uit ADO 105

Een verslag van de gemeenteraad van december 99

Kerstmis, periode van goede wil. Waarom niet samenwerken met alle scholen in de gemeente, gemeentelijk én vrij, wat infrastructuur betreft, vraagt raadslid Rom (CVP) bij de bespreking van het eerste agendapunt ivm sociale voordelen voor de vrije scholen. De refter in Oud-Heverlee bijvoorbeeld staat leeg, waarom dit niet efficiënter gebruiken ? Dat de nieuwe directeur van de vrije school maar eens contact opneemt, zegt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen). René Feyfer (CVP) is verheugd over de steun voor de vrije scholen en de gelijkbehandehng van beide netten.

Na de goedkeuring van leningen ivm werken in de Korbeekdamstraat en het Zoet water, komt Yvette Desmet, voorzitster van het OCMW haar begroting toelichten Geen spectaculaire veranderingen, zegt ze zelf, wel een aantal concrete beleidsvoorstellen. En die begroting, die zal wel wat meer overschot hebben, want uiteraard worden niet alle projecten gerealiseerd. Een understatement. Geduldig somt Desmet voorstellen op ivm informatiebeleid, bejaardenbeleid, gezondheid, vluchtelingenopvang, kansarmoedebestrijding en sociale woningbouw. Hetzelfde liedje als de vorige jaren, stelt raadslid Feyfer, 47 miljoen voorzien, maar er is altijd overschot.

Als René Feyfer toegeeft iets niet te weten over steun voor vluchtelingen (is dit nu 100% gesubsidieerd of 50% ?), springt iedereen hier dankbaar op. Dat zou jij toch moeten weten, René, plaagt Joris Vanderveeren (SP). Constant Boghe (SP) zegt nooit veel in de gemeenteraad, maar als hij wat zegt, komt de droge komiek boven: voor den oorlog was dit misschien zo, René ? Gelach... Werner Dejonghe (Agalev) wil meer weten over het dienstencentrum. Gepikeerd antwoordt Yvette Desmet : als je dicht bij de zon wil zitten, moet je maar vragen om in de werkgroep te zitten... : einde gesprek. VU onthoudt zich, Agalev en CVP tegen, meerderheid voor.

Meerderheid tegen minderheid : aanvullende gemeentebelasting blijft 60%, opcentiemen op onroerende voorheffing blijven 750.
En dan een heel lange, eerder technische (en niet altijd even interessante) discussie over de gemeentebegroting 2000. Deze werd al besproken in de commissie en de fractievergadering, en nu krijgen de raadsleden nog eens het woord. De verschillende fracties hebben duidelijk hun huiswerk gemaakt. Punt na punt komt aan bod : waarom dit, waaarom dat en waarom dit niet ? Op blz 18 schrijven jullie dat, op blz 84 staat... De publieke tribune heeft deze cijfers niet, en heeft het moeilijk om te volgen. Weinig geïnspireerd geeft de burgemeester telkens een antwoord.

Bert Vanhamel (VU) behandelt onderwerpen van kinderopvang tot begraafplaatsen, van bibliotheekvergoedingen tot rietvelden : hoe zit dat, is er daar vooruitgang in ? Ook Agalev somt een hele reeks punten op die ze graag in de begroting gezien hadden dorpskernvernieuwing, maatregelen tegen (sluip)verkeer, betaalbare huurwoningen... We kunnen dat niet goedkeuren. Da wisten we, grinnikt Booghe tussen zijn tanden.
Als Werner Dejonghe bevestiging vraagt ivm de website, lacht de burgemeester : ha, hebde da niet gelezen in Achter d’Oechelen ? Raadslid Feyfer leest een tekst voor met een CVP-pleidooi voor gezonde Openbare Financiën, en de interesse van de raadsleden zakt zo mogelijk nog dieper. Feyfer reageert zelfs niet als de burgemeester iets tussendoor probeert te zeggen, maar leest , niet gehinderd door een al te groot gevoel voor humor, onverstoorbaar door. De burgemeester hapt midden in een woord naar adem en aanvaardt eventjes zijn verlies.

Het is halftien en de gemeenteraad is 2 uur bezig. Toch begint ook Werner Dejonghe moedig aan een lijst voorstellen die hij graag gezien had. Burgemeester antwoordt kort en laat stemmen : meerderheid voor en oppositie tegen. En dan op een drafje wat punten: jeugdwerkbeleidsplan, toelagen voor gehandicapte kinderen, dienstreglement bibliotheek, retributie-reglement voor brandweertussenkomsten, (Feyfer : 2470,- BEF per gezin , gelukkig branden ze niet af en daar heb ik een probleem mee. Algemeen gelach, Feyfer onverstoord verder).
Het laatste agendapunt kan op wat meer eensgezindheid rekenen : het terugkerende verhaal over de interpolitie-zones. Hoe zullen de nieuwe samenwerkingsverbanden eruit zien, vraagt Bert Vanhamel. Als Marianne Thijssen (CVP) klaagt over vertragingen en voor een lange-baan-schuiven, kan de burgemeester niets anders dan beamen: het wordt inderdaad nog een lang verhaal. En dan wenst de burgemeeser de gemeenteraadsleden een zalig Pasen, allee euh... kerstfeest. Algemeen gelach, ‘da’s er één voor Achter d’Oechelen’ wordt er gelachen, en inderdaad... het staat erin.