uit ADO 109:

het Winkelveld in Oud-Heverlee: bewoners in het verweer.

winkelveldplan.jpg (22223 bytes)
In het ADO nummer 105 van februari 2000 schreven we over de nieuwe plannen voor het Winkelveld, een 42-hectaren groot woonuitbreidingsgebied, gelegen ten oosten van de Waversebaan in Oud-Heverlee, begrensd door de Beukendreef, de Vaalbeekstraat en het Heverleebos. Al meer dan 20 jaar wordt dit dossier door ADO gevolgd. Na allerlei mogelijke gewestplannen, afgekeurde en goedgekeurde BPA's, werd het herziene BPA voor dit gebied voorlopig goedgekeurd op 26 oktober 1999 door de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek liep tot half februari. Zowat 70% van de huidige bewoners in dit gebied diende bezwaar in tegen de voorgestelde wijzigingen aan het BPA. In onderstaande brief, ondertekend door een groot aantal bewoners, kan u deze bezwareb nalezen.. Dit herziene BPA breekt met het basisprincipe van landelijkheid. Zij zal, bij implementatie ongetwijfeld leiden tot een bewoningsconcentratie met commerciële activiteit en dreigt bijgevolg uit te groeien tot de nieuwe dorpskern van Oud-Heverlee.

De bezwaren tegen de voorgestelde herziening die wij onder de aandacht van de respectievelijke overheden wensen te brengen, kunnen als volgt worden samengevat:

1. Algemeen en principieel bezwaar- gebrekkige toelichting bij het ontwerp van B.P.A.

1.1. De toelichting is al te beperkt

De bedoeling van een toelichtingsnota is toelichting te geven bij de herzieningplannen. De toelichtingnota bij het ontwerp van B.P.A. is echter dermate summier dat de vraag rijst of er van toelichting of nadere informatie sprake kan zijn. De nota vermeldt dat de herziening " de visie van het gemeentebestuur vertegenwoordigt in dit gebied"zonder deze uiteen te zetten. Wij menen dat wij als betrokkene en belanghebbende onvoldoende geïnformeerd zijn omtrent de herziening van het BPA.

1.2. De toelichtingsnota is op meerdere punten misleidend.

 1. De nota verwijst naar het belang van de bufferzones voor het beschermd landschap van het Heverlee Bos maar duidt eveneens op de omzetting van bouwvrije zones aan de rand van het Bos in zones voor bebouwing.
 2. De toelichtingsnota stelt dat de breedte van de openbare weg van 12 m wordt teruggebracht tot 10 m. Er wordt echter niet toegevoegd dat het gemeentebestuur bij de eerder doorgevoerde grondinnemingen (1994) en het goedkeuren van verkavelingvergunningen (1994 tot heden) de openbare weg op diverse plaatsen op 8 m heeft bepaald. Het voorstel houdt in realiteit dus een verbreding in, en leidt tot bijkomende grondinnemingen. De toelichtingsnota motiveert niet het nut van de feitelijke verbreding van de openbare weg noch van de grondinnemingen.
 3. De toelichting verwijst dat "Via het creëren van doodlopende straten de verblijfsfunctie zal primeren op de verkeersfunctie". Dit principe staat diagonaal op de voorstellen vervat in de herzieningsplannen. Huidig doodlopende straten worden verbonden en verbreed, en zullen gezien de voorgestelde toelating van commerciële activiteit een verkeersstroom genereren die de verblijfsfunctie overtreft. Deze in de nota weergegeven stelling is niet door een verkeersstudie onderbouwd.

2. Bezwaar :Geen noodzaak tot herziening van het B.P.A. in het licht van de vigerende stedenbouwwetgeving en het stedenbouwkundig beleid.

De gemeentelijke autoriteiten wekken de indruk dat de verhoogde bouwdensiteit, zoals die voorgesteld wordt in de herzieningsplannen, navolging geeft aan de verplichtingen die het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (R.S.V.) de gemeenten zou opleggen. Het komt ons voor dat het RSV niet kan worden ingeroepen als verantwoording voor deze B.P.A.-herziening en in strijd is met de beleidsdoelstelling omtrent "buitengebied", waaronder volgens het R.S.V. Oud-Heverlee valt.

Ook het invoeren van "kleinschalige lokale horeca en kleinschalige diensten" is in strijd met de beleidsdoelstelling van het R.S.V., en vinden wij in dit landelijk gebied totaal onaanvaardbaar.

3. Bezwaar : Gebrek aan stedenbouwkundige voorschriften-inrichtingsplan

De 8 ééngezinswoningen met landelijk karakter van het woonerf gelegen tussen de Fazantenlaan en de Waverse Baan wordt omgevormd in een onduidelijk gedefinieerde zone waarbij gesteld wordt dat :

 1. Er gestreefd wordt naar 19 woningen per hectare zonder enige bepaling omtrent de te bebouwen oppervlakte;
 2. Meergezinswoningen (dus appartementen) worden toegelaten;
 3. Een "inrichtingsplan" zal worden opgemaakt.

Door de concrete invulling van de woonerfzone door te schuiven naar een later op te maken "inrichtingsplan", schiet dit B.P.A.- dossier tekort ten aanzien van zowel lid 2 als lid4 van artikel 14 van het Gecoördineerd Decreet van het Vlaams Parlement van 22/10/96. Meer zelfs, het openbaar onderzoek wordt aldus uitgehold, vermits dit inrichtingsplan thans niet neergelegd werd.

4. Specifieke bezwaren

Wij verzoeken het bestuur de geplande herzieningen niet goed te keuren. Immers,

 1. De geplande grondinnemingen ten behoeve van de verbreding van de openbare weg wordt niet gemotiveerd en schaadt het landelijk karakter van het gebied alsook de individuele belangen van de betrokken bewoners-eigenaars.
 2. De toelating van "kleinschalige lokale horeca en kleinschalig diensten" in dit landelijk gebied is totaal onaanvaardbaar.
 3. De noodzaak voor het opvoeren van de bouwdensiteit is niet gefundeerd;
 4. Groenzones en sport en spel zones moeten minstens behouden blijven;
 5. De invulling van het woonerf (8 alleenstaande ééngezinswoningen met landelijk karakter) dient ongewijzigd te blijven.
 6. Duidelijke bepalingen zoals momenteel vastgelegd in het art 9 van de huidige stedenbouwkundige voorschriften : "uitsluitend alleenstaande ééngezinswoningen met landelijk uitzicht" dienen behouden te blijven;
 7. De geplande versoepeling van de huidige minimale perceelsbreedte van 18 meter tot 15 meter in de zone van open bebouwing wordt geweigerd gezien ze leidt tot onpraktische bouwbreedtes en bijgevolg tot hogere bouwvolumes en schaadt het landelijk karakter;
 8. Doodlopende straten met plaatselijk verkeer dienen behouden te blijven;
 9. Het introduceren van half-open bebouwingen in een gebied dat voorheen uitsluitend voor open bebouwing was bestemd dient te worden geweerd.

Verder wensen wij de gemeentelijke overheid te wijzen dat de berekening van de oppervlakte onderworpen aan de grondinneming niet wordt uiteengezet en bijgevolg niet kan getoetst worden met ons begrip van de voorgestelde wijzigingen;

Tenslotte protesteren wij tegen de inconsistente houding van de gemeentelijke overheid in haar besluitvorming bij de uitvoering van het BPA Winkelveld. Het aanhoudend en cascadegewijs herzien van de BPA Winkelveld gedurende de afgelopen jaren, waarbij elke herziening resulteert in een verdergaande verstedelijking en een verstoring van de bestaande landelijke woonomgeving, leidt tenslotte tot de omkeerbaarheid van de voorgaande beslissingen van de gemeente en het ontbreken van enige rechtzekerheid.

Conclusie

Dit bezwaarschrift is ingegeven door het belang dat wij hechten aan onze directe woon- en leefomgeving met landelijk karakter.

Wij rekenen erop dat u als gemeentebestuur bovengenoemde bezwaren ter harte zal nemen en ondertussen het herziene B.P.A Winkelveld bijgevolg niet zal goedkeuren.


Samengevat

Samengevat kunnen we stellen dat het om twee soorten van bezwaren gaat.

Enerzijds de bekommernis om de achteruitgang van de kwaliteit van de omgeving: minder verkeersveiligheid door verbrede wegen, kleinschalige horeca en kleinschalige diensten, gebrek aan groenzones, speelpleintjes, bufferzones tussen woonzone en Heverleebos etc.

Anderzijds zijn er de bezwaren tegen de zogenaamde sociale woningbouw, dwz betaalbare gekoppelde groepswoningbouw en/of half-open bebouwingen (overigens moet er bij wet in woonuibreidingsgebieden sociale woningbouw of sociale verkavelingen voorzien worden). Zou dit woningbouwtype a-priori minder passen is in een gebied met “landelijk karakter” dan grote villa’s op grote percelen? Wie van zijn vooroordeel afwil, kan eens gaan kijken in ons eigen Sint-Joris-Weert, Oude Nethensebaan 33. Daar huizen een aantal gezinnen in een groepswoningbouwprojectje. Een mooi voorbeeld met een zeer “landelijke” architectonische opzet en inplanting. Komaan mensen, wie durft toegeven dat het niet gaat om bezwaren tegen dit type woningbouw, maar om bewaren tegen het soort mensen dat in deze meer betaalbare woningen komt huizen? Schrik om potentieel vierde- wereld volk? … laten we wel wezen, daar is zelfs elk bouwperceel in het Winkelveld veel te duur voor. Het zullen jonge mensen zijn zonder kapitaal op zak of in de erfenisbak, startende gezinnetjes die mooi willen wonen in Oud-Heverlee. Vreest men door het opgeven van het exclusieve karakter waardeverlies van de grond? Het laat maar komen, maar ‘not in my backyard’ principe…

Fundamentele vragen die maar eens in een debat ten gronde moeten uitgepraat worden…

De burgemeester heeft voor de verkiezingen gereageerd op deze bezwaren, schrijvende dat hij verbaasd was over het grote aantal reacties. Datum voor overleg moet nog vastgelegd worden…

Wordt dus ongetwijfeld weer vervolgd…