uit ADO 105

Een verslag van de gemeenteraad van november 99

Na de goedkeuring van een begrotingswijziging van het OCMW verschuift het gesprek zich naar de kerk van Oud - Heverlee. De lening die nu wordt aangegaan is enkel voor schilderwerken, de rest komt een andere keer. De kerk is koud en leeg, vinden de raadsleden, waar zijn o.a. de beelden van de kruisweg ? Niet bij de socialisten, lacht schepen Vanderveeren (SP). Of de gemeenteraad het ontwerpdossier voor een fietsenstalling bij de gemeentelijke basisschool in Haasrode wil goedkeuren ? Is dit nieuw of een uitbreiding, wil Ward Govaerts (Agalev) weten, en wordt het voorstel van het oudercomité gevolgd ? Volgens plan, antwoordt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), een uitbreiding bij de nieuwe parking. En of er verlichting komt, vraagt raadslid Govaerts ? Ja, zegt burgemeester. En perfect gelijktijdig: nee, zegt schepen Merckx (Fusiebelangen), en dan, scherp en prikkelbaar: wat een vraag is me dat, school is voor overdag ? Eventjes valt een moeizame stilte.

De automatisatie van de bibliotheek komt vervolgens aan bod. In een eerste fase wordt de hoofdbibliotheek geautomatiseerd, later volgen de uitleenposten (ook met internet- aansluiting). Voorlopig prijskaartje : 3.267.968 BEF. Ook het volgende onderwerp doet geen hevige emoties oplaaien : er wordt wat heen en weer gepraat over de contractduur van de overeenkomsten met sportverenigingen van Oud-Heverlee. 15 jaar vindt Werner De jonghe (Agalev) wel erg lang. Ook Bert Vanhamel (VU) heeft problemen met contracten over de legislatuur heen. Ach, antwoordt burgemeester Vandezande, het goede- huisvader-principe geldt hier ook, alles is onzegbaar. Wat met de andere sportclubs, wil Ward Govaerts weten ? Noem er, daagt de burgemeester uit. Govaerts: de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, bijvoorbeeld. Er komen veel klachten binnen, besluit de burgemeester deze eerder lauwe discussie, maar hierover hoor ik geen klachten. Agalev tegen, VU onthoudt zich.

En dan een verkavelingsaanvraag in Haasrode, een grondruil in Oud-Heverlee, de goedkeuring van een bijakte van het milieu-convenant. Punt 9 gaat over wat toelagen van de gemeente voor ontwikkelings-samenwerking. Ward Govaerts vraagt of eventuele overschotten, hoe klein ook, niet geïnvesteerd kunnen worden in organisaties die kleinschalige kredieten verlenen in de derde wereld. Waarschijnlijk geen probleem, antwoordt schepen Vanderveeren, zal bekeken worden. Gemeentelijke verenigingen kunnen een gunstiger tarief krijgen voor het gebruik van sport- en ontmnoetingscentra en de Roosenberg. VKT krijgt hiervoor een tegemoetkoming van een 400.000 frank voor de eerste helft van 1999.

Bijkomende agendapunten tenslotte. Er zal een pedagoog aangeworven worden om het gemeentelijke onderwijs bij te staan. De discussie in de gemeenteraad gaat vooral over het al dan niet vooraf op papier zetten van zijn of haar bevoegdheden t. o. v. schoolhoofden en inrichtende macht ? Eerst iemand laten selecteren, zegt de burgemeester, en een goed gesprek achteraf zal veel meer oplossen dan een hoop papier. Werner De Jonghe vraagt naar de stand van zaken ivm beslissingen over bejaardenhuisvesting. We opteren voor één geheel: OCMW-bureaus, dienstencentrum, serviceflats... alles zoveel mogelijk in één complex, zegt de burgemeester, en er zijn veel mogelijkheden waar dit ingeplant kan worden: de Herpendaalstraat in Haasrode, De Debetsstraat, de Korbeekdamstraat in Oud-Heverlee, in Vaalbeek ... We zitten in de startfase, maar alles gebeurt in 100 % overleg met de seniorenraad. Waarom zitten we dan nog niet verder, wil raadslid Govaerts weten, en dan ontstaat een niet-zo- nieuwe discussie over het verkopen van OCMW-gronden. Trouwens, duwt Ward Govaerts eventjes de burgemeester in de hoek: als het nog maar een gedachte is, waarom dan 15 miljoen in de begroting ?

René Feyfer (CVP) pleit opnieuw voor een structuurplan : allang wordt gevraagd daarover beslissingen te nemen. En dan licht de burgemeester met een monkelglimlachje de sluier eventjes op : op 8 oktober zijn ‘t verkiezingen hé, en eenieder heeft zijn programma. In januari heeft u beloofd op te treden tegen de lelijke publiciteitsborden op publiek en privaat terrein, wil Ward Goyaerts vervolgens weten, wat is er al gebeurd ? De brieven zijn verstuurd om te kijken of eigenaars wel de toestemming gegeven hebben, antwoordt de burgemeester, maar eigenlijk heeft de politie dringender taken. En wat de Roosenberg betreft, ach ach, lacht hij het probleem weg... Ward Govaerts anticipeert de verwachte reacties op zijn volgende agendapunt:

ik weet dat jullie dit een belachelijk agendapunt vinden, maar verschillende mensen hebben me gesignaleerd dat het fietspad in de Bogaardenstraat verzakt is. Is al opgelost, zat in de planning, ‘en als je me niet gelooft is dat jouw probleem’ reageert de burgemeester wat overtrokken. Ook Bert Vanhamel bekijkt blijkbaar voordien de agendapunten: ‘k ben gaan kijken en ‘t is wel degelijk gedaan, weet hij. Joris Vanderveeren heeft geen oor naar het voorstel van Agalev om de St.-Laurensstraat wat op te kalefateren zodat dit een veilige parallelweg wordt met de gevaarlijke Bergenstraat. Te afgelegen, te gevaarlijk.

Het paaltje in de Vinkenbosstraat tenslotte, en de aanwezigen op de publiekstribune spitsen hun oren, want hiervoor zijn ze gekomen. De burgemeester vertelt over de verschillende proefopstellingen en zegt dat een definitieve beslissing nog genomen moet worden. Ward Govaerts vraagt of er klachten geweest zijn over het paaltje. Ja, antwoordt de burgemeester kort. Feyfer zegt dat deze proeven niet te lang mogen duren. Het algemeen belang gaat voor. Ook Ward Govaerts pleit voor een korte periode en een snelle evaluatie. Als Feyfer pleit voor een parkeerverbod tussen de paaltjes in de Bergenstraat wordt nog maar eens duidelijk dat we minder dan een jaar van de verkiezingen zijn: alle goede ideeën zijn welkom, René, laat ons daar samen aan werken. Als uit het publiek de uitdrukkelijke vraag komt voor consultatie, belooft de burgemeester de ganse Duivenstraat uit te nodigen en pas nadien te beslissen, een maand, zegt hij, zes weken,... ergens in januari...