spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 123

spacer.gif (820 bytes)

 Bevers in de Dijlevallei

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)  

spacer.gif (820 bytes) Rattenvangers en omwonenden van de Dijlevallei hebben de laatste tijd opvallend veel bevers opgemerkt. Onder andere in Huldenberg, Overijse en langs de Laan en de Dijle en zelfs in de Demer zijn al bevers gesignaleerd.
Een gevolg van de hete zomer?

Niets is minder waar. Het staat vast dat deze dieren uitgezet werden door natuurliefhebbers. Veel moeite om dat te verstoppen, deden ze trouwens niet. Er werd op één plaats zelfs een kunstmatige beverburcht ingegraven in de oever om het de dieren zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Volgens een goed gedocumenteerd artikel in Knack was het loslaten het werk van Waalse bever-enthousiastelingen, die al jaren lang bevers hebben uitgezet in Wallonië. Maar het gebeurde blijkbaar wel met medeweten van een ambtenaar van Aminal, afdeling Natuur. De bevers waren waarschijnlijk afkomstig van Zuid-Duitsland, waar ze het zo goed doen dat ze een probleem gaan vormen voor de boeren en men deze dieren gratis kan krijgen.

Het uitzetten was dus een zuiver privé-initiatief, dat helemaal niet goedgekeurd wel door de Vlaamse milieuadministratie. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Ludo Sannen, diende zelfs klacht in tegen de uitzetting. Dat kan vreemd lijken, want ook onze regering heeft plannen om de bever te herintroduceren in dat gebied. 

De bever is geen exoot. Het is een in Vlaanderen uitgestorven diersoort. De oorzaak van dat uitsterven (rond 1850) was de bejaging en het stelselmatige verlies aan een geschikte biotoop. Niet te verwonderen dus dat er een Europese habitatrichtlijn is, die ook ons land verplicht om een plan op te stellen en uit te voeren om de bever te herintroduceren. 

Dit plan om bevers te herintroduceren, het “Alterra-rapport”, is ondertussen gepubliceerd. In dat rapport werd gespeurd naar gebieden in Vlaanderen die voor het uitzetten van bevers in aanmerking komen. In de tabel onderaan ziet u het resultaat. 


Maar er is nog meer studiewerk nodig, vindt Aminal. Toestanden zoals in Beieren, waar de bevers zo succesvol blijken dat ze een probleem gaan vormen, kunnen we maar beter vermijden.
Een ander probleem is de rattenvangst. Die rattenvangst is nodig om de dijken te beschermen. De fuiken die nu gebruikt worden, zouden ook wel eens dodelijk kunnen blijken voor de bevers. Overschakelen op een andere manier van rattenvangst is echter niet evident. U ziet: veel praktische problemen.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Bevers

spacer.gif (820 bytes) Bevers zijn een beschermde diersoort. Zelfs de illegaal uitgezette dieren zijn beschermd. Je kan ze dus maar best herkennen als je ze ziet, want ze worden inderdaad nogal eens verward met de beverrat. De bever is echter heel wat groter dan alle andere grote, bij het water levende knaagdieren, zoals beverratten en muskusratten. 
De brede staart is afgeplat en niet behaard, maar geschubd. Hij kan tot 1 meter lang worden en tot 30 kg wegen. 1 keer per jaar kunnen ze tot 5 jongen grootbrengen. Bij rivieren graaft de bever zijn holen meestal in de oever uit.
De ingangen tot de burcht liggen altijd onder, de woonkamer daarentegen altijd boven de waterspiegel. 

Bevers houden geen winterslaap. Wanneer de waterspiegel bevroren is, moeten ze vaak wekenlang in de burcht blijven en van de in het water aangelegde voorraden twijgen en schors leven. Over die bever doen wel veel verkeerde verhalen de ronde. Eigenlijk is het een planteneter die betrekkelijk weinig schade aanricht en geen bedreiging vormt voor andere diersoorten of voor wandelaars. Alleen knabbelen ze graag aan cultuurgewassen zoals maïs en fruitbomen. Een herinvoering moet dus doordacht gebeuren. Het liefst foerageren zij in bossen met zacht hout, elzen- en wilgenbosjes. 20 ha van zo’n gebied wordt beschouwd als een minimum om een levensvatbare populatie in stand te houden. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Interview met Piet De Becker, conservator Doode Beemde

spacer.gif (820 bytes) Interview met Piet De Becker, conservator Doode Bemde.

Komen er al bevers voor in de Doode Bemde?
Absoluut, waarschijnlijk gaat het om bevers die op natuurlijke wijze afgezakt zijn vanuit Wallonië, nadat ze daar een jaar of vier geleden uitgezet werden. Maar het is moeilijk vast te stellen of het om families gaat of om individuele bevers.
Hebben jullie problemen met de recente uitzetting van de bevers?
De manier waarop dat gebeurde, daar ben ik absoluut tegen. De “daders” toonden bovendien weinig respect voor het privé-bezit van de omwonenden van het reservaat. En op termijn gaat die uitzetting zeker problemen opleveren.
Hoezo?
De bevers zullen verder kweken, en het is welhaast zeker dat die dieren dan zullen uitzwermen tot voorbij Leuven. Dat is trouwens nu al bezig. Op termijn kunnen we daar problemen verwachten, want daar zijn veel minder natuurgebieden en zal er zeker schade zijn aan cultuurgewassen. 
Het officiële Alterra-rapport spreekt zich ook uit voor herintroductie van de bever?
Klopt, maar dat moet wel op langere termijn gezien worden. Eerst moeten voldoende gronden aangekocht zijn om schade bij privé-eigenaren te voorkomen. Daar kan nog gemakkelijk tien jaar overheen gaan. Sommige mensen kunnen blijkbaar het nodige geduld niet opbrengen. 
Richten bevers in een natuurreservaat dan geen schade aan?
Weinig. Zeker, er word wel aan bomen geknaagd, en hier en daar worden wel eens wilgen geveld, zelfs met een diameter van 20 à 25 centimeter. Maar ze zijn vooral dol op smeerwortel en Japanse duizendknoop, een recente exoot, die nogal neiging heeft om te woekeren. Maar dammen opwerpen, dat is iets wat de Europese bever niet doet, dat is het werk van de Canadese bever. De Europese soort beperkt zich tot het graven van een gat in de oeverberm, en het opstapelen van een wintervoorraad hout voor dat hol. Dat er hier overstromingen te verwachten zijn als bevers meer algemeen worden, dat zijn pure Indianenverhalen.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Uit het "Alterra-rapport"

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)