spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Op woensdag 6 maart kregen de inwoners van Oud Heverlee met de post een uitnodiging voor een hoorzitting, diezelfde avond in het gemeentehuis over het voorontwerp van structuurplan. Een week later was er nog een tweede zitting voorzien in de Rozenberg. Ondanks dat “just-in-time-management” daagden er een 50-tal aanwezigen op en een honderdtal op de tweede avond. 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

uit ADO 116

spacer.gif (820 bytes)

Het gemeentelijk structuurplan

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Waarom Oud-Heverlee een ruimtelijk structuurplan maakt?

spacer.gif (820 bytes) Dat komt door de nieuwe wetgeving op Waarom Oud Heverlee een structuurplan maaktruimtelijke ordening. Die biedt de gemeenten de mogelijkheid om in de toekomst zelf te beslissen over bouwaanvragen en bouwvergunningen, zonder dat Stedenbouw daarin nog telkens tussenbeide moet komen. Gemeenten die dat willen doen moeten vooraf aan vijf voorwaarden voldoen. Een eerste voorwaarde is zo een structuurplan maken. Andere voorwaarden zijn een geschoold stedenbouwkundig ambtenaar hebben en een volledig register van alle afgeleverde vergunningen. Zodat perceel per perceel bekend zou kunnen zijn wat er werd toegelaten en wat niet. Ook een plannenregister moet er komen en een register van alle onbebouwde percelen.

Daarom is ook onze gemeente begonnen aan zo een structuurplan. Daarvoor werd beroep gedaan op het favoriete studiebureau van burgemeester Vandezande, GVE uit Bertem. Dat studiebureau wordt begeleid door een ambtelijke stuurgoep met daarin schepen Daniels, burgemeester Vandezande, CD&V raadslid Feyfer en Rudy Delang, het hoofd van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en tevens zelfstandig landmeter. Aan deskundigheid uit de bouwsector dus geen gebrek.

Daarnaast werd ook een ruimere stuurgroep samengesteld die al één keer samenkwam. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle politieke fracties en uit een aantal geledingen die ook in de GECORO zullen zetelen. Zo een gecoro, een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, moet door de gemeente verplicht worden opgericht en krijgt een aantal taken inzake advisering, en verzamelen van bezwaren en reacties. In een GECORO mogen geen gemeenteraadsleden zetelen. Geen nood: door Fusiebelangen wordt pa Binon en zoon Vandezande afgevaardigd. Voorlopig komt de gecoro hier nog niet samen, we zitten nog in een voorafgaande fase en nog met een politieke stuurgroep.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Wat het structuurplan niet is

spacer.gif (820 bytes)  Dat voorontwerp van structuurplan waarover het die twee avonden ging is een lijvig document, gelardeerd met allerlei kaarten, met veel beschrijvingen en weinig duidelijke beleidsopties. Inwoners die dachten dat ze te horen zouden krijgen waar het gemeentebestuur naar toe wil inzake ruimtelijke ordening, wat de grote beleidsopties zijn voor de toekomst, bleven op hun honger zitten. Dat staat er namelijk (nog) niet in.

Nochtans zou je dat wel kunnen verwachten van een ontwerp-struktuurplan. Als je op internet zoekt naar structuurplan +gemeente, krijg je een aantal pagina’s van de gemeente Schoten te pakken met glasheldere en concrete beleidsopties inzake ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld: “geen nieuwe open gebieden aansnijden voor woningbouw, de keuze voor een sociaal huisvestingsbeleid (woonwinkels, huursubsidies), prioriteiten voor de aanleg van een markt, geen bijkomende bedrijventerreinen, …) . Zoveel duidelijke opties vind je niet in ons voorontwerp van struktuurplan.

Ook niet waar je mag bouwen, of dit of dat stuk bosgrond bouwgrond kan worden en wat er gaat gebeuren met zonevreemde illegale woningen of bedrijven. Daarvoor dient het structuurplan overigens niet. Dat is voor later, zo tegen 2004 volgens de planning, als er op basis van het gemeentelijk structuurplan een gemeentelijk uitvoeringsplan wordt gemaakt. In zo een uitvoeringsplan kan de gemeente dan wel bepalen waar je wel en niet kan bouwen, welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden, enz. De gemeente moet zich daarbij wel houden aan de Vlaamse en provinciale normen.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Wat het structuurplan wel is

spacer.gif (820 bytes) Dat is hier volgens de indeling van de boekjes uitgevoerd: een opsomming en beschrijving van alle structuurbepalende elementen: zo ongeveer alles wat je vanuit een vliegtuig boven Oud Heverlee kan zien: woonkernen, hoogten en laagten, bedrijventerreinen, wegen, spoorwegen, de Dijle, …Dat levert een aantal interessante kaarten op. En ook een uitvoerige beschrijving van sterke en zwakke punten, van kansen en mogelijkheden voor Oud Heverlee, van potenties en bedreigingen, van vastgestelde trends, van uit te voeren studies.

Die beschrijvingen vormden eigenlijk het belangrijkste deel van de “luisterzittingen” over deze startnota. Een vertegenwoordiger van het studiebureau legde er met dia’s en slides uit wat een structuurplan is en gaf een anderhalfuur lange samenvatting van al deze beschrijvingen. Daarin zaten best wat interessante stukken: bijvoorbeeld de kaartjes met de mogelijk aan te snijden binnengebieden voor nieuwe bouwprojecten. En de optelsom van 738 onbebouwde potentiële bouwpercelen in onze gemeente.

Het deel met de richtinggevende elementen, de beleidsopties en normen, is nog erg dunnetjes in de startnota en bovendien zeer vaag en algemeen. Er wordt bijvoorbeeld op gewezen dat de discussienota over het structuurplan van Vlaams Brabant onduidelijk is (o.m. in zijn consequenties naar bijkomende industrieterreinen voor Oud-Heverlee). Daar wordt geen eigen visie à la Schoten tegenover gezet, wel dat de gemeente “een standpunt dienaangaande zal innemen”. Tja. Een basisoptie van de ambtelijke stuurgroep is ook dat een “ruimtelijke structuur moet worden uitgebouwd die het ‘groene’, ‘residentiele’ en’ recreatieve’ karakter van Oud-Heverlee op een duurzame manier versterkt”. Tja.

In Vaalbeek-Haasrode-Blanden ziet de nota ruimte voor “zoekzones” voor KMO’s (de 5 ha KMO-zone die er mag bijkomen). De uitlatingen van de planner over de achterhaalde nabestemming als landbouwgrond van de groeven klinkt veelbetekend waaraan men denkt, maar staat niet in de nota. “Pragen wordt erkend als woonkorrel” staat in de nota. Men vreest dat Vlaams Brabant daar een groene verbinding zal willen opleggen tussen Heverleebos en Meerdaalbos, wordt er bij gezegd. Maar men schrijft over Pragen: “de ontwikkeling van de bestaande of nieuwe processen zal worden afgewogen tegen voornamelijk open-ruimte draagkracht”. Tja. En gaat verder:”Het bebouwde landschap Zoet Water zal ontwikkeld worden vanuit een voornamelijk recreatief oogpunt, doch zal het toeristisch-recreatieve niet als enig ontwikkelingsperspectief worden gehanteerd “(sic) .Tja.

U merkt het zelf wel: het is nogal vage en moeilijke koek om op te reageren. Je vindt in de nota nu eenmaal nog geen concrete antwoorden terug op een aantal belangrijke toekomstvragen inzake ruimtelijke ordening voor Oud- Heverlee. Komt er langs de Expressweg in Blanden een ambachtelijke zone of sluiten we dat uit ? Of wordt dat de nieuwe nabestemming van de terreinen van de zandgroeven in Haasrode langs de grens met Bierbeek ? En wat doen we met het militair domein in het Meerdaalbos ? En de Weertse Dreef door het bos, wordt die afgesloten ? Nieuwe parkings aan het Zoet Water ? En mag de horeca-gordel daar verder uitbreiden richting Blanden ? Of willen we daar aan Pragen een groene verbinding realiseren tussen Meerdaalbos en Heverleebos? En wat met al dat ochtendlijk sluipverkeer door de gemeente ? En willen we sociale woningen ? Waar ? En iets voorzien voor bejaardenwoningen of serviceflats ? Waar ? En iets doen aan de dure grondprijzen ? Hoe ?

Uw mening graag

En toch, beste burger, wordt dus nu uw mening gevraagd over de startnota. Bezorg ze aan het college van burgemeester en schepen. Als u de gehele tekst wil, kan u die gaan inzien op het gemeentehuis. Wie zelf een kopie wil, kan een poging wagen bij een gemeenteraadslid. We vroegen ook om een elektronische versie en die werd ons toegezegd door schepen Daniëls. Als dat lukt kan u daarvoor nu op onze website www.achterdoechelen.be terecht. En lukt dat niet dan kan u ons desnoods per mail om een kopie tegen kostprijs vragen. We laten u dan weten wat dit kost, en hoe we u dit kunnen bezorgen. Hou er rekening mee dat het hele pak 82 A3-blz telt en 16 A4’s.

Reactie van lezers

Blij ben ik te vernemen dat toch iemand nog een inspanning doet om iets te doen aan ons leefmilieu,natuur,kalmte en rust.
Wij zijn inwoners van de Konijnenhoekstraat, met onze tuinen grenzend aan de N 25 express weg.
Reeds enkel malen vroegen wij de gemeente om iets te ondernemem tegen het snelle verkeer op deze N 25 en tevens ook om ons pleintje meer leef-vriendelijk te maken ( natuurlijk geluids scherm in de vorm van een haag ? )... maar echter zonder weing succes ... nu geen tijd voor ... eerst andere politieke problemen oplossen is het antwoord !!!
In jullie artikel las ik onder de tekening op pagina 6, dat men de N 25 terug zou brengen op twee rijstroken ... is dat zo ?! Dat zou inderdaad voor ons super nieuws zijn en dan liefst nog met een verlaagde snelheid tot 70 km/h en voor de Bovenbosstraat tot 50 km/h.
Dit zelfde voorstel deed ik ook aan Mr Steve Stevaert, want waarom moet men daar een N 25 hebben met 2* 2 rijstroken, terwijl de rest toch ook maar een normale weg is ( 2 * 1 rijstrook ). Ook vroeg ik voor meer snelheids kontroles en / of flits palen /....
    L.V  Blanden

Ik wil het hebben over de vraag of er ten zuiden van de E40 te Haasrode een nieuwe ambachtszone moet komen of niet.

Wel, voor de politici die daar voorstaander van zijn stel ik voor om een eens een kijkje te nemen op het bestaande bedrijventerrein ten noorden van de E40. Het is mij namelijk opgevallen dat het gros van de bedrijven aldaar hun gebouwen meestal niet hoger maken dan een begane grond en een eerste verdieping! M.a.w. als de bedrijven eens in de hoogte zouden werken (het moeten heus geen WTC-torens zijn) en van die twee verdiepingen er bijvoorbeeld vier van maken, dan verdubbeld men het aantal kantooroppervlakte, zonder waardevolle landbouwgrond in te palmen. Natuurlijk, ik begrijp dat dat voor sommige bedrijven moeilijk kan (door installaties en dergelijke) maar men zou toch wat meer moeite mogen doen om de industriegebieden die men bezit volwaardig te benutten!

  Tom Venken