spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 114

spacer.gif (820 bytes)

de gemeenteraad van 25 september 2001. Een verslag

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) ‘ADO twee gemeenteraden gemist?’ merkt schepen Rom (CVP) fijntjes op als we samen de trappen naar boven gaan naar de vergaderzaal . Ootmoedig schuld bekennen is het enige wat erop zit, maar ’t schijnt dat het korte zittingen waren. ‘En ’t zal vandaag opnieuw ‘ne korte worden,’ belooft Marc Rom.


De gemeenteraad start met een minuut stilte in verband met de aanslagen van 11 september. Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) verwijst kort naar het rouwregister dat de inwoners van de gemeente kunnen tekenen.

Punt 1 tot en met 4, begrotingen van de verschillende kerkfabrieken, worden besproken in euro. Dit doet wel wat vreemd aan, maar voor uw verslaggever kan omrekenen naar Belgische franken, zijn de punten al goedgekeurd. Agendapunt 5, de rekening van het OCMW, dienstjaar 2000, is dan weer in franken, maar, zo belooft de burgemeester, volgende keer zal ’t in euro zijn. Ward Govaerts (Agalev) zegt dat zijn fractie zich zal onthouden. ‘Er is veel geld, maar in het beleid had hij graag andere accenten gezien, sociale huurwoningen bijvoorbeeld.’ De rest stemt voor.

Punt 6 brengt wat meer animo met zich mee: de aanleg van een voetpad in de Bergenstraat in Haasrode. ‘Natuurlijk zijn wij voor de aanleg van voetpaden,’ komt Joris Vanderveeren (SP) als eerste tussen, ‘maar de manier waarop! Betreurenswaardig! We zijn met de werkgroep enkele jaren geleden ter plaatse geweest, er bestaan verslagen van de vergaderingen.’ ‘Er is inderdaad een ander beleid: geen inspraak meer,’ sneert hij. ‘Er is geen rekening gehouden met ons advies.’ Burgemeester Vandezande antwoordt dat het zo beslist was en dat het dossier toen uitgesteld was omdat er huizen gebouwd gingen worden, ‘en ’t is trouwens de technische dienst die het zo beslist heeft’. Even ontstaat een welles-nietes gesprek.

Voor Ward Govaerts weegt dit agendapunt héél zwaar. Hij somt de data op waarop hierover gesproken werd, met telkens tussenkomsten van Agalev in de gemeenteraad. Ook met de inwoners werd er onderhandeld. ‘Eén suggestie werd beluisterd (het her en der breder worden van het voetpad), de rest werd gewoon genegeerd.’ ‘Het plan is vaag, is nooit in de commissie tersprake gebracht. Het ligt er gewoon en zelfs anders dan er met viltstift op jullie papier staat. Achteraf kunnen we tegen 6000 BEF per zitting ( bruto n.v.d.r.) dit dan maar goedkeuren...’ Ook René Feyfer (CVP) vindt dat de tijd voorbij is om zomaar te improviseren. ‘We moeten de misstappen van het verleden vermijden. Ook onze fractie vraagt hierover uitleg.’ Yvette Desmet (SP) werpt op dat de oversteekplaats levensgevaarlijk is en niet alleen voor bejaarden en kinderen. De burgemeester wordt nu wel helemaal in het hoekje geduwd, en blijft een beetje zwakjes herhalen dat dit ooit goedgekeurd werd. Ook raadslid Marleen Roelants (Agalev) mengt zich in het debat: graag eerst op de gemeenteraad en dan pas goedkeuren.

‘In de commissie is er met schepen Daniels (CVP) is er gesprek mogelijk,’ zegt raadslid Govaerts, ‘laten we stoppen met improviseren en bespreken wat er nog kan gebeuren.’
‘Al wat nieuw is zal besproken worden, ‘ reageert burgemeester Vandezande, en ‘akkoord dat de technische dienst het eerst had moeten voorleggen.’ En dan de klassieke dooddoener: ‘’t zal wel nooit goed zijn.’ Het blijft opvallend stil bij de meerderheid: dit ‘gevecht’ moet de burgemeester klaarblijkelijk alleen voeren.

Of de gemeenteraad akkoord gaat met het opstellen van een mobiliteitsstudie, is agandapunt 7. Joris Vanderveeren verwijst naar informatie hierover opgedaan op vroegere cursussen die hij gevolgd heeft. Even ontstaat wat onduidelijkheid waar bepaalde documenten hierover zich bevinden. ‘Bij mij thuis’, lacht Joris Vanderveeren, maar aan deze syllabus heeft schepen Daniels niet veel. Hij hoopt op serieus overleg. Marleen Roelants pleit voor een visie op mobiliteit. Kunnen we hierover niet op voorhand in de commissie spreken? Burgemeester Vandezande spreekt over de inspraakvergadering met de bewoners van Sint-Joris-Weert en belooft dat dit wel meer zal gebeuren in de toekomst. De keuze van het studiebureau zal ook wel met kostprijs te maken hebben. Ward Govaerts pleit opnieuw voor meer aandacht voor de zwakke weggebruikers. Hier treedt schepen Rom hem volmondig bij: inderdaad een conditio sine qua non. ‘Fantastisch dat iedereen zo eensgezind is’, werpt schepen Daniels droogjes op. Hij belooft dat elke inwoner zich in deze materie zal kunnen bewegen. Als Ward Govaerts opmerkt dat zijn wantrouwen hierover uit vroegere gewoontes komt, vriendjespolitiek en dergelijke en weinig opening naar andere gedachten, krijgt hij een sneer van de burgemeester. Govaerts zucht.

Het voorlaatste agendapunt gaat over de samenstelling van de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De discussie gaat vooral over wie deskundig is en wie de vertegenwoordigers zijn van maatschappelijke geledingen. ‘Je kunt pas oordelen als er namen voorgesteld zijn,’ zegt schepen Marianne Thyssen (CVP), ‘dan zul je zien dat de deskundigen echt deskundig zijn.’ ‘We proberen de wettelijke normen te respecteren en een evenwicht te zoeken,’ belooft schepen Daniels.
Het laatste punt gaat over de oprichting van en stuurgroep voor de opmaak van een milieubeleidsplan.

spacer.gif (820 bytes)