spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

  

spacer.gif (820 bytes)

Op interview bij OCMW-voorzitter 
Jan Goedhuys

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)Een interview met Jan Goedhuys, als voorzitter van het OCMW, stond al lang op ADO’s verlanglijstje. Maar Jan te pakken krijgen valt niet altijd mee. Het wil wel eens drummen worden voor een plaatsje in zijn agendaboekje. Jan Goedhuys, gehuwd met Kathleen Soetaert, vader van Julie, Charlotte en Arne, is geboren en getogen in Haasrode,Jan heeft de politieke microbe met de genen meegekregen. Vader Fernand was immers gemeenteraadslid,aanvankelijk voor CVP, nadien voor Fusiebelangen. Naast een bloeiend advocatenkantoor en het voorzitterschap van Volleybalclub Haasrode komt er nu nog het OCMW-voorzitterschap bovenop.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Wat doet een OCMW ?

Volgens de wet moet iedereen een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
Het is de opdracht van het OCMW dat recht voor iedereen waar te maken. Een rekbaar begrip natuurlijk, en in de praktijk gaat het OCMW dan ook veel verder dan geldelijke en materiële hulp bieden aan armen. 
De maatschappelijke dienstverlening kan enorm uitgebreid zijn en verschillen van gemeente tot gemeente. Samenvattend kan gezegd worden dat het OCMW moet zorg dragen voor het materiële en geestelijk welzijn van alle inwoners van de gemeente.

Concreet zien we dat OCMW in Oud-Heverlee financiële tussenkomsten doet (bv bij opname in een rusthuis), voorschotten uitkeert (bv op onderhoudsgeld) , rechtshulp aanbiedt, opvang organiseert, sociale tewerkstelling zoekt, asielzoekers opvangt, maaltijden levert, een poetsdienst en thuisverpleging organiseert, en een systeem voor teletoezicht heeft.

spacer.gif (820 bytes) Een uitdaging, begint Jan, je voelt dat je je hier nuttig kan maken, want alhoewel O.H. één van de rijkste gemeenten van het land is, zijn ook wij niet vrij van verdoken armoede. Als voorzitter wil Jan Goedhuys vooral de grote beleidslijnen uitzetten, waarbinnen kwaliteitszorg een belangrijk onderdeel is. Politici moeten zorgen voor de krijtlijnen, de OCMW- raad kan daarbinnen dan het beleid verder uitwerken.

De structuur.

Naast het Vast Bureau, en de OCMW-raad is er vanaf deze legislatuur ook een “Bijzonder Comité Sociale Dienst”. Om de zaken “en petite famille” te regelen, opperen we? Helemaal niet, beweert Jan Goedhuys, zuiver een zaak van efficiënt beheer. Op dit Bijzonder Comité wordt op specifieke, individuele dossiers ingegaan, een sociale werkster licht er een dossier toe. Hierdoor is er een betere dienstverlening. Bovendien wordt een nog grotere geheimhouding gewaarborgd. De vergaderingen van de Raad kunnen zich dan ook meer toespitsen op het nemen van beleidsbeslissingen. Zowel de Raad, het Vast Bureau als het Bijzonder Comité vergaderen één maal per maand. Om volledig te zijn, er is ook nog een overlegcomité tussen gemeente en OCMW. Absoluut nodig, want zowat alle centen komen tenslotte uit de gemeentekas, vorig jaar zo’n 278.000 euro, of 46 euro per inwoner.

Wat doet het OCMW?

Alhoewel de dienstverlening van het OCMW van Oud-Heverlee (zie kaderstukje links) in de loop der jaren flink is uitgebreid, is er nog veel ruimte voor verbetering en vernieuwing, weet Jan Goedhuys. Zo hebben we binnenkort ruimte voor noodopvang in de pastorie van Weert. Hoog nodig, want niet iedereen, kan zomaar terecht bij familie of vrienden na een woningbrand bv. In de pastorie van Weert worden ook vluchtelingen opgenomen. Vooral Noordafrikanen krijgen er momenteel onderdak. Dat moet ook zo, volgens het spreidingsplan van de regering. Verder kijken we nu na of er geen nood is aan een sociale huurtoelage. En de sociale woningbouw? Jan Goedhuys wil liever niets zeggen over het beleid van de voorgangers. Een datum kan hij er ook niet opplakken, de papiermolen nietwaar, en er kunnen altijd obstructies opduiken, acties van buurtbewoners bv. Maar in alle geval, een 20tal woningen op het Winkelveld en een kleiner aantal in Haasrode (in de Herpendaalstraat) komen er zeker, en zo spoedig mogelijk. Het wordt een systeem van huren met mogelijkheid om later te kopen, om de drempel voor jonge mensen zo laag mogelijk te houden. Hoe de toewijzing zal gebeuren? Daar is nog niet over gesproken, zegt Jan Goedhuys, maar het laatste wat we willen is getto-vorming van één type bewoners.

Bejaardenwoningen.

Stout als we zijn gooiden we volgend verhaal in de ring.

Het OCMW zou tijdens de vorige periode geld opgepot hebben voor het realiseren van bejaardenwoningen. En daarvoor allerlei percelen grond verkocht (zonder rekening te houden met sociale criteria overigens). Datzelfde OCMW zou er in geslaagd zijn om geen vergunning aan te vragen voor het bouwen van serviceflats in Oud-Heverlee, of voor het bouwen van een rusthuis. De vergunning daarvoor was, bij gebrek aan kandidatuur van de gemeente, weggekaapt door twee instanties. Er was de firma Palmers-Bonhomme die een vergunning had voor 30 rusthuisbedden en 35 serviceflats en in Oud-Heverlee 15 serviceflats realiseerde. De rest van de vergunning (54 rusthuisbedden en 40 serviceflats) ging naar een “vzw” uit Geel, de vzw Conax, een spinn-off van het rusthuis Remy. Daardoor kon niemand anders hier wat doen. En kon Conax vrolijk eisen stellen aan de gemeente, zoals bijvoorbeeld gratis bouwgrond of niks. Het werd niks. Tegen 2000 liepen deze vergunning af, en werden nieuwe vergunningen gegeven. Nu blijkt dat de gemeente Bierbeek of het OCMW Bierbeek met die vergunning weg is. Zodat ons gemeentebestuur of OCMW voor lange tijd dag met het handje kan doen naar de mogelijkheid om rusthuizen of serviceflats te realiseren. Want dat kan enkel nog met de gratie van Bierbeek.

Is er in het OCMW dan een duidelijke beslissing genomen om geen vergunning aan te vragen? Of is het vorm van onzorgvuldig bestuur geweest? Toch eigenaardig: de seniorenraad jaren zoet houden met plannen voor serviceflats en rusthuizen, de eigen gronden verkopen, en dan geen vergunning aanvragen wegens geen grond?

“ In het verleden was de vergunning niet verplicht gekoppeld aan grondbezit; dit is thans wel zo. Het O.C.M.W. had ook geen eigendom die groot genoeg was om een rusthuis (met uitbreidingsmogelijkheden) op te laten bouwen. Conax heeft in het verleden geen ‘vrij spel’ gehad. Conax heeft – als extern adviseur – de gemeente geadviseerd om een vergunning te bekomen. In 2005 hebben we opnieuw de kans om een vergunning te bemachtigen. Ik heb gevraagd om in het gemeentelijk structuurplan waar de gemeente aan werkt, hiermee rekening te houden. Helaas, voorlopig kunnen we dus niets doen, alhoewel, we zijn in gesprek met Bierbeek, om eventueel Oud-Heverleese bejaarden op te vangen “.

Maar in de laatste versie van het ontwerp structuurplan waar de gemeente aan werkt, staat geen woord in over een reservering van gronden voor bejaardenwoningen, serviceflats, rustoorden, sociale woningen. Niks !! “ Klopt, maar het Structureringsplan is nog maar in ontwerp. Voorlopig is er nog geen ruimte voorzien, maar dat komt wel.“Er is gevraagd om voor het project ‘seniores’ een ruimte te voorzien van een 5-tal ha, in ‘openbaar nut.’”

Thuiszorg

Maar de eerste bekommernis, betoogt Jan Goedhuys, is de thuiszorg verbeteren. Alle enquêtes, ook van onze seniorenraad, wijzen het dat de grote meerderheid van de bejaarden ( 83% ) zo lang mogelijk thuis wil blijven. En we zullen er aan werken om dat in de beste omstandigheden mogelijk te maken. De noodcentrale is verbeterd, de maaltijdenservice is ook veel beter nu, en we zoeken dringend mensen om bij bejaarden allerlei klusjes op te knappen. De poetsdienst wordt geoptimaliseerd en een actie valpreventie wordt opgestart.

Serviceflats

Het oprichten van serviceflats vindt Jan Goedhuys geen goed idee. Weinige bejaarden vinden dat attractief en het is ontzettend duur. En het bevordert getto-vorming. En je hebt wel een hele grote oppervlakte nodig om dergelijke initiatieven te realiseren; De meeste andere gemeenten zijn trouwens dezelfde mening toegedaan. Wel is het de bedoeling een Sociaal Centrum op te richten. Dat moet de functie vervullen van een dag- en dienstencentrum. Het moet een gezellige ontspanningsruimte zijn, waar men een kaartje kan leggen of gezamenlijk warme maaltijden kan gebruiken. Het moet een sociaal-educatief centrum voor de seniores worden.

Jan Goedhuys, bedankt voor uw tijd, en succes.

spacer.gif (820 bytes)