uit ADO 118

spacer.gif (820 bytes)

interview met Schepen van Cultuur ellen Vanvlasselaer

Door de uitdeling van een gratis CD tijdens de verkiezingscampagne, hoorden velen voor het eerst van Ellen Vanvlasselaer. 

spacer.gif (820 bytes) Er waait zowat een nieuwe wind door ons cultuurlandschap in Vlaanderen, zo is het weldenkende deel van onze bevolking ook al opgevallen. We worden overladen met allerhande beleidsbrieven over cultuurparticipatie, de ‘sociale mix’ en ga zo maar door. Combineer dat met een rist nieuwe cultuurdecreten (www.vlaanderen.be/cultuur), een – ondertussen alweer vervangen - minister die zich wel eens wil outen en, tenslotte en niet in het minst, een nieuwe schepen van cultuur in Oud-Heverlee…dat moet nogal wat vuurwerk geven, dachten wij. Dus wij van ADO – tegen beter weten in? – richting gemeentehuis, alwaar we na iets meer dan een academisch kwartiertje ontvangen werden in een relatief kale ruimte. Benieuwd of de inhoud wat anders zou brengen. Een impressie van een gesprek met de jongste schepen.

Nieuwe situatie cultuurbeleid

De cultuurbevoegdheden hier in de gemeente zijn een beetje een buitenbeentje, legt Ellen Van Vlasselaer uit: de politieke aandacht gaat gebruikelijk naar de meer harde materies. In het gemeentelijke cultuurbeleid zijn er alvast twee verplichtingen die opgelegd worden door de hogere overheid. Voor de gemeentelijke bibliotheek moet een beheersorgaan worden samengesteld en ook een beheersplan worden opgesteld. Dat komt er spoedig: begin juli komt dit punt voor op de gemeenteraadszitting (….) Ook moet de gemeente een nieuwe cultuurraad samenstellen – U herinnert zich nog een interview in een vorige ADO met de voorzitter en secretaris van de vroegere cultuurraad, niet de meest dynamische lectuur was dat. Na een oproep in het gemeentelijk informatieblad daagden een 20-tal mensen op bij de eerste vergadering. De meesten onder hen zijn afgevaardigden van verenigingen. Met hen is al een drietal keer vergaderd, en er rest een gemotiveerd groepje van een tiental mensen. Op de bijeenkomst van 30 september waarop iedereen zal worden uitgenodigd, zal een bestuur worden verkozen. Iedereen kan zich daarvoor kandidaat stellen.

Het gemeentebestuur besliste ook om actief in te spelen op de nieuwe subsidiemogelijkheden die de Minister van Cultuur aan de gemeenten biedt. Dat komt erop neer dat Oud-Heverlee een subsidie van ruim 10 000 euro kan vangen, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste daarvan is het opstellen van een geïntegreerd cultuurbeleidsplan. Daarin moet duidelijk staan wat de gemeente verstaat onder cultuurbeleid en moeten er doelstellingen, instrumenten, acties, middelen, evaluaties en prioriteiten opgesteld worden, waarop de gemeente door ‘Brussel’ zal afgerekend worden. Het decreet werd trouwend begeleid door een pocket ‘hoe stel ik een beleidsplan op’, uitgegeven door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – waarvan ook onze gemeente lid is… Wordt dat goedgekeurd, dan betaalt ‘Brussel’ ook de onkosten die de aanwerving van een coördinator met zich brengt. (Zowaar een geschenk uit de hemel in deze gemeente die niet echt uitblinkt in cultuurbeleidsdaden.) Daarop zal dus ingetekend worden door de gemeente, zij het niet in de eerste subsidieronde waarschijnlijk, vermits er al kostbare tijd voorbijgegaan is. Eerst wil de gemeente de kat wat uit de boom kijken, zien hoe andere gemeenten het doen, hoe het elders loopt, en leren uit die fouten. Uiteraard zal zo een beleidsplan grondig democratisch worden overlegd en breed opgebouwd, beaamt Mevrouw Van Vlasselaer de vraag van ADO. We kijken er naar uit! Maar dat rond krijgen tegen eind november is geen haalbare kaart meer. Een afspraak om dat over de gemeentegrenzen heen te doen – want daarvoor voorziet het decreet ook middelen - zien ze hier niet zitten. Er kwam daarover wel een mail van Bierbeek, maar daar werd niet op ingegaan….(Dat vinden we nu eens spijtig zie, want die gemeente heeft bewezen met haar dynamisch cultuurcentrum De Borre toch van wanten te weten… ) ADO wees de schepen er ook vaderlijk op dat door de zaak wat op zijn beloop te laten de subsidiepot dan misschien op zal zijn (Ellen oogt triest), vermits ‘eerst komt, eerst maalt’, en ondertussen de begroting op cultuur er toch wel wat anders uitziet – nonkel Bert is wat vrijgevig geweest en de crisis, weet u wel…

Van Vlasselaer legt uit dat er nu op de gemeente ook al een ambtenaar cultuur is, die instaat voor de organisatie van de gemeentelijke activiteiten rond cultuur, mar ook sport en jeugd. Daarbij hoort de praktische organisatie van ‘Kunst op het Water’, de verhuur van gemeentelijke zalen (behalve de Rozenberg), de gemeentelijke kunstprijs, de tekenacademie.

Tot daar de feiten. Daarmee zijn we inhoudelijk nog geen stap verder…. Misschien zal dat van zo’n cubelco (cultuurbeleidscoördinator) komen? Welke specifieke opdrachten de cultuurcoördinator dan zal hebben? Dat blijkt nog niet zo helder vastgelegd, legt de schepen uit. Toch gaat het niet om het motto ‘meepakken wat je kunt krijgen’ , stelt la Van V. Het zal eerder gaan om het activeren van de deelname aan cultuur, beaamt ze op aangeven van de interviewer (die hier even terloops zijn positieve evaluatie van de afkalving van het verzuilde verenigingsleven ventileert). En bij die activering van deelname aan kunst en cultuur horen we vooral de deelname aan Kunst doorklinken: kunst buitenhuis, concerten in de Sint-Annakerk, een kinderatelier…

Het verenigingsleven

Verder wil de schepen ook komen tot een vast reglement voor de subsidies aan de sociaal-culturele verenigingen. Nu zit daar geen vaste objectieve regeling aan vast, sommige verenigingen zoals de BGJG van Oud-Heverlee en Haasrode en de oud-strijdersverenigingen krijgen een vaste jaarlijkse toelage. Oeps, dat wordt later rechtgezet door de schepen, het gaat niet om de BGJB maar om de Bond van Gepensioneerden – zie kader over budget cultuur (voorwaar een habbekrats voor ‘culturele verenigingen’ voor de gemiddeld rijkste gemeente van Vlaanderen…). Voor andere verenigingen is dat occasioneel. Van Vlasselaer wil dat in een objectief reglement vastleggen. Als we er haar aan herinneren dat dit vroeger ook bestond in de gemeente, dat toen traditioneel een vast bedrag werd bedeeld onder alle verenigingen in functie van criteria uitgewerkt door de cultuurraad, is dat voor haar onbekend…. Evenmin dat het systeem werd opgedoekt nadat een vorige coalitie het voorstel van de cultuurraad eigenhandig wijzigde en het jaar daarop volledig opdoekte….(Ahum, veel geluk schepen) En hoe zit dat met die regeling voor dat gratis kopiëren, vragen we na. Die regel bestaat, bevestigt de schepen. Alle verenigingen die de uitnodigingen voor een of andere activiteit willen laten kopiëren kunnen daarvoor kosteloos terecht bij de gemeente, mits een telefoontje vooraf aan de gemeentesecretaris met de vraag of het past om te komen kopiëren. Maar ADO kan wel niet terecht voor gratis drukwerk van zijn uitgave, preciseert ze op onze vraag. Het moet om occasioneel drukwerk gaan, om een activiteit aan te kondigen over de gemeente. Kleine oplagen doet de gemeente zelf, grotere oplagen worden uitbesteed aan een kopiecenter. Verenigingen: allen daarheen! En hoe dat zit met die kosteloze zalen? Dit blad zelf kon al ondervinden dat de keren dat we de Rozenberg gebruikten voor onze pizza-avond ook het duurst was. Maar da’s geen gemeentezaal, preciseert de schepen, da’s van VKT(tiens, het VKT is toch een gemeentelijk initiatief met geld van de belastingbetaler?). De zaal in Blanden, het ontmoetingscentrum in Weert of de zaal in Haasrode, dát zijn de gemeentelijke zalen. En die van Blanden heeft een professionele keuken (haar man volgde er kookles…) Intermezzo: Of ze met VKT aan het Zoet Water eigenlijk geen vijfde schepen heeft varen op haar bevoegdheidsterrein?, vragen we na. Een die net als zij een schepenwedde verdient, maar enkel het VKT pretpark beheert. (We smelten voor haar pijnlijke blik en dringen niet verder aan….) VKT is VKT, die zijn bevoegd voor het Zoet Water. Ja hoor, en behalve de gemeentelijke toelage is er ook een beleidsplan. Binnen VKT zal ook een indoorspeeltuin worden uitgebouwd. Daarover loopt een haalbaarheidsstudie die eind juni moet zijn afgerond. Het zwembad - waarvoor ze zelf politieke campagne voerde - zit er voor deze legislatuur niet meer in…

Inzake Heemkunde, nog een van haar bevoegdheden, is er niet veel beweging. Daar is nog geen werk van gemaakt , geeft ze ruiterlijk toe. Dat siert haar. Vele historische archiefstukken zitten in privé-handen, van een gemeentelijke collectie is nog geen sprake….

2006

Wat ze binnen vier jaar, tegen 2006 aan het einde van de legislatuur hoopt gerealiseerd te hebben? Dat is onze afsluitende vraag. Wel, daarvoor hoopt ze de omzetting van dat cultuurdecreet in onze gemeente gerealiseerd te hebben: een eigen cultuurbeleidsplan dat in uitvoering is. En een hele reeks initiatieven te hebben gerealiseerd: Kunst buitenshuis, de Sint-Anna concerten, de tekenacademie voor kinderen, en een serie van gemeentelijk reglementen voor het cultuurbeleid, voor toelagen aan verenigingen, een actief werkende cultuurraad… Mooist zou zijn dat als je na die zes jaar aan de mensen vraagt wat er op cultureel vlak is gebeurd, ze daar honderduit over kunnen spreken en tal van initiatieven kunnen opsommen.

En op deze optimistische noot glijden we in de zwoele zomeravond naar buiten, vol (wan)hoop, ons afvragend of wat tussen haakjes staat binnenkort kunnen laten vallen.

Cultuur in de gemeentebegroting
In de gemeentebegroting is er geen zuiver hoofdstuk cultuur voorzien. Cultuur is verspreid over de hoofdstukken ‘jeugd, volksontwikkeling en kunst’ en ‘openbare bibliotheken’.

Ter informatie geeft de schepen enkele begrotingsposten die zuiver met cultuur te maken hebben volgens haar:

- werkingskosten cultuurraad: 2.480 EUR
- prijs van de vrijwilliger: 250 EUR
 - fanfares: vergoeding prestaties: 2.480 EUR
- jaarlijkse kunstprijzen: 4.000 EUR
- werkingskosten kunstprijs: 2.110 EUR
 - werkingskosten ‘kunst in het gemeentehuis’: 3.720 EUR
- werkingskosten ‘open monumentendag’: 1.240 EUR
 - toelagen aan culturele verenigingen: 1.240 EUR
 - toelage oud-strijdersbond Blanden: 895 EUR
 - toelage B.G. Haasrode: 340 EUR
 - toelage B.G. Oud-Heverlee: 238 EUR
 - toelage R.O.B.: 2.730 EUR.


Dit zijn de belangrijkste posten die met cultuur te maken hebben. Er wordt een gemeentelijk reglement dienaangaande opgesteld.