spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 116

spacer.gif (820 bytes)

Meerdaalbos opnieuw één

Oud-Heverlee bestaat voor meer dan de helft uit bos en andere “onschatbare” (*) natuurgebieden; maar hoe beheer je die schat? De afdeling “Bos en Groen” van het ministerie van de Vlaams Gemeenschap, heeft een “Ruimtelijke Structuurvisie Meerdaalwoud en Heverleebos” laten uitvoeren. Zij wilden weten welke mogelijkheden (en beperkingen !)Heverleebos en Meerdaalwoud bieden en wat er moet gedaan worden om de bosbouwkundige, recreatieve en ecologische ontwikkeling van dat gebied optimaal te laten verlopen. Er werden verschillende scenario’s bestudeerd, daarna werd er “in overleg met de andere actoren” uit die scenario’s een beste keuze gemaakt. 

Houtvester Bart Meuleman (links) en boswachter Chris

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

De studie

     

de doortocht van de Naamsesteenweg door het bos. De plaats waar de ecoducten, de beveiligde overgangen en de fietsbrug komt is duidelijk aangegeven; Ook de dubbele-dreef-struktuur in Blanden is goed te zien.

 

spacer.gif (820 bytes) De studie werd onderverdeeld in 4 deelstudies waarin scenario’s werden uitgewerkt omtrent “bereikbaarheid en verkeer”, “de barrièrewerking van de Naamsesteenweg”, “recreatie, zonering en toegankelijkheid” en “een verbinding met Heverleebos via Steenbergveld”.

Bereikbaarheid en verkeer.
Twee scenario’s werden uitgewerkt. Het eerste scenario richt zich op een betere verkeersontsluiting van de belangrijkste attractiegebieden. (Het Arboretum in Heverleebos, ‘t Zoet Water, De Kluis, Bremberg, enz. )
Het tweede scenario, dat uiteindelijk de voorkeur kreeg, wil de recreatie laten starten vanuit de omliggende dorpskernen. Zowel per fiets, per trein en auto (parkings) wil men een betere bereikbaarheid.. Dat verspreidt de druk van de recreatie op een groter gebied dan het bos zelf, en de aanwezige horeca in de omliggende dorpen profiteert dan mee. Het structuurplan van Bierbeek deelt dezelfde visie.
In alle geval is er nood aan én een recreatief fietsroute-netwerk én een functioneel fietsroute-netwerk voor het dagelijks werk- en schoolverkeer. Het station van Weert zou kunnen uitgroeien tot een belangrijke toegangspoort met fietsenverhuur, eet- en drankgelegenheid, enz.
De meeste parkings in het bos zouden afgeschaft worden en vervangen worden door parkings aan de bosrand. 
Het autoverkeer in het bos moet op termijn zeker verminderen. 
Barrièrewerking van de Naamsesteenweg
De Naamsesteenweg deelt het bos in twee. Dat is voor niemand een goede zaak. Het aantal ongevallen met reeën neemt jaarlijks toe, 20 à 25 worden er jaarlijks gedood in ongevallen. Reespiegels en experimenten met geurstoffen blijken weinig effectief. Verschillende varianten van ecoducten werden onder de loep genomen. Sommige gecombineerd met oversteekplaatsen voor recreanten. Minder brede, goedkopere ecoducten vereisen een eigen oversteekplaats voor mensen. Uiteindelijk koos men voor twee ecoducten, op die plaatsen waar de meeste reeën oversteken.
Recreatie, zonering en toegankelijkheid
De recreatiedruk is vooral hoog in Heverleebos, minder in Meerdaalbos. Moet men de recreatiedruk spreiden over het hele bos, of moet men juist sommige delen, die ecologisch het waardevolst zijn, extra ontzien? Men koos voor de laatste optie. De zuidelijke rand wordt recreatiearmer. De houtexploitatie veroorzaakt het meest schade en zal nog strengere voorwaarden opgelegd krijgen. Door de zonering moet ook de druk van ruiters, mountainbikers, enz binnen de perken blijven. Gemotoriseerd verkeer hoort in principe niet thuis in het bos. 
Verbinding via Steenbergveld
Hoe groter een natuurgebied is, hoe waardevoller. Heverleebos en Meerdaalwoud zouden erg aan waarde winnen, moesten ze verbonden zijn. Helaas heeft de lintbebouwing langs de M.Noëstraat dat op korte termijn onmogelijk gemaakt. In de omgeving van Pragen werd de haalbaarheid van een ecologische verbinding aan de praktijk getoetst. Men mikt op een combinatie van maatregelen: de aankoop van percelen, het stimuleren van herbebossing en het sluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

En nu?

de draad langsheen de Naamsesteenweg en een reeopstap, die verdwaalde reeën opnieuw het bos kunnen inbrengen.

spacer.gif (820 bytes)  

De studie is af, de keuzes zijn gemaakt. Tijd voor actie dus. Op korte termijn komen er heel wat ingrijpende maatregelen. De kostenraming spreekt van een prijskaartje van 5 miljoen euro. Samen met houtvester Bart Meuleman en boswachter Chris gingen we een kijkje nemen nu de werken gestart zijn.
In Blanden is men begonnen aan de afrastering van de Naamsesteenweg over zijn volledige lengte. De reeën zullen dan nog alleen via 2 ecoducten, een begroeide brug zeg maar, de steenweg kunnen dwarsen. Op de dreven komen rasters, waar de reeën met hun fijne hoeven niet overkunnen. De ecoducten, 35 en 65 meter breed, komen aan het munitiedepot en voorbij de Weertsedreef, op plaatsen waar de Naamsesteenweg laag ligt, zodat het niveauverschil klein blijft. (zie plan). In een volgende ADO meer hierover. Voor recreanten komen er beveiligde oversteekplaatsen en een brug aan de M.Theresiakapel. Bij de heraanleg van de Naamsesteenweg komen er om de 50 meter ecotunnels onder het wegdek waar de kleinere diersoorten gebruik van kunnen maken

Bepaald ingrijpend is de aanpak van de Naamsesteenweg en de Expressweg. In een klap wordt ook de verkeersleefbaarheid sterk verbeterd. Aan de gevaarlijke afrit Haasrode komen 2 ronde punten. De expressweg gaat vandaar richting Blanden over op 2 rijstroken. Het kruispunt aan “Chateau de Namur” wordt heraangelegd. 
Een rijstrook wordt omgevormd tot een grote parking. Een poorteffect aan de ingang van het bos en andere maatregelen moeten de snelheid laag houden. 
De meeste parkings in het bos verdwijnen. Ook in Sint-Joris-Weert komt er een parking in de plaats, aan het begin van de Weertsedreef. De grond is daarvoor al aangekocht. De ecoducten zullen in 2004 klaar zijn. 

Over àl de opgesomde werken werd al ruime overeenstemming bereikt en de uitvoering komt er dus wellicht ook. Toch blijft Bart Meuleman voorzichtig: de bouwvergunning is er nog niet en de financiële vastlegging evenmin. Maar de hoop is meer dan gewettigd.

Later is er misschien nog meer mogelijk. Want ook de gemeente Oud-Heverlee laat nu een mobiliteitsstudie opmaken en is bezig aan haar gemeentelijk structuurplan. 

We citeren uit het rapport: 

“Een grote verantwoordelijkheid in functie van de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsbeleid ligt bij de omliggende gemeenten Leuven, Bierbeek en Oud-Heverlee. 
Leuven en Bierbeek hebben alvast goede intenties om de bereikbaarheid van hun grondgebied niet alleen af te stemmen op het autoverkeer, maar juist meer ruimte te voorzien voor het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger. 
Van de gemeente Oud-Heverlee wordt een visie gevraagd over de ontwikkelingen op ruimtelijk en verkeersplanologisch vlak.”

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Hoop

spacer.gif (820 bytes) We twijfelen er niet aan dat ook hier het besef doorbreekt dat de unieke natuurwaarden van ons dorp unieke maatregelen rechtvaardigen. 
En dat de moed gevonden wordt om er eens een minder individualistisch geïnspireerde maatregel door te duwen. 
En dan denken we in de eerste plaats aan Pragen waar een verbinding tussen onze twee boscomplexen op termijn evident lijkt. 
Zou het geen historische vergissing zijn Vlaanderens charmantste bos alle groeikansen te ontnemen?
spacer.gif (820 bytes)Het rapport Ruimtelijke Structuurvisie Meerdaalwoud en Heverleebos kan u hier downloaden (pdf)