spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 120   van VEN tot GEN, over VENO en IVON

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Op ons gemeentehuis lagen onlangs weer enkele interessante plannen ter inzage. Het gaat om de ontwerpafbakeningsplannen van Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling. 
Iets meer dan een mondvol, daarom zijn er nieuwe letterwoorden bedacht VEN en IVON waar u de komende tijd wellicht eens van zal horen.
Wij trokken naar het gemeentehuis en gingen voor u kijken wat er nu weer op ons afkomt.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)  

Het gedeelte dat bij ons in Oud-Heverlee ter inzage lag heeft betrekking op één van de 37 VENnen. Wij hebben de gebieden die deel uitmaken van het VEN donker ingekleurd op het kaartje. Merkwaardig: Heverleebos is er niet bij, het overgedragen gebied van het militair domein ook niet, en de Don Bosco 
terreinen ook niet. Waarschijnlijk zullen deze gebieden wel in het IVON zitten, dat meer recreatiemogelijkheden toelaat.

 

spacer.gif (820 bytes) Dat open ruimte een schaars goed is in Vlaanderen, moeten we u niet vertellen. En velen willen aan de laatste restjes nog eens knabbelen: bedrijven willen uitbreiden, mensen willen de laatste rustige percelen inpalmen enz...dat verhaal is voldoende gekend.

Hoog tijd vond de Vlaams Overheid om die laatste restjes extra te beschermen tegen die druk. Niets te vroeg want ongeveer 50 % van de planten en dieren in Vlaanderen staat op de lijst van bedreigde soorten. Ongeveer 30 % is zeer kwetsbaar of met uitsterven bedreigd. 7 % van de soorten is al uitgestorven. 
Nu zijn die laatste restjes natuur nog erg versnipperd ook. De helft van die groene zones zijn zelfs kleiner dan 5 ha. Die versnippering verlaagt de waarde van een natuurgebied. 
Hoe kleiner een natuurgebied, hoe minder soorten planten en dieren. Als die gebieden dan nog te ver van elkaar liggen, is er te weinig onderling contact met soortgenoten in het andere gebied en sterft de soort onvermijdelijk uit. 

Dat verklaart het uitgangspunt van het Vlaams Ecologisch Netwerk of VEN. De bedoeling is een selectie van bestaande waardevolle en gevoelige gebieden te maken en deze gebieden zoveel mogelijk aaneen te sluiten. In zo’n VEN wil men de natuur zoveel als mogelijk beschermen, herstellen en ontwikkelen. Natuurlijk gelden voor de burger en de overheid dan bijkomende rechten en plichten. Maar wonen, werken en recreatie blijven mogelijk. Meer zelfs, binnen dat VEN kunnen eigenaars en gebruikers subsidies krijgen om de natuur in stand te houden. Anderzijds heeft de overheid in een dergelijk gebied een recht van voorkoop.

Voor de landbouwers verandert nog het meest: Ze moeten zich uiteraard strikt aan de bemestingsnormen houden. Draineren en irrigeren van gronden zal niet meer mogen. Graslanden mogen niet omgetoverd worden in akkerland. Anderzijds kan een boer beheersovereenkomsten sluiten, om bv vrijwillig nog minder te bemesten of geen pesticiden te gebruiken. Dan ontvangt de boer een vergoeding. Onroerende voorheffing en successierechten vallen sowieso weg in het VEN. 

Het VEN zal opgebouwd zijn uit ‘Grote Eenheden Natuur (GEN’s) en “Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO’s). Binnen GEN’s en GENO’s gelden dezelfde regels, het verschil heeft te maken met de bestemming op het gewestplan.
Naast dat VEN is er ook nog het IVON (Integraal Verwevings en Ondersteunend Netwerk)
Zoals de naam al doet vermoeden, dient het IVON voornamelijk ter ondersteuning van de gebieden met hoge natuurwaarden in het VEN. Natuurgebieden liggen immers niet geďsoleerd van hun omgeving. Planten en dieren worden niet tegengehouden aan de grens; water stroomt in en uit natuurgebieden, stoffen worden aangevoerd door de lucht, zaden worden getransporteerd door lucht, water, mens enzovoort. Voor de bescherming van de natuurwaarden in de natuurgebieden worden in sommige gevallen dan ook bij voorkeur maatregelen genomen in de omliggende gebieden, in het IVON dus. Voor de burger gelden in zo’n IVON geen bijkomende plichten. In het IVON gelden alleen algemene bepalingen voor de overheid, niet voor gebruikers of eigenaars. Ook hier worden die laatste door (financiële) stimuli wel aangemoedigd om de natuur te helpen en te ontwikkelen.

De Vlaamse regering heeft de ontwerpkaartenVEN lste fase slechts voorlopig goedgekeurd. Ze worden pas definitief na het openbaar onderzoek, dat liep van 23 september tot 21 november 2002. Tijdens die periode lagen de ontwerpkaarten ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kon die inkijken en eventuele bezwaren of opmerkingen formuleren. De MiNaRaad bundelt nu alle reacties en formuleert een gemotiveerd advies. Op basis daarvan legt de Vlaamse regering de ontwerpkaartenVEN lste fase dan definitief vast.Spijtig genoeg verschijnt dit artikel te laat (deze straatarme dorpskrant moet zich altijd beperken tot 12 bladzijden…), zelf gaan kijken naar meer gedetailleerde kaarten is er dus niet bij. Maar u kan altijd proberen meer te weten te komen via de technische dienst van de gemeente, of via de infolijn van de Vlaamse Gemeenschap op het gratis nummer 0800-3 02 01. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
Lees hier een vervolgartikel:
 
spacer.gif (820 bytes)