Het natuurinrichtingsproject Dijleland.

Feiten en geruchten

Het hele natuurinrichtingsproject Dijlevallei staat nog in zijn eerste kinderschoenen. Momenteel is alleen een eerste rapport opgesteld, zijn de doelstellingen bepaald. Het is echter nog veel te vroeg voor heel precieze plannen, voor technische berekeningen allerhande, of voor de uitwerking van allerhande gedetailleerde plannen.
Daarom kan aan de aanpalende bewoners of de eigenaars van percelen in het project nog weinig of niets concreet gezegd worden over wat het effect zal zijn van dit natuurinrichtingsproject op hun perceel. Daarover bestaat nogal wat verwarring. Sommige eigenaars menen dat het huidig voorkooprecht van het Vlaams gewest in het natuurgebied of het karakter van groene gewestplanbestemming zelf te maken heeft met dit nieuwe project. Dat is een misverstand: dat is al eerder beslist, blijft ongewijzigd, en staat niet ter discussie.

In het verloop van het project zijn twee stappen van openbaar onderzoek ingebouwd. Het eerste openbaar onderzoek vond eind vorig jaar plaats en werd afgesloten begin december. Bedoeling was om vooral de eigenaars en gebruikers van percelen in het gebied te informeren over de bedoeling van het project, en de kans te geven om meteen al bezwaren en opmerkingen aan te brengen. Zo liep het in de overige gemeenten. Het gemeentebestuur hier nam daarnaast zelf het initiatief om niet enkel de eigenaars, maar ook alle directe omwonenden daarvan te informeren. Iedereen werd persoonlijk uitgenodigd om eind november overdag gedurende drie werkdagen en één avondzitting van 18u tot 20u persoonlijk vragen te komen te stellen aan de betrokken ambtenaren.
Die avondzitting liep voorspelbaar) in het honderd. In de lange gang voor de raadzaal en op de trappen drumden alle aangeschreven bewoners elkaar die avond op de hielen. In de raadzaal zaten enkele ambtenaren die één voor één aan elk van de bewoners wat individuele uitleg gaven over het project, en misverstanden poogden weg te werken. Aan een tempo van minstens 5 minuten per betrokken inwoner een onmogelijke opgave. De wachtenden in de gang konden zich intussen vrolijk druk staan maken over die lange wachttijden, de klungelige organisatie, de protesten van een omwonende tegen het opstoken van autobanden in het natuurgebied door een aannemer.

Geruchten en bange vermoedens werden er aangezwengeld: dat gaat allemaal nat komen te staan, we gaan ons gras niet meer kunnen afdoen, ons huis gaat overstromen, ze gaan ons onteigenen, dat komt ervan als ze die groen laten doen, waarom laten ze dat niet zoals het was, … De aanwezige raadsleden van Fusiebelangen ondersteunden die bange gevoelens: “er is niks aan te doen, die luisteren naar niks of niemand, ze gaan maar door, die zijn niet te stoppen,” wist schepen Rentmeesters. Meer dan een inwoner, wijzelf inbegrepen, hielden het die avond na wat vruchteloos wachten, voor bekeken. Een e-mail naar de betrokken administratie om meer uitleg bleef onbeantwoord.
Geen nood: er komt nog een tweede ronde over de concrete plannen. Tijdens de eerste ronde werden een 200-tal bezwaren ingediend over de vier betrokkken gemeenten. Sommigen dienden hun bezwaar in meer dan één gemeente in. Vele bezwaren slaan niet op het project zelf, maar op vroegere stedebouwkundige normen. Andere bezwaren zijn wel degelijk van natuurkenners. Zo bijvoorbeeld van eigenaars van percelen die zich wat zorgen maken over het niet steeds deskundige beheer van het huidige natuurgebied door de overheid. Of die zien hoe hun met veel moeite aangelegde en “groen beheerde” vijver in de plannen plots als bosgebied wordt ingekleurd. En die vermoeden dat de huidige vaagheid in de officiële plannen dient om al meer concrete plannen af te schermen tegen bezwaren.

Hoe dan ook zal het projectcomité waarin ook een vertegenwoordiger van de gemeente Oud-Heverlee zit, een advies uitbrengen over het project. Dat gebeurt tegen april 2001. Vervolgens kan het comité de belanghebbenden zonodig verder horen voor het verduidelijken van hun bezwaren. Daarna zal het comité in samenspraak met de projectcommissie een gedetailleerd uitvoeringsplan uitgerken van alle doelstellingen en maatregelen die de Vlaamse regering zal goedkeuren .
Vermoedelijk zal dit pas ten vroegste over twee jaar rond zijn. Pas dan zal het plan concreet zijn en duidelijk kunnen gemaakt worden aan alle perceeleigenaars in het gebied wat er staat te gebeuren . Op dat moment volgt een nieuw openbaar onderzoek van 30 dagen, moet het comité weer advies geven, komen er zonodig nieuwe hoorzittingen met belanghebbenden, wordt een definitief uitvoeringsplan opgesteld en nadien uitgevoerd.