Bij het begin van een nieuwe eeuw...

Een nieuwjaarsbrief aan de nieuwe coalitie

Editoriaal.jpg (21506 bytes)
Oud-Heverlee, 1 januari 2001

Liefste Nieuwe Coalitie,

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar en van het nieuwe millennium nemen wij van ADO onze wensen voor waar: dat onze mooie gemeente eindelijk haar inwoners als volwassenen beschouwt. M.a.w. dat het bestuur de burgers op de beste manier voor- en inlicht over wat hun aanbelangt. Wij hopen dat onze gemeente in het nieuwe millennium eindelijk een open informatiebeleid zal voeren, zoals dat een deugdelijke gemeente trouwens betaamt. Een gemeente besturen, dat is voor een groot deel een technische aangelegenheid, van aanvragen, onderzoeken, beslissingen etc. Maar daar stopt het niet. Wezenlijk is dat die beslissingen in elk stadium, deugdelijk en behoorlijk meegedeeld worden aan en besproken worden met de burger, en niet alleen a posteriori kort meegedeeld worden, zonder uitleg dan nog.
Het gaat tenslotte toch om het welzijn van U en ons, niet meer en niet minder. Vooral om dat van ons, vermits wij met veel meer zijn dan U, verkozenen des volks.

Laat ons wel wezen, een gedegen informatiebeleid is veel meer dan om de paar maanden een boekske uitgeven met vooral reuzengrote foto's met gouden, briljanten en andere jubilarissen, om zo de verkozenen des volks nog eens op een andere manier te mogen aanschouwen dan op de verkiezingspropaganda die om de 6 jaar onze bussen komt vullen.
Een goed gemeenteblad is slechts een onderdeel van een gemeentelijk informatiebeleid, en moet op volgende elementen gebaseerd zijn: nauw aansluiten bij wat er leeft bij de inwoners, informatie geven over de achtergronden van de beleidsinitiatieven (en niet het vlugjes overnemen van een of ander in koeterwaals geschreven reglement), naast praktische en actuele informatie over gemeentelijke dienstverlening. Liefst in combinatie met telkens een of twee grote 'achtergrondverhalen' over de prioriteiten van het gemeentebestuur. En af en toe mag daar best eens een mandataris op prijken, waarom niet, maar overdaad in deze schaadt.
Vormelijke en taalaspecten zijn daarbij heel belangrijk, de grafische mogelijkheden zijn tegenwoordig oneindig. Koeterwaals is uit den boze, evenals ambtelijke en juridische moeilijkdoenerij. Het bos en de bomen, weet u wel. En: het mag ook wat dikwijlder verschijnen! Daar heeft de gemeente - in tegenstelling tot dit armzalige blaadje - toch geld voor!

Gebruik toch ook de nieuwe communicatiemogelijkheden. We hinken stevig achterop bij andere gemeenten (Kampenhout b.v. heeft al enige tijd een online service voor alle inwoners. Geef toe.) Zelfs dit - uw - armtierige vrijwilligersblaadje heeft al jaren een website die ons door vriend en vijand benijd wordt. Maar da's verdorie toch de opdracht van de gemeente! Of vergissen we ons? De vorige bewindsploeg blijkt ooit zoiets aangekondigd te hebben, maar ja, we hebben zoveel aan ons hoofd, zeker vergeten? Mañana…
We herinneren ons met graagte de uitspraken van een gemeenteraadslid tijdens de vorige legislatuur, dat er toch wel wat aan dat gemeentelijk informatiebeleid mangelt... Welaan dan, geacht college, het is zover, het geachte lid is nu schepen, en nog wel bevoegd voor informatie! We hebben hooggespannen verwachtingen….
Tijdens het door ADO georganiseerde debat beweerden beleidsmensen nog dat er absoluut geen afspraken bestonden over een mogelijke nieuwe coalitie. Ondertussen zijn we alweer een illusie armer. Oude of nieuwe politieke cultuur, het maakt blijkbaar allemaal niet veel uit… Als dat een voorbode was van wat er nog komen gaat, dan kan U rekenen op alerte tenentrapperij van onzentwege. Tijdens een alweer zwaar overgoten redactievergadering in een van die beste restaurants van de gemeente vond een redactielid trouwens dat we 'veels en veels' te braaf geworden zijn…
En nu komt de vurigste wens van uw petekindje voor dit nieuwe jaar, beste Nieuwe Coalitie: een gemeente die zichzelf respecteert zou in deze cybertijden toch wel een communicatie- of informatieambtenaar in huis mogen halen (liefst ervaren en van amb(etante)telijk niveau A. Er zijn voorbeelden van verlichte gemeenten van vergelijkbare grootte die daar een prioriteit van maken, Bonheiden bijvoorbeeld .
Zulke ambtenaar moet interactie tussen gemeentebestuur en burger op gang brengen, waardoor (aanstaande) beslissingen van het gemeentebestuur (en hogere besturen) in alle open- en juistheid meegedeeld en besproken worden. Dat komt de besluitvorming hopelijk ten goede, waardoor beslissingen niet meer ondoorzichtig of, godbetert, achter d'oechelen genomen worden. Zo zal uiteindelijk een juist beeld gegeven worden van wat het gemeentebestuur zoal voor de burger doet, en hoe.
Een communicatieverantwoordelijke adviseert bovendien het gemeentebestuur op tijd en stond wat er bij de bevolking leeft en dus ook welke onderwerpen dringend moeten meegedeeld worden aan de bevolking - en niet in de coulissen vlugjes en onduidelijk beslist moeten worden, zonder gesprek, dialoog, discussie, of debat.
Neem zo iemand aan - via een onafhankelijk selectieorgaan a.u.b.! - en geeft hem of haar het nodige budget, de nodige ruimte en intellectuele vrijheid.
Dat, en uiteraard nog veel meer, maar vooral toch dat, wensen wij U - en dus onszelf - toe in 2001. En als U dat goed doet, dan maakt U ADO stilaan overbodig, zoals dat hoort in democratische gebieden. Dan kunnen we ons uitsluitend bezig houden met wat ons echt boeit : de cafés en restaurants van Oud-Heverlee bezoeken, de Doode Bemde mee onderhouden, nachtenlang kleurenwiezen, sigarenbandjes verzamelen en onze vent of ons vrouw ne keer meer vast pakken.

Het zij ons allemaal gegeven.

Tot zolang verblijven wij, hoogachtend, als vrolijke en vriendelijke vlo in uw pels. En beloven om af en toe eens te bijten, voor wat jeuk te zorgen, en - zonodig - een hele luizenkolonie uit te nodigen om in uw pels een feestje te bouwen. En avant la zizique. Men zegge het voort.

Uw redactie