uit ADO 106: De gemeenteraad van 29 februari 2000

Op deze schrikkeldag een verschrikkelijk korte dagorde van amper 5 punten. Op een half uurtje gepiept, hadden we gedacht. Maar Agalev had nog 5 punten in petto, zodat we toch nog iets te melden hadden.

Eerst werd unaniem een beleidscontract goedgekeurd tussen de gemeentescholen en het pas opgerichte CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Dat CLB vervangt vanaf volgend jaar het PMS (Psycho-Medisch-Sociaal centum) en het MST (Medisch SchoolToezicht).

Bij het volgende agendapunt was er iets minder eensgezindheid. De gemeente wil een vierde tennis-terrein in het sportcomplex aan de Korbeekdamstraat afwerken. De aanleg van dat terrein wordt geraamd op 650.000 frank. De gemeente stelt dan dat terrein voor een symbolische frank ter beschikking van de tennisclub. Werner De Jonghe (Agalev) en Marianne Thyssen (CVP) hadden vragen bij deze handelswijze. Mensen die geen lid zijn van de club kunnen niet terecht op die terreinen, die toch met belastingsgeld betaald zijn. Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) herhaalde zijn stelling dat zo de gemeente duur onderhoud bespaard blijft, maar erkende het probleem. Er komen afspraken met de tennisclub om de vrije uren op te laten vullen door niet-leden. Marianne Thyssen wilde wel een concrete datum voor die al zo lang beloofde regeling. VU en Agalev onthielden zich om dezelfde reden.

De plannen voor de Bogaardenstraat, de sterk hellende straat die van de Groenstraat naar het station van Oud-Heverlee loopt zijn klaar. Feyfer (CVP) loofde het plan, dat blijkbaar met inspraak van de bewoners werd opgesteld. Het sluit aan bij hun wensen, en het past in die groene omgeving, wist Feyfer, maar hij had toch kritiek op het feit dat zoiets niet op de Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening ter sprake komt. Dat was ook de mening van Agalev, die zich als enige onthielden.

Gewoontegretrouw kocht de gemeente weer enkele kunstwerken ter gelegenheid van een tentoonstelling in het gemeentehuis. Deze keer veranderden 2 schilderijen van Eric Van Den Bruel van eigenaar.

Het laatste agendapunt ging over het jaarlijks milieuactieplan. Sinds de gemeente de basisoptie van het milieuconvenant aanvaardde is ze daartoe verplicht. Feyfer had zo zijn twijfels bij de vaagheid van sommige punten. Erosiebestrijding bij voetpaden bijvoorbeeld, ja dat kan zowel met asfalt als dolomiet, betoogde hij. De burgemeester beloofde dat de technische dienst met kennis van zaken zou oordelen.

Dan was er nog een tussenkomst van Linda Vanlinthout (CVP) Zij betoogde dat al 2 jaar een oplossing beloofd was voor het aarts gevaarlijk kruispunt Boslaan-Waversebaan. Maar er gebeurde niets. Joris Vanderveeren (SP) betoogde dat het wettelijk niet gemakkelijk was om op te treden tegen iemand die met zijn haag alle zicht beneemt. En ook het oudercomité van de school van Oud-Heverlee wil de snelheid van de wagens naar beneden. Zij krijgen zelfs geen antwoord meer op hun brieven, ging Vanlinthout geëmotioneerd verder. Ik heb al tientallen keren met het comité gesproken, antwoordde de burgemeester, dat ze maar een afspraak maken...

En dan een rits agendapunten toegevoegd door Agalev. Op een perceel in de verkaveling Hollanders langs de Bogaardenstraat werden 6 bomen gekapt in een mooie, gave dreef . Eigenlijk is dat park zo mooi dat het bescherming verdient, vond Ward Govaerts (Agalev). De kap van 4 bomen was vergund, 2 werden illegaal gekapt. Die bomen zijn ziek, was de motivatie. Dat bleek duidelijk niet het geval. Welke bewijzen had het schepencollege over dat “ziek“ zijn, wilde Agalev weten? Daar kon de burgemeester niet op antwoorden...hij vond het spijtig... en een voorbeeld van hoe het niet moest, maar ja, een politiereglement opstellen en aan Bos en Groen vragen of een boom ziek is, als we dat moeten doen, dat duurt allemaal veel te lang... Om zoiets in de toekomst te vermijden, zal de overtreding toch niet voetstoots geregulariseerd worden, wilde Govaerts nog weten? Is al gebeurd...zei de Burgemeester.

In Oud-Heverlee had de NMBS de spoorwegberm “onderhouden”. Het werd een ware kaalslag. Alles ging eraan. Heeft de gemeente niet geprotesteerd bij de NMBS, vroeg Agalev? De NMBS had geantwoord dat zij geen kapvergunning nodig had, de veiligheid van de reiziger moet primeren, en dat de gemeente daarin geen zeggenschap kan hebben. De burgemeester stelde voor dat Agalev daarover maar een parlementaire vraag moest stellen.

In de bossen van de Grezstraat werd vrij veel gekapt. Gebeurde dat met advies van Bos en Groen, was de volgende vraag. En wie gaat die onbegaanbare gemeentewegen herstellen? vroeg Govaerts zich nog af. De kappingen kaderden in de verwijdering van de Amerikaanse vogelkers, die dreigt te woekeren. Wie de wegen gaat herstellen, dat blijft ook voor uw verslaggever een open vraag. De interesse van de meeste leden van de meerderheid was blijkbaar tot nul herleid, en het geroezemoes overstemde vaak de gesprekken.

Agalev had ook vragen bij het abonnement van de gemeente op een duur weerbericht van 50.000 frank per seizoen bij MeteoServices. De luchtmacht doet dat allemaal gratis, wist De Jonghe. ‘t Was een experiment met de bedoeling wegenwachters het leven aangenamer te maken, zei Vandezande, maar ‘t is niet nuttig gebleken en niet voor herhaling vatbaar.

De jaarlijkse behandeling van de Vaalbeek, de Leibeek en de Leigracht met bacteriën, bleek bijna 600.000 frank te kosten. Wetenschappelijk gefundeerd? wilde Agalev weten. De burgemeester antwoordde dat een studie van Interleuven lovend was voor het procédé, en dat A.L Bastin de goedkoopste van 3 aangeschreven firma’s was.