spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)     

                              uit ADO 121 :    Het gemeentelijk mobiliteitsplan

 

In het woordenboek wordt mobiliteit omschreven als ‘beweeglijkheid, vlugheid’’. Maar die beweeglijkheid blijkt steeds meer een probleem te worden. Iedereen ondervindt het aan den lijve: we zitten vast in de file van en naar het werk, er wordt te hard gereden voor onze deur, de trein komt niet op tijd, de fiets is geen waardig alternatief, het is niet altijd makkelijk een parkeerplaats te vinden, enzovoort. Veel van die problemen komen ons toegewaaid van over de gemeentegrenzen, dus moeten we zoeken naar een gestructureerde oplossing. Die is nu in de maak.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Een convenant?

spacer.gif (820 bytes) Tussen onze gemeente, het Vlaamse Gewest, de Provincie Vlaams-Brabant en De Lijn is enkele jaren geleden een convenant (overeenkomst) ondertekend dat er op gericht is om het beleid rond verkeer en mobiliteit maximaal op elkaar af te stemmen.

Na het ondertekenen van zo’n convenant moet de gemeente starten met de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan. In vele Vlaams-Brabantse gemeenten is zo’n plan er al. Oud-Heverlee is nu ook in gang geschoten. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ( zie “plannen & studies” op onze website). 

Uiteraard zijn beide plannen gekoppeld, want verplaatsingspatronen hebben heel veel te maken met waar en hoe we leven. Na elke fase in de opmaak van beide plannen zou er, in theorie althans, een wisselwerking moeten zijn tussen de twee werkgroepen. Duurzame mobiliteit In zo’n mobiliteitsplan kan niet eender wat staan. 

De Vlaamse overheid geeft de doelen aan die met het mobiliteitsplan bereikt moeten worden. Het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid zijn topprioriteit. Ook wil men de groei van het auto- en vrachtverkeer stoppen. Fietsen en openbaar vervoer moeten een extra steuntje krijgen. Duurzaam mobiliteitsbeleid noemt men dat. Voor de opmaak van zo’n plan en voor de uitwerking van de ideeën in dat plan wordt de gemeente gesubsidieerd. Dat moet dure oplossingen zoals wegenwerken betaalbaar maken voor een gemeente. 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Wie doet wat?

spacer.gif (820 bytes) Een mobiliteitsplan maken is groepswerk Het eigenlijke samenstellen van het mobiliteitsplan gebeurt door de v.z.w. Langzaam Verkeer, die een hele reputatie heeft op dit gebied en ook aan de slag was in de buurgemeentes. 

Twee gemeentelijke commissies zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het Plan. 

De Ambtelijke Werkgroep is het uitvoerend team, belast met de opmaak. Naast Langzaam Verkeer zetelen hierin de burgemeester, schepen Adri Daniëls, de technische dienst, de politie, en enkele vertegenwoordigers van de provincie, van De Lijn, van de wegenadministratie enz… 

In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie zitten dezelfde mensen, maar daarnaast ook de vertegenwoordigers van de politieke partijen en de verantwoordelijken van een tiental verenigingen die ingingen op het aanbod van de gemeente om mee te denken over deze materie. Elk werkstuk van de Ambtelijke werkgroep moet voorgelegd worden aan de Begeleidingscommissie. Zij kunnen het goed- of afkeuren en verbeteringen voorstellen. De hierboven geschetste taakverdeling komt uit de aanhef van de studie. Helaas pure theorie, zoals hierna nog wel duidelijk wordt.

 

De voorbereidende vergadering

 De aftrap van de hele mobiliteitsplanning werd gegeven in juni verleden jaar. Een vergadering in de Roosenberg werd bijgewoond door een honderdtal wakkere burgers. Na een uiteenzetting van de opzet van de studie mochten deze hun ideeën en grieven en wrevelpunten naar voor brengen. Het bleek dat de meerderheid van de aanwezigen zeker kon instemmen met het uitgangspunt dat naar voor geschoven werd: het overdreven hoge aandeel van de auto in ons vervoer en in de straatruimte terugdringen. 

Er kwam een scala aan problemen aan bod, van bestaande gevaarlijke situaties tot sluipverkeer. Het spreekt vanzelf dat niet iedereen een even relevant probleem aankaartte: sommigen hadden inderdaad alleen oog voor de eigen achtertuin. Achteraf bleven sommigen met een wrang gevoel zitten: was dat het nu geweest, die fameuze inspraakronde. De tijd was veel te kort, er was geen structuur in het debat, er werd veel tijd verloren aan gepalaver over al dan niet geschoren hagen die het zicht zouden belemmeren en wat veel erger is, veel problemen werden absoluut niet aangeraakt. Dat laatste zou nog blijken uit mankementen en onvolledigheden in de oriëntatienota, waar dan al eens de opmerking viel waarom dat dan niet gemeld werd tijdens de voorbereidende vergadering…

spacer.gif (820 bytes)

Aandacht voor voetwegen, in Herent kan het wel.

 

 

 

De oriëntatienotaspacer.gif (820 bytes)

Inhoud
Het eerste deel van de oriëntatienota beschrijft de bestaande toestand in onze gemeente. Verzorgde kaartjes analyseren de specifieke structuur van onze gemeente: Blanden en Haasrode als bijna versmolten kernen, de kruimel Vaalbeek als kleine kern op de verkeersas naar onze twee andere deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee. Deze twee laatsten liggen aan de uiteinden van de enige andere grote verkeersas in onze gemeente: de Waversebaan.
Er werd een inventaris gemaakt van het wegennet en van de punten die veel verkeer aantrekken. Alle huidige plannen en studies over het grondgebied passeerden de revue. Interessant is ook de visie van de andere beleidsmakers: hoe kijken De Lijn, de NMBS, het Vlaams Gewest met zijn verschillende administraties, de provincie Vlaams-Brabant, Bos en Groen en niet in de laatste plaats, de omliggende gemeentes tegen ons grondgebied aan?
Verder werd ondermeer de visie van de verschillende scholen in onze gemeente opgenomen.

Opmerkingen en wat ermee gedaan werd

In november 2002 was de oriëntatienota klaar en werd de Begeleidingscommissie samengeroepen om er haar licht over te laten schijnen.
Enkele kleinere mankementen werden gemeld: zo spreekt het plan maar over de fietsers naar één middelbare school, het H.-Hart.instituut. St.-Albertus blijkt onbekend. Eén plan werd vergeten: de inventarisatie van de stiltegebieden. In die studie staat dat het verkeer langs de Weertsedreef verhindert dat Meerdaalwoud het grootste geïnventariseerde stiltegebied van Vlaanderen is.
Met één ding hadden we het erg moeilijk: er staat geen woord in over het net van voetpaden dat in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de mobiliteit. Van een oriëntatienota mogen we toch minstens verwachten welke wegen er nog bestaan, in welke staat ze zich bevinden en welke en waarom andere onbruikbaar zijn.
Want laten we wel wezen: tijdwinst is de grootste motivatie om die comfortabele wagen eens te laten staan en te voet te gaan of de fiets te nemen. En dat kan men alleen bereiken met een goed onderhouden netwerk van binnendoortjes en zeker niet alleen met een verbetering van de fietspaden.
De Begeleidingscommissie drong dan ook aan op een aanvulling van de oriëntatienota. Dat werd ook beloofd. Groot was dan ook de verbazing toen later bleek dat de originele oriëntatienota zonder één letter te wijzigen door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De argumentatie die werd aangehaald overtuigt niet: de gemeente heeft geen relevante gegevens, het zal voor vertraging zorgen bij de opmaak van het mobiliteitsplan, enz… Tja, als men bij de start al essentiële dingen negeert...
Men belooft nu wel dat de inventarisatie deel zal uitmaken van een afzonderlijke studie. Voorlopig moeten we het stellen met de dooddoener: “ Er zal in eerste instantie aan het Schepencollege het signaal gegeven worden dat de begeleidingscommissie een hoge waarde hecht aan dit aspect.”

De synthesenota

Ondertussen werd al de volgende stap in de opmaak van het mobiliteitsplan gezet: de synthesenota en een aanvullend onderzoeksrapport werden aan de begeleidingscommissie voorgelegd.
Het onderzoeksrapport
Het onderzoeksrapport bevat interessante gegevens over het verkeer in de gemeente. Uit de ongevallenstatistieken blijkt dat Oud-Heverlee al met al nog goed wegkomt in vergelijking met de rest van Vlaanderen. 
Echte “zwarte punten “ zijn er ook niet, alleen de Waversebaan en de Naamsesteenweg scoren hoog.
Verder blijkt uit een analyse van het woon-werkverkeer dat er bijna 2500 inwoners dagelijks pendelen, waarvan 1659 naar Leuven, een 700 tal naar het Brusselse en Zaventem en de rest voor het grootste gedeelte naar de omliggende gemeentes. 
Maar ook Oud-Heverlee trekt werknemers aan: een 200 tal uit Leuven en evenveel uit onze buurgemeentes. Ook de scholieren pendelen: bijna 1400 scholieren trekken naar Leuven en een 100-tal naar Brussel. Oud-Heverlee trekt zelf een 100-tal scholieren aan, waaronder 47 uit Leuven en 36 uit Bierbeek.
Verder staan in het onderzoeksrapport de resultaten van enkele snelheidsmetingen. Zij bevestigen wat wij al lang wisten: er wordt veel te snel gereden. Wat er niet in staat (nochtans de gegevens bestaan!) is dat de pakkans in Oud-Heverlee quasi nul is. 
Recente tellingen van de verkeersintensiteit zijn er blijkbaar niet, maar de recente kruispunttellingen zijn wel interessant. Wat wij al vermoedden, werd hier nu met de cijfers bevestigd. 
U moet weten dat er bij vele mensen, 
- ook in de begeleidingscommissie - nog al wat twijfel heerst of er nu al dan niet veel sluipverkeer is in ons dorp. Wordt de drukte niet vooral veroorzaakt door de eigen inwoners? 
Laten we er één cijfer uitpikken. ‘s Morgens rijden er 246 wagens per uur door de 0phemstraat richting Brussel, ‘s’ avonds nauwelijks 46 wagens per uur in de andere richting. Het verschil is te wijten aan het grote aantal automobilisten die ’s morgens bij het zien van een E40-ochtendfile de afrit Haasrode nemen. Bij (occasionele) meldingen op de radio van files vóór Haasrode nemen sommigen zelfs de afrit Boutersem en rijden er beduidend meer auto’s door het centrum van Haasrode. ’s Avonds is er op de E40 nauwelijks een probleem, dus ook geen sluipverkeer. 
Spijtig genoeg moeten we ervan uitgaan dat het aantal dagen met ochtendfiles alleen maar zal toenemen.
De verkeersleefbaarheid in bv. de M.Noëstraat staat of valt dus met de bereidbaarheid van de E40. 
Is het dan niet verwonderlijk dat er nergens gevraagd wordt om een radicale oplossing voor dit probleem?

Natuurlijk kan een gemeente zo’n probleem niet oplossen, maar het probleem moet toch minstens erkend én aangekaart worden. En dat gebeurt nu juist niet. Want wat moeten we anders denken van één van de conclusies van het onderzoeksrapport die stelt dat “het aandeel doorgaand verkeer beperkt is, zodat men het sluipverkeer niet als een groot probleem kan beschouwen”? Dat vinden we toch wel wat misplaatst en met het oog op de toekomst nefast voor de verkeersleefbaarheid van zovele dorpen tussen Leuven en Brussel.
In een volgende ADO gaan we dieper in op bestaande plannen om het verkeer op de E40 vlotter te laten verlopen. (Een verkorte versie daarvan staat al op onze website bij dit artikel)
De synthesenota
In de synthesenota poogt men vooreerst aan de hand van het cijfermateriaal uit het onderzoeksrapport trends vast te stellen. 
In een notendop beschrijven we de voornaamste vastgestelde trends.
Inzake wonen gaat men ervan uit dat er tot 2011 zo’n 239 kavels zouden bijkomen. Daarnaast zal er tegen die tijd zeker woongelegenheid zijn voor bejaarden. Toch denkt men dat de bevolkingsgroei van de voorbije jaren min of meer gestopt is. Inzake recreatie stelt men vast dat het belang van recreatie nog steeds toeneemt. De verkeerssituatie aan ’t Zoet Water is chaotisch en symptomatisch voor het onsamenhangend beleid inzake verkeer en ruimte. Bij ongewijzigd beleid wordt het verkeer op den duur nefast voor de natuur en de recreatie.
Inzake verplaatsingspatronen kiest meer dan 80 % van de pendelaars voor de eigen auto, en zelfs binnen de gemeente gaat nog 50 % naar het werk met de wagen. 
De schoolpendel binnen de gemeente is in bijna drie gelijke delen verdeeld: te voet, per fiets of als passagier elk ongeveer 30%. Voor de verplaatsing naar Leuven kiest wel 
57 % voor de fiets. 
Inzake verkeersintensiteit: die intensiteit neemt nog steeds toe, met alle gevolgen van dien. Op de E40 is de stijging de laatste jaren wel minder sterk, maar nog niet gestopt. Inzake verkeersveiligheid: het aantal ongevallen ligt nog onder het gemiddelde voor Vlaanderen, maar gaat in stijgende lijn. Zie de tabel hierboven. Inzake openbaar vervoer: het aantal opstappende treinreizigers in onze stations blijft vrij stabiel, alhoewel het treinaanbod daalde. Er is heel wat openbaar vervoer naar Leuven en Brussel, maar niet tussen de deelgemeentes.
Inzake tewerkstelling: men gaat ervan uit dat in het industriepark Haasrode nog 4000 arbeidsplaatsen kunnen bijkomen. Dat zal heel wat meer autoverkeer meebrengen. 
Het doel van de hele studie moet dus zijn een veiliger en leefbaarder verkeer te creëren dat niet langer alleen op koning auto is afgestemd. Een deel van de voorgestelde maatregelen om dat doel te bereiken komen van de hogere overheid (ze staan in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen), maar dit plan voegt er nog een aantal aan toe die specifiek op onze gemeente gericht zijn. 
Dan wordt het pas echt interessant, want er worden concrete voorstellen gedaan die een duurzaam scenario moeten vormen om deze doelen ook werkelijk te halen.
Helaas moeten we hier uit de vele interessante voorstellen en ideeën een selectie maken en die heel summier behandelen. 

Het mobiliteitsplan heeft de gemeenteweg ingedeeld in categorieën naargelang hun functie. Elke categorie heeft een eigen snelheidsregime, dat afgedwongen moet worden door het aanpassen van de infrastructuur. Vele lokale wegen worden opgenomen in een doortochtconcept, waar de auto terdege rekening zal moeten houden met fietsers en voetgangers. Hier en daar kan zelfs een weg afgesloten worden, zoals in enkele voorstellen van de doortocht door de verschillende dorpskernen. (blz. 4)
Verder is er een fietsroutenetwerk uitgewerkt, dat zowel het woon-werkverkeer als het recreatief fietsen moet bevorderen. Blikvanger is hier een voorstel voor een fietstunnel onder de Expressweg, ter hoogte van de Konijnenhoekstraat, om vlotter het H. Hartinstituut te kunnen bereiken.
Om het halfuur, in de spits om het kwartier, zouden er busverbindingen vanuit de dorpskernen naar Leuven moeten komen. Belbussen moeten de meer geïsoleerde gebieden bedienen. 
De stations van Weert en Oud-Heverlee zouden een knooppunt en overstapplaats moeten vormen tussen alle vormen van vervoer. Verder zou er ook een bijkomend treinstation kunnen komen aan het industriepark van Haasrode en aan het Termunckveld in Leuven.
Hier en daar staan er wel wollige dingen in het plan: enerzijds pleiten voor een groene corridor tussen Blanden en Haasrode en anderzijds pleiten voor de verhuis van de Blandense gemeenteschool en de inplanting van bejaardenwoningen rond de kerk van Blanden is nogal contradictorisch.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

inspraak

Net zoals wij de hele gemeentelijke structuurplanning op onze site plaatsten, wilden we dat ook wel doen voor de mobiliteitstudie. Niet in de laatste plaats om de verenigingen zo goed mogelijk hun “huiswerk” te laten doen.
We vroegen dan ook aan de gemeente ons een elektronische versie van oriëntatie- en synthesenota ter beschikking te stellen.
Deze vraag werd besproken in het schepencollege van 21/02/03. Dit is het antwoord:
“Het college stelt dat wij momenteel niet op deze vraag kunnen ingaan.
Het ontwerp van zowel de synthesenota als het onderzoeksrapport zijn immers op dit ogenblik slechts werkdocumenten die nog niet door het schepencollege noch door de gemeenteraad werden goedgekeurd.
De betrokken documenten dienen geëvalueerd en besproken te worden binnen de daartoe geëigende kanalen (ambtelijke werkgroep, gemeentelijke begeleidingscommissie...)
De gegevens die het resultaat zijn van het werk van de gemeentelijke begeleidingscommissie en van de ambtelijke werkgroep, moet beheersbaar en verwerkbaar blijven.

Na de goedkeuring van de tweede fase van het mobiliteitsplan door de gemeenteraad zullen de documenten algemeen ter inzage zijn bij de technische dienst.
Wat de inspraak van de bevolking betreft zal er in de toekomst nog een hoorzitting georganiseerd worden. De timing hiervan dient ons nog door Langzaam Verkeer overgemaakt te worden.

Wellicht is het wel mogelijk het afgewerkte mobiliteitsplan in digitale vorm te bezorgen. Het gemeentebestuur zal tevens nagaan op welke wijze deze documenten op de gemeentelijke website ter beschikking kunnen worden gesteld.”


4blauw.gif (837 bytes)

Voorlopig besluit

spacer.gif (820 bytes) Maar hier en daar staan er ook dingen in die helemaal niet passen in een plan voor een duurzaam beleid. We voorspelden het al in een vorige ADO, maar hier staat het nu voor de eerste keer zwart op wit: men wil een KMO zone uitbouwen aan de zuidzijde van de E40 waar nu de zandgroeve ligt. Dat zal dit nu nog autoluwe gebied helemaal aantasten. Over de verkeersafwikkeling in dat gebied en de gevolgen voor Haasrode zwijgt het plan overigens in alle toonaarden. Een KMO-zone in dat gebied staat trouwens haaks op al die eerder zo geroemde ruimtelijke principes. Wie in dit plan een oude droom van onze burgemeester niet herkent, mag het ons komen zeggen.

Wat ons nog somber maakt: ook in dit syntheseplan haast geen woord over de voetwegen, de rol die ze zouden kunnen krijgen, laat staan over een plan om al die onterecht afgesloten wegeltjes terug in gebruik te nemen. 

Tot overmaat hoorden we nog dat de gemeente, onafhankelijk van het mobiliteitsonderzoek, gesprekken voert met “Bos en Groen” over de mogelijke afsluiting van de Weertse Dreef. Als onze informatie juist is, dan is het standpunt van de gemeente dat dit alleen kan, als er een alternatieve autoweg komt, langs de afsluiting van het munitiedepot. Dat men parallel onderhandelt, ligt al delicaat, maar dat men standpunten inneemt die niet in de geest liggen van dit plan is nog moeilijker te verantwoorden en laat het ergste vermoeden voor de rest van dit plan. Zoals zo dikwijls hopen we ook in deze ongelijk te hebben.

Hopelijk volstaat de informatie in deze ADO om u een goed beeld te kunnen vormen van deze toch belangrijke studie. En zoals eerder al gemeld, we hadden u graag de hele studie ter beschikking gesteld via onze website. Tenslotte staat inspraak van de inwoners en specifieke doelgroepen ook genoteerd als één van de doelstellingen van dit plan.

In alle geval, de begeleidingscommissie is gevraagd om een beoordeling te geven voor al die voorgestelde maatregelen. Ook een vertegenwoordiger van ADO zit in die commissie. Daarom zouden we graag weten wat u er van denkt.  Vul dus de enquête in !
4blauw.gif (837 bytes)

Kunnen we de pendel beheersen?

(wegens plaatsgebrek kon deze paragraaf nog niet gepubliceerd worden )

spacer.gif (820 bytes) Er zijn wel verschillende plannen in omloop om het pendelverkeer te verbeteren, lees het sluipverkeer te verminderen:

- Binnen enkele jaren zijn er 4 sporen tussen Leuven en Brussel, dus is er ook meer treinverkeer mogelijk. Zou er geen trein rechtstreeks van Weert en Oud-Heverleen naar Brussel kunnen rijden?

 - Het Gewestelijk ExpressNet (GEN) voorziet snel openbaar vervoer naar Brussel. De voorziene lijnen zijn niet echt interessant voor onze gemeente. Het GEN raakt trouwens maar moeilijk uit de startblokken.

- De Provincie pakt uit met een BB -net (Brabant-Brussel net). Bouwt verder op het GEN maar interessant hierin is dat de tramverbinding Brussel-Tervuren terug doorgetrokken wordt tot Leuven.

- Even goedkoop als drastisch: zouden we er niet kunnen aan denken de E40 terug op 2 maal 3 rijstroken te brengen, de middelste rijstrook en de huidige middenberm bieden dan ruimte voor een vrije busbaan of metro. De vele bruggen over de autostrade zouden dan evenzoveel toegangen vormen tot opstapperrons en het AC motel heeft ruimte zat voor een grote "Park&Ride" parkeertoren. Als men weet dat één gelede tram evenveel personen vervoert als 2,5 km wagens, dan kan men toch verwachten dat die ene strook genoeg vervoerscapaciteit opzuigt om de files drastisch te verminderen.

V.L., Oud-Heverlee:
de Waversebaan is er juist om de kern van het dorp te vrijwaren van doorgaand verkeer. De kern is nu al gevaarlijk tijdens de spits en het is een heksetoer voor naar de beide scholen wandelende en fietsende kinderen en ook voor volwassen om veilig de Dorpsstraat over te steken naar de Vaalbeekstraat. Als ofwel de Dorpsstraat ofwel de Groenstraat als mogelijke doorgaandverkeersweg wordt voorgesteld, stellen we ons de vraag waar Langzaam Verkeer mee bezig is. Het kan toch niet de bedoeling zijn de kern van het dorp nog meer te belasten dan nu al gebeurd? Zinvoller zou o.a. het volgende zijn: - het kruispunt Waversebaan-Dorpsstraat serieus aanpakken, daar vertragende maatregelen treffen tegen het vlammende verkeer vanuit Leuven en Weert - het kruispunt Dorpsstraat, Bogaardenstraat, Groenstraat en Vaalbeekstraat serieus aanpakken - camera's plaatsen op de Waversebaan langs het dorpsgedeelte - vooral het doorgaand verkeer blijven weren uit de dorpskern!

J.D.W. Oud-Heverlee
Wat mij opvalt in het artikel over het mobiliteitsplan is de negatieve toon die gebruikt wordt. Het is volkomen gerechtvaardigd dat een redactie zijn mening heeft, toch is het te betreuren dat de werking "zo somber" wordt ingeschat om het met uw woorden te zeggen. Ik kan er volledig inkomen dat een werkgroep wordt samengesteld als een representatieve vertegenwoordiging van de bevolking en dat men het niet aan de 10000 inwoners van de gemeente overlaat om ettelijke aanvullingen in te dienen. Het is dan ook niet raar dat niet ieder werkdocument op het net kan komen. In uw artikel staan veel cijfers en misschien is het mogelijk dat er per ongeluk een foutje is ingeslopen, alvast de cijfers over het verkeer in de Ophemstraat 's avonds is niet amper 47, ik lees 72 en 69 in het onderzoeksrapport. Over de politiecijfers wat betreft de snelheidsmetingen staat dat de mensen te hard rijden in de buurt van enkele scholen, klopt, maar metingen over de periode van 3 tot 7 maart van de politie geven dan weer een matiger beeld. (Dit toont aan dat er dus wel een pakkans is aangezien er ook pv's zijn uitgeschreven.) Men hoeft natuurlijk geen vreugdekreten te geven als men vindt dat het niet goed gaat. Maar je moet ook iets vorm laten krijgen. Gezien ADO een grote verspreiding kent onder de inwoners van Oud-Heverlee denk ik dat een sombere beoordeling van het werk dat geleverd wordt niet echt motiverend kan genoemd worden voor de mensen die er aan meewerken.

 I.D. Haasrode
Wonende in de Bovenbosstraat (tussen kruispunt met Konijnenhoekstraat en de expressweg) heb ik maar één wens: vanuit de Bovenbosstraat mag er geen toegang meer zijn tot de expressweg en omgekeerd: volledig afsluiten (ik wil graag een ommetje maken) of 'uitsluitend plaatselijk verkeer' zoals aan de andere kant van de expressweg. Het landelijk en residentieel karakter kan zo een beetje gerespecteerd worden. Een doorgang vanaf de expressweg via de Bovenbosstraat naar de dorpskern en verder naar Bierbeek is onaanvaardbaar want levensgevaarlijk voor de fietsende kinderen. De verkeersdrukte voor onze deur is enorm. De verkeersagressie van de passanten (niet van de plaatselijke bewoners!) kent geen grenzen. Bijkomen argument: een tunnel maken onder de expressweg vanuit de Konijnenhoekstraat is fantastisch, maar dan moet het verlengde van deze route (de Konijnenstraat zelf) ook bijzonder verkeersarm zijn.

Bart De Lepeleire
Ik heb afgelopen week het aprilnummer van Achterdoechelen ontvangen, en met veel plezier gelezen. Het doet deugd om te zien dat we niet de enigen zijn in onze interpolitiezone die durven zeggen dat er te hier te hard gereden wordt en er te weinig snelheidscontroles zijn. Enkele artikels daaromtrent in de Knokenschudder (onze lokale Nieuwsbrief, te downloaden van op onze website : www.fietsersbond.be/druivenstreek  zijn bij de politie in het verkeerde keelgat geschoten, wat mij alleen maar doet veronderstellen dat frequentere controles er niet vanzelf zullen komen.

H.D. Weert
Ik heb met veel interesse het artikel mbt mobiliteit gelezen in jullie dorpskrant. Ik kruip niet rap in de pen (of achter mijn scherm) om commentaar te leveren, maar deze keer doe ik het wel. Het gaat namelijk om het artikel mbt Mobiliteit in onze gemeente.

1e vraag:van wie komen die ideeën eigenlijk? vanuit de gemeente? vanuit de provincie? Is dit allemaal niet wat overdreven? Weert (en Oud-Heverlee) : dit moet je toch niet vergelijken met Leuven, Mechelen, Antwerpen of Brussel? 't is precies of het dorp Sint-Joris-Weert een van de belangrijkste kruispunten van de regio is! 2. de voorstellen ivm de Molenstraat. Het zal u niet verbazen dat ik "toevallig" in de Molenstraat woon. Nu concreet ivm de Molenstraat (over de andere straten spreek ik mij niet uit): - voorstel a: alle verkeer langs de Molenstraat Waarom : om het centrum te ontlasten? Allez kom zeg. Centrum van Weert? Waar ligt dat? Heb ik nog nooit gezien. D'er is zelfs geen marktplaats. Waarom is de Molenstraat trouwens een paar jaar geleden volledig opnieuw aangelegd. De mooie kasseitjes zijn wel weg, maar ik ben altijd en nog steeds tevreden met nieuwe voetpaden en mét versmallingen. Gaat men die dan terug uitbreken? - voorstel b: nieuwe aan te leggen weg?Waar gaat men deze leggen? Door het bos achter de woningen? Langs de spoorweg, door de tuinen van mijn overburen? - voorstel c: situatie laten zoals ze is en vertragingselementen inbouwen Dit lijkt me nog het meest plausibele. Het moet me gewoon even van het hart dat men het nogal ver gaat zoeken. Ik wil niet op de pianist schieten maar op beleidsverantwoordelijken die het nogal groot zien. Misschien kan de spoorwegovergang in Weert ondertunneld worden? Of heeft onze "burgervader" (?????) nog een megalomaner plan? Het is typisch: de gemeente ziet het groot. Kijk maar naar de omgeving van de Zoete Waters. Jullie coverfoto is schitterend. Eerst de omgeving promoten als ontspanningsgebied en dan komen klagen dat er teveel verkeer is. 't is altijd hetzelfde. Ik gebruik nogal veel volgende vergelijking: een dikke nek koop een dikke bmw en klaagt dan dat het een dure auto is om mee te rijden. Dit alles om te zeggen dat ik akkoord ga met het feit dat het verkeer drukker en drukker wordt. Maar, dat is nu eenmaal een maatschappelijk gegeven (waarmee ik niet wil aangeven dat men de dingen maar op zijn beloop moet laten). Het stoort mij gewoon dat dit steeds aanleiding is voor een aantal "beleids"mensen om te doen alsof ze het warm water weer gaan uitvinden. Ikzelf ben in Weert komen wonen omwille van de mooie omgeving, de betaalbare grond- en huisprijzen én voor een stuk voor de rust. Ik woon wel rechttegenover de spoorweg maar dat moet je er dan bijnemen. De spoorweg lag hier toen ik hier kwam wonen. Maar om dan te zeggen dat mensen domme of idiote ideeën mbt verkeer er ook nog moeten bijnemen, dit gaat me dan wat te ver. Ziezo, dit was het. In elk geval, met deze plannen zullen de discussies wel losbarsten. Daarbij toch nog even meegeven dat ik jullie blad steeds met veel aandacht doorneem. Het doet ook eens goed een andere klok te horen dan die van onze plaatselijke magnaat, u weet wel wie ik bedoel.

K.V. Vaalbeek
Hartelijk dank voor de aandacht die jullie besteden aan de verkeersveiligheid. Wij wonen hier nu ruim een jaar, in de Noëstraat. Ons huis ligt in de bebouwde kom, met een snelheidsbeperking van 50 km per uur, maar zoals we zelf hebben kunnen vaststellen - en zoals de mobiliteitsstudie nogmaals duidelijk maakt - is daar niet veel van te merken. Vrachtwagens donderen voor ons huis naar beneden, en profiteren ter hoogte van ons huis al van het bord ' 70 km/u' dat honderd meter verder staat. Ik weet dat we niet de enige roependen in de woestijn zijn, en ik weet intussen ook dat de kwestie hier nogal gevoelig ligt (als Leuvenaar was het even wennen aan de dorpsmentaliteit), maar ik zou me toch willen engageren om ook onze straat zo veilig mogelijk te maken. Ik heb nu al schrik voor onze zoon, die nu 1 jaar oud is en binnenkort al zal lopen en later fietsen... Samen met een paar buren met kinderen hebben we het idee opgevat voor een ludieke actie: vb plakkaten voor elk huis waar kinderen wonen, plakkaten die de kinderen zelf beschilderen en met het opschrift: hier speelt X. We kijken nog even de kat uit de boom, omdat blijkbaar besprekingen van de synthesenota op stapel staan. Ik heb intussen ook eens naar Langzaam Verkeer gebeld om te weten te komen wat de gemeente precies met ons stuk straat van plan is, maar daar stuurden ze me door naar de gemeente. Als ik jullie tijdschrift lees, dan is ook op dat vlak niet veel goeds te verwachten. Ik heb trouwens al eens geïnformeerd naar snelheidscontroles, en toen vertelden ze me dat de ijkmachine al een jaar 'in reparatie' is bij een firma die intussen failliet is gegaan... Misschien hebben jullie andere ideeën voor buurtgerichte en vooral NIET-politieke acties, of mogelijkheden om nog dichter bij de inspraak te worden betrokken? Geen van beide varianten voor Oud-Heverlee kan ik aanvaarden: de rustige dorpskern zal nog meer verstoord worden:

M. D. Oud-Heverlee
1.door éénrichtingsverkeer ontstaat s n e l l e r en i n t e n s e r verkeer in de straten van het dorp zelf. Waversebaan is ingericht als doorgangsweg, daar kan het verkeer op nog meer gevaarlijke plaatsen vertraagd worden door infrastructuur en door degelijke frekwente controles. 2.alternatieven laten nog sneller en meer sluipverkeer via Dorpstraat ( vanaf apoteek) naar Bertem toe. 3.huidige gevaarlijke situatie aan Bogaardenstraat/Groenstraat door auto's die nu in één beweging Groenstraat invliegen wordt nog gevaarlijker voor vooral fietsers en voetgangers die vanaf wijk en station komen. 4.veel belangrijker: door kleine infrastructuurwerken in het dorp het verkeer veiliger maken voor zwakke gebruikers: trager verkeer, overal voetpaden die breed genoeg zijn en oversteekplaatsen bv. thv van fietswinkel; hoek Dorpstraat/Bogaardenstraat aan het cafe ( nu 30 cm); begin Bogaardenstraat thv kassei: niets ; M.Noestraat: geen fietspad op meest gevaarlijke plaatsen ( scherpe bocht), kan hier geen stuk degelijk fietspad achter de vijver door het bos? ......

S.V. Oud-Hebverlee
graag had ik gereageerd op de voorstellen om de verkeerssituatie te wijzigen in Oud-Heverlee centrum. De voorgestelde alternatieven zullen m.i. het verkeerde resultaat opleveren en de problemen (drukte en gevaarlijke situaties) verleggen naar andere plaatsen.
De Waversebaan is voornamelijk een doorgangsweg en dient dus ook daarvoor gebruikt te worden. Andere straten zoals de Dorpstraat en de Groenstraat, zijn nog veel minder geschikt om doorgaand verkeer op te vangen.
Daarom dienen de problemen op de beide plaatsen afzonderlijk aangepakt te worden, rekening houdend met de functie van die straten:
- Waversebaan: diverse snelheidbeperkende maatregelen kunnen getroffen worden: bvb. wegversmallingen, verkeersdrempels, snelheidscontrole en camera's...
- Dorpstraat: op diverse plaatsen is het nu onmogelijk om op een veilige manier als zwakke weggebruiker (fiets, kinderen die te voet naar school gaan, ...) deze straat te gebruiken: Het ontbreekt op vele plaatsen aan voldoende brede voetpaden. Bvb. aan het kruispunt ter hoogte van parochiezaal kan je onmogelijk vanuit de Groenstraat langs het café de dorpstraat naar boven, richting gemeenteschool nemen. auto's draaien zonder snelheid te verminderen vanuit de dorpstraat (kant leuven) de groenstraat in. => herinrichting van het volledig "plein" met soort rotonde dringt zich op. auto's draaien zonder snelheid te verminderen vanuit de Waversebaan (kant leuven) de dorpstraat in. Voldoende plaats om bvb. haakse hoek te maken ipv wat lijnen te schilderen op wegdek. Ook het afsluiten van de mogelijkheid om vanop de Waversebaan bepaalde straten in te rijden zou het verkeer verleggen naar plaatsen waar extra problemen gecreëerd zouden worden.

X. Oud-Heverlee
Geen enkel voorstel in verband met Oud-Heverlee is aanvaardbaar of zinvol. Enkel een vertraging en een poorteffect op de Waversebaan kan.

X Oud-Heverlee
Wanneer komen er eens snelheidscontroles in de Bogaardenstraat?
Hoelang moten we nog wachten op een herinrichting van het centrum van Oud-Heverlee?

X Sint-Joris-Weert
Bedankt ADO voor de uitleg. De plannen zijn goed uitgelegd. Wat anders dan de verslagen van de gemeente.

X Sint-Joris-Weert
Als iedereen voorzichtig is , dan is er geen probleem.

JJ Oud-Heverlee
Beste redactie, Langs deze weg wil ik jullie in de eerste plaats feliciteren voor jullie voortreffelijk redactioneel werk. In de voorbije jaren heb ik altijd met veel plezier jullie artikels gelezen. Ik geef toe dat ik niet alle artikels van elke editie uitvlooide, maar in elk krantje zijn er steeds weer een aantal boeiende bijdragen die het lezen meer dan waard zijn. Ik woon in de wijk aan het station van Oud-Heverlee en maak dus dagelijks gebruik van de Dorpsstraat om van en naar Leuven te rijden. Heel regelmatig maak ik daarbij gebruik van de fiets als vervoersmiddel. Ik kan alleen maar beamen dat de dorpskern absoluut ongeschikt is om doorgaand verkeer van de Waversebaan af te leiden. De opsplitsing van het verkeer in twee éénrichtingszones zal de verkeerssituatie in de dorpskern aanzienlijk verzwaren. Ik kan begrijpen dat het verkeer aan de beide scholen langs de Waversebaan in toom moet worden gehouden, eventueel zelfs met de invoering van een zone met snelheidsbeperking tot 30km/u, indien dit wettelijk mogelijk is op deze baan. Alternatieve oplossingen voor de beperking van de snelheid langs dit deel van de Waversebaan zijn allicht mogelijk. Maar intensief doorgaand verkeer sturen voorbij de bocht aan de fietsenwinkel en voorbij de St.Annakerk is gewoonweg problemen zoeken. Ik wil daarom ook jullie protestactie volop steunen. Met dank voor jullie inzet overigens!

G.-D. Oud-Heverlee
Beste, eerst en vooral bedankt voor de informatie over de plannen . Wij vinden inderdaad dat de oplossingen zoals die nu voorliggen beter kunnen . Ik fiets dagelijks met onze kinderen naar de vrije basisschool. Ik vind dat de hinder die ik dagelijks ondervind om in de school te geraken al groot genoeg is zonder dat er nog extra drukte en sluipverkeer bijkomt . Dus zeker neen aan een verzwaring van de verkeersdruk in de dorpskern van Oud-Heverlee

BG Oud-Heverlee
....Qua alternatieven denken wij dat voor het verbeteren van de verkeersveiligheid [in Oud-heverlee] er zeker bepaalde acties nuttig zijn, zowel op de Waversebaan (bijvoorbeeld via de invoering van snelheidbeperkende maatregelen als wegversmallingen, verkeersdrempels, snelheids-controles enz) als in het dorpscentrum (verbreding van voetpaden, herinrichting van het plein aan de parochiezaal etc.). Waarom momenteel echter bovenstaande opties worden overwogen is ons niet duidelijk: gezien de ongeschiktheid van de dorpskern voor doorgaand verkeer en de aanwezigheid van vele zwakke weggebruikers zal een verhoging van de verkeersdrukte in ieder geval niet leiden tot een veiligere verkeerssituatie...

E.D & L.M. Oud-Heverlee
Beste,
In plaats van uw enquête in te vullen, waarin m.i. een aantal opties ontbreken, stuur ik u hierbij onze reactie betreffende de voorgestelde verkeerssituatie in de deelgemeente Oud-Heverlee:
Als men de problemen op de Waversebaan wil oplossen dient dit eerder te gebeuren door op de Waversebaan de nodige maatregelen te nemen dan door het verkeer door de dorpskern te sturen. Men gaat immers liefst ook niet het verkeer over de Waversebaan sturen wanneer er zich op de E-40 problemen voordoen!
Snelheidscontroles (zie het spectaculaire resultaat op de ring rond Leuven), het continu functioneren van verkeerslichten, verkeersdrempels, wegversmallingen, verbetering van de fietspaden enz... zullen voor wat de Waversebaan betreft alvast een stap in de goede richting zijn.
Wat de dorpskern van Oud-Heverlee betreft zijn er zeker ook een aantal verbeteringen aan te brengen. Dat dit niet gebeurt door een continue (eenrichtings-) verkeersstroom door de kern te leiden lijkt voor zichzelf te spreken. Men moet uitgaan van het principe dat enkel diegenen die in de dorpskern moeten zijn, omdat ze er wonen of er de kerk, een handelszaak, bank enz... wensen te bezoeken, het "normale" verkeer vertegenwoordigen en dat alle doorgaand verkeer moet worden vermeden. De "moeilijke" punten in de dorpskern zijn genoegzaam bekend: begin Dorpsstraat (apotheker), waar men zonder problemen aan 60/70 per uur de hoek kan omslaan en het dorp inrijden,-- hoek Dorpsstraat / Fonteinstraat,geen zicht en smal,-- kruispunt Dorpsstraat / Vaalbeekstraat / Bogaardenstraat (plein parochiezaal), onduidelijke situatie, geen zicht. Heden ten dage bestaan er reeds heel wat voorbeelden van hoe men dergelijke knelpunten moet oplossen o.a. via vaste parkeerplaatsen (gedeeltelijk rechts, gedeeltelijk links van de weg ), "groene" visuele verkeersremmers zoals bloembakken/bomen, verkeersdrempels, verbreding voetpaden waar nodig enz.....
Zoals u alvast begrepen hebt zijn we het helemaal niet eens met de geformuleerde voorstellen, zoals trouwens een heleboel andere mensen uit de dorpskern van Oud-Heverlee.
Graag werd ik op de hoogte gehouden van verdere evoluties.

L. Oud-Heverlee
Hierbij wens ik in te gaan tegen de huidige voorstellen i.v.m. de verkeerssituatie in de dorpskern van Oud-Heverlee. Graag hadden wij gezien dat dit plan opnieuw bekeken wordt!

F. Oud-Heverlee
Ik ben tegen de huidige plannen!

C-B Oud-Heverlee
Hierbij wensen wij te reageren tegen het voornemen om de Waversebaan éénrichtingsverkeer te maken. Ook het verhogen van de verkeersdrukte binnen de dorpskern dient ten alle prijzen vermeden te worden. Wij staan achter maatregelen om de snelheid op de Waversebaan fors te verlagen, en als ze de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren.

W.A. Oud-Heverlee
Beste achterdoechelen, is dit een late aprilgrap of is dit echt waanzin? Men heeft mij verteld dat de Waversebaan in Oud-Heverlee aangelegd is om de dorpskern te vermijden. Dit was vóór ik hier kwam wonen, in 1986. Ik weet niet sedert wanneer die Waversebaan rond de dorpskern geleid werd, maar dat was reeds lang daarvoor! Het plan dat nu voorgelegd wordt (of het nu Vaalbeekstraat of Groenstraat is...) is dus gewoon een stap terug! Het druist bovendien in tegen alle logica van een "leefbare" dorpskern. Nu overal zoveel mogelijk "omleidingen" rond woonkernen aangelegd worden, heeft "iemand" het idee opgevat om dit net om te keren! Mag ik vermoeden dat die "illustere ontwerper" zelf op de Waversebaan woont, tussen de apotheker en de school van het H.Hart? Of woont daar een andere "zware" politieker? Als dit doorgaat, mag de gemeente zich aan een revolutie verwachten!

R.- H,  Oud-Heverlee
Als inwoner van Oud-Heverlee apprecieer ik dat er nagedacht wordt over mobiliteit in onze dorpskernen en dat hierbij gepoogd wordt om niet-traditionele denksporen te volgen. Toch heb ik enkele bedenkingen bij de voorgestelde doortochtscenario's voor de dorpskern Oud-Heverlee. Ik probeer hierbij afstand te nemen van persoonlijke belangen (ik woon nabij de hoek Vaalbeekstraat/Waversebaan). Geen van de huidige voorstellen opgenomen in de synthesenota lijkt me een gewenste situatie. Als ik alle elementen op een rij zet , kom ik tot de conclusie dat de beste oplossing een veel striktere snelheidscontrole is op de Waversebaan. Daarnaast laat ik niet na een alternatief scenario voor te stellen om de dorpskern leefbaarder en auto-luwer te maken. Hieronder haal ik enkele elementen ter argumentatie aan:

- Het opsplitsen van de verkeersstroom over de Waversebaan en de Dorpsstraat/ dorpskern zou veel meer onnodig doorgaand verkeer in het centrum van het dorp brengen. Het onderschrift bij de foto van het geschilderde verkeerspleintje nabij 'De snelle bode' in ADO zou dan pas echt waarheid worden: op dit punt wordt de auto koning. Ik durf dan ook te stellen dat elk scenario dat meer auto's langs dit centrale punt brengt, niet thuishoort in een duurzaam beleid dat mobilitiet en leefbaarheid moet verzoenen. Door de Waversebaan éénrichting te maken, wordt weliswaar een bijna-zwart punt weggewerkt, maar dit resulteert dan in twee grijze punten: de echte dorpskern en de Waversebaan. - de Waversebaan is inderdaad een drukke straat met veel doorgaand verkeer. De straat is echter vrij goed ingericht om een grote verkeersstroom aan te kunnen: twee rijvakken die breed genoeg zijn, met de nodige visuele versmallingen nabij de twee scholen om het verkeer af te remmen. Langs beide zijden is er ook een fietspad/trottoir dat door een kleine verhoging van de rijbaan gescheiden is. - De huidige snelheidsbeperkingen op de Waversebaan (50 km/h) worden helemaal niet nageleefd. Een volgehouden controle (ev. met flitspalen) kan het verkeer er een stuk veiliger maken, en snelrijders ontmoedigen deze weg te nemen. Daarenboven kan over twee stukjes (nabij de scholen) van de Waversebaan de 'zone 30' ingesteld worden. Indien echter een strikte controle van de snelheidsgrenzen op 50 km/h uitgevoerd wordt, is het instellen van de zone 30 misschien een te drastische ingreep. - Snelheidscontroles zijn niet populair, maar worden meestal wel aanvaard/geapprecieerd door de omwonenden. Ik wil ook ten zeerste benadrukken dat ook de 2 doortochtscenario's door de Dorpsstraat geen enkele zin hebben als ze niet gepaard gaan met strikte controles. Het invoeren van dergelijke scenario's, gepaard met de huidige laksheid inzake snelheidscontroles zou een zeer gevaarlijke situatie opleveren.

Kortom: er dient dringend werk gemaakt te worden van aanmoedigingsmaatregelen om het verkeer op de Waversebaan trager te laten verlopen: snelheidscontroles, eventueel aangevuld met bijkomende vertraagde doorgangen, of snel respons gevende verkeerslichten voor voetgangers/fietsers (zoals die aan de Vaalbeekstraat).

En als ik meteen een suggestie mag doen die de de leefbaarheid van de dorpskern wel verbeteren door deze juist auto-luwer te maken, waarom dan geen éénrichtingsverkeer in de echte dorpskern instellen, en twee richtingen op de Waversebaan behouden. Het centrale deel van de dorpskern bestaat uit 5 armen: Bogaardenstraat, Vaalbeekstraat, Dorpstraat (2 delen) en Groenstraat. Zou het niet het overwegen waard zijn om 3 armen éénrichtingsverkeer te maken, waarbij de keuze tamelijk willekeurig is (de Bogaardenstraat moet wel tweerichtingen blijven). De rijrichting zou bvb kunnen zijn: toegelaten in Dorpstraat naar 'De snelle bode toe', en weg van de dorpskern in de Groenstraat en Vaalbeekstraat. Op deze manier wordt de verkeersdichtheid in de kern niet groter, en wordt toch een meer overzichtelijke verkeersstroom (met meer plaats voor fietsers en voetgangers) bereikt.

Hopende dat de huidige ontwerpen aangepast worden, en dat de inwoners voldoende inspraak krijgen bij eventuele volgende voorstellen,