buurtwegeltjes. Alleen, al de onbruikbare, dikwijls door bewoners ingepalmde binnendoortjes, staan op de kaart als “afgeschaft” gecatalogeerd. Dat is allerminst het geval. Een buurtweg kan alleen afgeschaft worden met een beslissing door de gemeenteraad, en dat is zelden gebeurd. Als het de gemeente ernst is met de wil het autoverkeer terug te dringen, dan zou men met het opnieuw openstellen van deze wegeltjes kunnen beginnen. Nu staat er enkel vrijblijvend “Een deel kan opnieuw worden opengesteld voor publiek indien gepast binnen het gewenste voetgangersnetwerk tussen de verschillende bestemmingen.“ Alvast weinig ambitieus. 

Op het tweede en derde deel, de trendscenario’s en doelstellingen gaan we hier niet verder in, bijna alles wat daarin staat, is de evidentie zelve. Zo bv: Hoe de trendmatige daling van de verkeersveiligheid verderzetten? Door het ingrijpen op mens, omgeving en voertuig. Dat moet leiden tot het verminderen van het absoluut aantal ongevallen (per modus) en een daling van de ernst. De indicatoren hiervan zijn de NIS statistieken en enquêtes over subjectieve onveiligheid…enz…enz… Volgt u nog?

Gelukkig wordt het allemaal wat concreter in hoofdstuk 4: de uitwerking van een duurzaam scenario. Als de plannen die hierin staan werkelijkheid zouden worden, dan zouden al onze dorpskernen er heel wat leefbaarder door worden. Volgende verbeteringen werden voorzien. 
spacer.gif (820 bytes)

 

 

 

 

 

Zien de kruispunten van Duivenstraat en Brainestraat met de Naamsesteenweg er binnenkort zo uit?

4blauw.gif (837 bytes)

Blikvangers in de nieuwe synthesenota

spacer.gif (820 bytes) Oud-Heverlee
· Centrumgebied van Oud-Heverlee tussen kruispunt Korbeekdamstraat -Waversebaan, kruispunt Dorpsstraat - Waversebaan en station 
Oud-Heverlee - aanleg van poorteffecten.
· Inbreidingsgebied tussen J. Vandezandestraat, Fonteinstraat en Dorpsstraat inrichten als woonerf of zone 30.
· Overdimensionering kruispunt Waversebaan - Dorpsstraat afbouwen.
· Verblijfskarakter van de Fonteinstraat benadrukken, snelheid temperen, maximaal 50 km/uur. Bij voorkeur knippen om doorgaand verkeer te vermijden.
· Uitbouw van een direct fiets- en voetgangersnetwerk richting station (opwaardering Bogaardenstraat en parallel fiets- en voetgangerstracé langs de spoorlijn).

Blanden
· De omgeving van de kerk wordt heringericht. Het geheel wordt afgebakend als verblijfsgebied. Er wordt een pleinfunctie voorzien ter hoogte van de kerk.
· Inrichting als woonerf/zone 30 van Korenbloemlaan, Narcissenlaan, Anemonenlaan.
· Schoolomgeving Lijsterstraat - Bierbeekstraat zone 30.
· Poorten moeten de overgang van snelheidsgebieden aangeven.

Haasrode
· Kerkplein en omgeving (Milsestraat, deel Blandenstraat ter hoogte van winkels en deel A. Verheydenstraat tot voorbij schoolpoort) wordt heringericht als woonerf, waarbij de plaats van de voetganger en het verblijfskarakter (terrasjes) primeren. Het (lang)parkeren wordt zoveel mogelijk afgewikkeld op de parking aan de sporthal. Hiervoor wordt een nieuwe toegang voorzien vanaf de Milsestraat.
· De toegang tot de school wordt extra beveiligd en is gericht op een comfortverbetering voor voetgangers en fietsers in de Milsestraat, A. Verheydenstraat, Blandenstraat en Verbindingsstraat.
· Snelheidsmilderende maatregelen in de Blandenstraat en Dassenstraat in de omgeving van verdichte bebouwing.
· De poorten moeten de overgang van snelheidsgebieden aangeven.

Sint-Joris-Weert
· Leuvensestraat vanaf Pastoor Tilemansstraat tot kruispunt met Beekstraat - Molenstraat inrichten als doortocht.
· Beekstraat tot aan kruispunt Neerijsebaan, Kauwereelstraat als prioritaire voetgangerszone.
· Binnengebied tussen Kauwereelstraat, Beekstraat en Molenstraat inrichten als zone 30.
· Pastoor Tilemansstraat, Overwegstraat, IJzerenwegstraat zone 30 -schoolgaande jeugd.

Vaalheek
· De Gemeentestraat en Grezstraat worden ingericht als zone 30. Beide wegen liggen in het woongebied. Het gedeelte van de O.-L.-Vrouwstraat tussen beide wegen wordt mee opgenomen in de centrumsfeer. Een snelheidsbeperking van 50 km/uur wordt opgelegd door effectieve snelheidsremmers.
· De onthaalinfrastructuur van het gemeentehuis wordt ontdubbeld: langs de O.-L.-Vrouwstraat wordt een toegang voorzien naar de parking. De gemeentestraat is de hoofdontsluiting voor openbaar vervoer, fiets en te voet.
· Het gehucht Pragen wordt ingericht als lokale doortocht. De beperkte breedte maakt een ontwerp met erfaanleg noodzakelijk.

Al deze plannen werden al min of meer gedetailleerd uitgetekend. Helaas ontbreekt ons hier de plaats om ze te publiceren. Bij "plannen en studies" op deze site kan wel meer info vinden.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

En verder...

spacer.gif (820 bytes) Verder besteden de huidige plannen veel aandacht aan de uitwerking van een recreatief fietspadennetwerk en voorziening voor fietsers in het algemeen.
Openbaar vervoer zou een prominente plaats moeten krijgen. Blikvangers in de nota zijn de uitbouw van het station van Weert tot lokaal openbaar vervoerskruispunt. Lijn 5, Leuven – Haasrode – Blanden - Vaalbeek, zou in de toekomst doorgetrokken worden tot aan ’t Zoet Water, waar men dan kan overstappen op lijn 337 Leuven - Waver. Ook wordt er gepleit voor een belbus. 

Enkele negatieve punten willen we toch nog meegeven:

De uitbouw van een KMO zone aan “onze” zijde van de E40 staat nog altijd droogweg vermeld. Of dat nodig en nuttig is, is natuurlijk geen discussiepunt voor een mobiliteitsplan. Maar de mogelijke (negatieve) gevolgen van deze zone op de mobiliteit in Haasrode is dat natuurlijk wel, en daar wordt met geen woord over gerept.
Ook Leuven is druk bezig met zijn mobiliteitsplan. Zo wordt er gedacht aan het inbouwen van een bussluis op de Geldenaakse baan, zodat deze invalsweg naar Leuven voor auto’s wegvalt. Dat dit nogal invloed zal hebben op de verkeersstromen op de Expressweg en Naamsesteenweg is evident. Maar…op de laatste vergadering bleken onze plannenmakers helemaal niet op de hoogte van deze en andere plannen. Op aandringen van de begeleidingscommissie zou men opnieuw contact opnemen met de buurgemeenten.

Al met al ziet dit syntheseplan er al heel wat beter uit dan de eerste versie. Dinsdag 7 oktober wordt de definitieve versie, waarin misschien nog meer wijzigingen, naar alle verwachting definitief aangenomen.
Gezien het belang van deze studie houden we u natuurlijk verder op de hoogte in een volgend nummer.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 

spacer.gif (820 bytes) Veel meer informatie is te vinden in het hoofdstuk "studies en plannen" van deze webstek
spacer.gif (820 bytes)