uit ADO 105

Bouwovertredingen, het non-beleid

Bericht aan de bevolking.

Beste burgers,

Laat het ons nu eens in alle klaarheid zeggen zoals het is : wij hier in Oud Heverlee, wij treden niet op tegen bouwovertredingen. Hier heeft het gemeentebestuur alle respect voor eigenaars. Wie met zuurverdiend geld een lapje grond heeft verworven moet daarop kunnen bouwen wat hij wil. Daar heeft toch niemand affaires mee ? En al dat gezeur van stedenbouw kan ons gestolen worden. Formulieren, stomme reglementen, moeten wachten op vergunningen, niet mogen bouwen in natuurgebied, geen appartement zetten waar je wil, hoe is het toch mogelijk. Met alle Chinezen, maar niet in Oud-Heverlee. Als het met den bouw goed gaat, gaat het met alles goed. En wij kunnen dat weten.

Spaans Cak. Illegale veranda

 

 

 

 

Hazefonteinstraat. Rechter beveelt afbraak

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op de Dijle-oevers

Dus bouwen maar. Voorzover het aan het gemeentebestuur ligt, mag hier alles, kan hier alles. We kijken wel de andere kant uit. Daar mag u zeker van zijn.

Neem nu het Spaans Dak aan het Zoet Water. Dat restaurant ligt daar mooi te liggen aan het Zoet Water, de trots van onze gemeente. We hebben die mensen al eens geholpen, die weg aangelegd en er rustieke verlichtingspalen gezet. Die mens zijn nering trekt goed, en er zit altijd veel volk. Zo ne mens wil uitbreiden. Een veranda bijzetten, zodat zijn restaurant groter wordt. Ligt dat Spaans Dak toch niet in een beschermd dorpsgezicht zeker. Wat wil zeggen dat er voor die ambtenaren niks mag veranderd worden, zelfs geen veranda bijgebouwd. Wat doe je dan als gemeentebestuur ? Je laat dat rustig bouwen, je reageert niet op klachten, en als alles achter de rug is doe je je best om dat te regulariseren. Zo lossen wij dat hier op. En kijk maar, de veranda staat er nog. Al van in 1989.

Hetzelfde met die villa in Sint-Joris-Weert die onder massale belangstelling werd afgebroken. Ja, als die rechters afbraakbevelen geven, en het Vlaams gewest zelf de bulldozers laat aanrukken, ja, dan kan je als gemeentebestuur niets meer doen natuurlijk. Maar ja, we hebben het toch dik twintig jaar kunnen trekken. En als dan slimme tv-journalisten vragen of de villa’s daarrond wel een bouwvergunning hebben, dan zeg je doodleuk dat je dat niet weet. ‘t is toch niet omdat ge al twintig jaar burgemeester zijt, hoofd van de politie en van de administratie dat ge dat allemaal moet weten hé. Ge verstaat ons wel, hé.

Of neem nu die affaire met dat huisje op het einde van de Hazefonteinstraat in Oud-Heverlee. Een mevrouw laat dat chaletje in 1992 zonder vergunning volledig vernieuwen, vergroten, omheinen en van een brievenbus voorzien. ‘t ligt daar ook wreed schoon hé, volop in natuurgebied, vlak aan het natuurreservaat de Doode Bemde . Wij deden ons werk, we keken de andere kant op. Maar die Vrienden van Heverleebos en de werkgroep Leefmilieu die dienden klacht in. Ja, dan kunnen wij het hier ook niet meer tegenhouden hé. Hoewel, met wat advocatenstreken kan dat lang gerokken worden. Zelfs in dit geval waar diezelfde eigenares ook door het parket wordt aangepakt voor een zware bouwovertreding in Leuven, wat onwettige studentenkoten gebouwd. Het eerste vonnis over de afbraak dateert van 1995. En het Hof van beroep besliste nu in september 1999 dat het huisje moet afgebroken worden tegen 14 april 2000. En per dag vertraging een boete van 500 fr. En er bovenop de gerechtskosten, een boete van 100 000 fr of 3 maand gevangenisstraf. Gelukkig heeft de eigenares een goede advocaat, ze gaat nog eens in cassatie-beroep. Weer wat tijd gewonnen.

Och, elders duurt dat ook jaren. Kijk maar eens langs de Dijle-oevers, daar pakken ze het in ‘t groot aan. Wie er gaat wandelen, en stroomafwaarts bekeken de rechteroever volgt, komt tussen de Reigerstraat en de Beekstraat te Sint -Joris-Weert een klein parkje tegen met wel 8 illegale weekendhuisjes. Dat ligt daar, midden in het natuurgebied, netjes langs twee straatjes gelegen. Een paar bouwvallig, maar de meeste in goede staat, er staan er twee te koop. Daar valt een affaire te doen. Ook daar doen we ons best om de andere kant op te kijken. De eigenaars mogen gerust zijn, wij zullen er niets aan doen. Da’s beloofd.

 PAS BINNENGELOPEN BERICHT

Uit een regeringsmededeling van 3 februari: Johan Sauwens, Vlaams minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen heeft beslist om “Het Zoet water” te Oud-Heverlee, het “Pommelsven” te Keerbergen en de hoogstamboomgaard te Gontrode (Melle) te beschermen als waardevol landschap. Het Zoet water vormt volgens Sauwens samen met de pittoreske eeuwenoude gebouwen en de beboste hellingen van het Kouterbos een bijzonder pittoresk geheel. De veranda waarvan hierboven sprake zal daar wel niet bijhoren...

Lezersbrief

Betreffende het artikel ruimtelijke ordening "BERICHT AAN DE BEVOLKING" veschenen in de dorpskrant (ADO - NO 105, februari 2000).

Het is mij opgevallen dat jullie de ONWETTIGE afbraak van mijn woning misbruikt om uw afkeer tegen burgemeester Albert Vandezande te uiten. Bovendien deinzen jullie er niet voor terug om het gebeuren verkeerd voor te stellen en informatie die niet in jullie kraam past te verzwijgen. Vooreerst is het de vroegere burgemeester die in 1975 geen afbraak eiste zelfs indien er een vonnis was. Dit omdat er toen andere normen en regels golden. Vergelijk de doodstraf, deze werd destijds ook uitgesproken maar niet uitgevoerd. De wet op stedebouw voorziet een strafrechtelijk- en een burgerlijk luik. Marc Boes, professor administratief recht aan de KU Leuven, verwijst terecht naar het feit dat de burgerlijke partij (bijvoorbeeld de overheid) niet verplicht is om een vonnis dat in haar voordeel beslecht is ook effectief uit te voeren. Marc Boes: "Als in een vonnis staat dat een particulier van een andere partij een som geld moet krijgen, dan is de bevoordeelde niet verplicht die som te innen. Hij kan denken: ocharme die man, ik hoef dat geld niet. De overheid kan ook zo denken, maar het algemeen belang moet er wel mee zijn gediend. Dus als de overheid niet wil slopen, dan hoeft dat niet." Dit bewijst dat Steve Stevaert prietpraat verkoopt door onrechtmatig te beweren, dat het Vlaamse Gewest verplicht is het burgerlijk deel van het vonnis uit te voeren. Daarbij zegt Stevaert dat diegene die dat deel van het vonnis niet uitvoeren extremisten zijn. Hiermee verwijst hij impliciet naar de politiekers die gedurende meer dan 30 jaar deelnamen aan het beleid. Deze beleidsmakers hebben gedurende deze periode afgezien om tot het herstel over te gaan, dit in overeenstemming met hun houding tegenover de doodstraf. Dus worden deze politiekers door Stevaert afgeschilderd als extremisten. In de tijdsgeest die er toen heerste heeft het Vlaamse Gewest mij gezegd dat ik moest proberen te verkrijgen dat het Hof van Beroep het pressiemiddel zou laten vallen. Dezelfde attitude werd ook aangenomen door Eddy Baldewijns tijdens het programmer 11 JAN PUBLIEK".

In 1988 hield het Hof van Beroep rekening met deze feiten en liet het pressiemiddel vallen. Het Hof motiveerde: "Dat gelet op de houding tot heden van de burgerlijke partij en op de omstandigheid dat een regularisatie niet uitgesloten lijkt, het opleggen van een dwangsom zich niet opdringt."

Omdat er geen pressiemiddel meer was, zegde het Vlaamse Gewest en al hun diensten mij, dat zij niet gingen afbreken. Ook komt dit overeen met de attitude van de SP.

DE VISIE EN HOUDING VAN DE SP-TOP INZAKE RUIMTELIJKE-ORDENING: Vier jaar geleden stapte Peter Bossu (jong socialist) in het bureau van Vande Lanotte binnen met het eerste persknipsel over het riante tuinhuis van Aim6 Desimpel. "DAT ZAL WEL OVERWAAIEN." zei Johan. Ook zijn partijgenoot Louis Tobback nam destijds een andere houding aan. Hij verplichtte de gemeentebesturen de illegale toestanden in te schrijven. Zodoende werkte hij ook in de geest van de houding die de overheid aannam te aanzien van de doodstraf. Men kan hier zelfs spreken over een VIRTUELE REGULARISATIE. Zelfs in een uitzending van Jan Van Rompaey -ZEKER WETEN- antwoordde Louis Tobback aan een koppel die hem vroeg wat zij moesten doen met het vonnis tot afbraak dat boven hun hoofd hangt: "Je kunt u beroepen op de mensenrechten, ieder heeft recht op een woning." Dus nu komen beweren dat de burgemeester de zaak dik 20 jaar heeft kunnen trekken is zuivere desinformatie. Want zelfs de bouwinspektie liet mij in 1988 weten dat de burgemeester niet mocht overgaan tot de afbraak omdat hij in de zaak geen burgerlijke partij is. Dat de leugenaars Eddy Baldewijns, Steve Stevaert en hun kollaborateurs door hun samenwerking er bij mij een STORTPLAATS' van gemaakt hebben verzwijgen jullie. Hun ware gelaat is als het ware ontmaskerd. Zij trekken zich van het groen hoegenaamd niets aan. Dit staat in scherp kontrast met hetgeen zij voor de media op een demagogische wijze beweren. Die lieden gaan zelfs zover, door het door België onderschreven verdrag voor de rechten van de mens flagrant opzij te schuiven en dit door gebruik te maken van alle mogelijke onjuiste premissen. Dit kan expliciet bewezen worden door een toetsing aan uitspraken van rechters met een menswaardige maturiteitsgebonden attitude die recht spreken. Zelfs het GELIJKHEIDSBEGINSEL waarnaar professor Marc Boes verwijst vegen zij van de kaart. Dit gelijkheidsbeginsel dat in de grondwet werd opgenomen, is een garantie voor alle burgers van een natie. Deze hoge waarden simultaan vertrappen is een aanzet tot de aantasting van deze fundamentele garantie voor alle Belgen. De beste waarborg voor een democratie is een verlicht volk - en niet een misleid volk! Rekening houdend met de aangehaalde feiten is het niet verwonderlijk dat minister Luc Van den Bossche in juni 1998 het ontslag eiste van het kabinet van Eddy Baldewijns.

COPIE CONFORM:-COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN-AGALEV OUD-HEVERLEE-CVP OUD-HEVERLEE-VU OUD-HEVERLEE

Christiaan De Maegd

Naschrift van de redactie

De beoordeling van de aangehaalde argumenten laten we aan de wijsheid van de lezers over.

Toch moeten we reageren op de beschuldigingen aan ons adres. Het bewuste artikel handeltde slechts terzijde over uw afgebroken woning. Meer nog, de “punten die niet in ons kraam passen” staan wel degelijk vermeld in een eerder artikel in ADO nummer 100, naar aanleiding van een interview met u. Moet het gezegd, wij hebben geen afkeer van burgemeesterVandezande. Wel hebben we het lastig met sommige punten van zijn beleid. Zoals het laisser faire-laisser passer inzake ruimtelijke ordening. Dit 'non-beleid' duurt nog onverminderd voort, zoals u kan nalezen in het gemeenteraadsverslag. de redactie