De gemeenteraad van 22 mei 2001

Een gemeenteraadszitting die niet lang in ons geheugen zal blijven rondspoken. Tussen de 16 agendapunten waren er nogal wat punten die traditioneel in een drafje behandeld worden: begrotingen van de 4 kerkfabrieken, een begrotingswijziging, een aandelen-aanpassing van PBE, een proces-verbaal van kasnazicht….het wordt snel zonder commentaar unaniem door de molen gedraaid.

Zelfs de balans- en resultatenrekening van V.K.T. Zoet Water, in het verleden steevast goed voor een stevig robbertje bekvechten, passeert zonder problemen. (Agalev onthield zich hier). Het jaar werd afgesloten met een klein miljoen verlies op een omzet van 28 miljoen.

Bij het zevende punt, de gemeenterekeningen dienstjaar 2000 kwam de oppositie een eerste keer met opmerkingen en tegen-stemmen. Ward Govaerts (Agalev) wil in de toekomst andere accenten zoals verkeersveiligheid, dorpskernvernieuwing en huisvesting, en is bezorgd dat bij toekomstige bezuinigingen deze karige investeringen als eerste voor de bijl gaan. Hoe zal dan het wettelijk verplichte “zone 30” in de schoolomgevingen gerealiseerd worden? Joris Vanderveeren (SP) merkte op dat er een positief saldo is van 26 miljoen, dat de gemeente dus financieel gezond is, en hoopte dat dat zo zou blijven, zonder de belastingsverhogingen waar vele gemeenten al van gewagen

De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord krijgt ondermeer een extra vleugelpiano en een klokkenspel.

Bij het werkingsverslag van het jeugdbeleidsplan bleek dat er niet moet gerekend worden op provinciale subsidies bij de aanwerving van een jeugdconsulent. Meer nog, kleinere gemeenten zoals Huldenberg en Bertem verliezen hun recht op subsidie als ze met een grotere gemeente samenwerken. Één jeugdconsulent voor deze drie gemeenten is dan ook bijna uitgesloten.

Het 11de agendapunt zorgde dan toch voor enige discussie. De gemeente wil hoogdringend een stukje riolering van de Waversebaan in buizen leggen, dit om de reukhinder daar weg te nemen. Zowel Ward Govaerts als Joris Vanderveeren kloegen aan dat het al jaren stinkt in de oude bedding van de Molenbeek, dat er nog altijd een aanvoer is van rioolwater en dat ook dat gemakkelijk zou kunnen verholpen worden. Volgens burgemeester Vandezande was het allemaal zo eenvoudig niet, zou er binnen X jaren wel een oplossing komen van Aquafin, maar wil Goovaerts wel ter plekke gaan overtuigen. De Agalev-fractie stemde als enige tegen.

Volgden dan nog een enkele tijdrovende stemmingen voor leden van de POB adviescommissie, de bestuurscommissie van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en de aanduiding van een delegatie voor de participatieraad. Steeds werden alle voorgedragen leden aanvaard.