uit ADO 101

 De gemeenteraad van 2 maart 1999.

Na enig heen en weer gepraat over correcte cijfers gaat Jules Albrechts, voorzitter van VKT, naar voren en gaat zitten op de stoel van de afwezige Marianne Thyssen. 'Of hij hier mag zitten?' Gegrinnik. 'Welgekomen bij de CVP-fractie', grapt René Feyfer (CVP). 'De ontvangsten van VKT worden op dik 26 miljoen geraamd, de uitgaven op ruim 24 miljoen. Gingen we niet , na 60 miljoen dotaties in 2000 zelfbedruipend zijn', vraagt Feyfer? '' 'Da's bezit verwerven', heeft de burgemeester zijn klassieke antwoord al klaar, 'binnen 30 jaar zullen we zien wat dat waard is.' Bert Vanhamel (VU) vindt de prognoses veel te optimistisch. 'En dan de prijzen van de attracties nog verhogen: zullen de mensen blijven komen?' 'Zullen we zien bij de rekeningen', antwoordt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) al even klassiek. En inderdaad ook: 'het weer is erg belangrijk'. Er is een toelage van de gemeente voor de Roosenberg, dat is een subsidie voor het verwerven van het gebouw. En er is ook een compensatietoelage voor derving van inkomsten. De inwoners van de gemeente mogen immers gratis binnen. Meerderheid keurt goed, oppositie stemt tegen.

Punt 2 is de goedkeuring van het reglement voor de kunstprijs van de gemeente. De publieksprijs wordt afgeschaft. Fred Warrinnier (CVP) vraagt dat ook jeugdgroeperingen kunnen deelnemen. Een principebeslissing dan over de aanleg van een parking etcetera in het recreatie-gebied Zoet Water. 'De juiste volgorde graag', vraagt Ward Govaerts (Agalev). 'Er is een plan', onderbreekt de burgemeester. 'Mag ik uitspreken', vraagt raadslid Govaerts (de burgemeester wat roder, kijkt alle kanten uit), 'er is enkel een schets en geen totaalplan'. 'Neen', riposteert de burgemeester, 'de procedure legt de wetgever vast: eerst de principebeslissing en dan kunnen we discussiëren. Ik kan toch geen ontwerp tonen van een ontwerper voor ik een ontwerper mag aanstellen.' Enfin, veel wil tot wederzijds begrip blijkt niet uit dit gehakketak. 'Er is misschien een visie,' zegt Bert Vanhamel, 'maar wij gaan niet akkoord. Deze parking is een kankervlek.' 'Misschien beter ondergronds', sneert de burgemeester?

De volgende agendapunten geven minder aanleiding tot discussie en worden snel goed-gekeurd: de eindafrekening van de verbouwingen in de sportzaal in Haasrode, de toelage voor nacht- en weekendprestaties voor de gemeentepolitie, de aankoop van machines voor de technische dienst, de aankoop van een lichte vrachtwagen, de vervanging van ramen en deuren in de scholen van Blanden en Oud-Heverlee, de aankoop van bureaumeubilair en een vleugelpiano voor de gemeentelijke muziekacademie.

En dan volgen een hele reeks bijkomende agenda-punten. De IPZ's eerst. Binnenkort valt de beslissing over welke interpolitiezone Oud-Heverlee deel van zal uitmaken. Viavia heeft de burgemeester vernomen dat Tervuren, Hoeilaart en Overijse samen zouden werken en dat het voorstel om toe te moeten treden tot een IPZ met Tervuren niet zou doorgaan. Mark Rom voorspelt dat naar het advies van de gemeentes zal geluisterd worden. 'Er is geen enkele reden om de huidige IPZ te veranderen: een landelijke gemeente verbinden met een grootstedelijk gebied? Financieel noch sociaal is dit erg interessant.' Over dit onderwerp kan blijkbaar wel een ernstig gesprek gevoerd worden. Feyfer stelt dat er over van alles en nog wat advies moet gegeven worden, maar dat de gemeenteraad hierover moet zwijgen. 'Akkoord,' zegt de burgemeester, 'dit is erg. Eigenlijk moet ik de gemeenteraad hier niet in betrekken. Toch wil ik dit hier bespreken.' Zegt de burgemeester tegen de CVP: 'jullie zitten in de regering, kunnen jullie daar niets aan doen?' 'Ha,' lacht Feyfer, 'misschien zit u de volgende keer mee in de regering...' In elk geval wordt unaniem de beslissing genomen: 'we zullen ons standpunt krachtdadig verdedigen en als alle fracties via hun nationaal verkozenen hun steentje kunnen bijdragen...', besluit de burgemeester.

Agalev is ongerust over de verkavelingsaanvraag en het stratentracé De Kouter in Blanden. 'In de commissie was iedereen eensgezind in de afwijzing, waarom is dit nu stilgevallen?' 'Opnieuw stap voor stap de procedure volgen,' antwoordt de burgemeester, 'de ontwerper is aan het werken aan een woonbehoefte-studie.' Volgt een welles-nietesdiscussie over of nu al dan niet een BPA nodig is. Feyfer zegt ja, Vanderveeren (SP) zegt neen. Wordt m.a.w. vervolgd...

Volgens Agalev zeggen de bewoners van de Bergenstraat dat er niets gebeurt i.v.m. de verkeersveiligheid in hun straat. 'Er was een belofte tot contact, zijn er plannen?' 'Inspraak geven is prima,' zegt de burgemeester, 'maar met 80 man tot een resultaat komen? Ik wens je succes. Ze komen onderling niet overeen. In elk geval, het zal op één van de volgende commissies ter sprake komen...

' Bert Vanhamel vraagt om de afscheiding tussen het fietspad en de expresweg verder door te trekken tot in Blanden. Burgemeester zegt dat er 10 miljoen voorzien is voor de werken eind dit jaar. Fred Warrinnier vraagt aandacht voor de spoorwegoverweg aan de Beekstraat in St.-Joris-Weert: men kan geblokkeerd geraken op de rails. 'Wat meer eerbied voor elkaar', pleit Joris Vanderveeren. 'Verkeerslichten hier lossen niets op,' vindt de burgemeester. Als Warrinnier een wiskundige oplossing belooft te zoeken, komt er algemeen geschater. Mark Rom klaagt over de slechte toestand van een aantal wegen na de strenge winter. Kan hetzij het schepencollege, hetzij de verkeerscommissie geen staat opmaken en bij de renoveringswerken terdege rekening te houden met de zwakkere weggebruikers? 'De technische dienst is hiermee bezig', antwoordt de burgemeester.

René Feyfer vraagt of het gemeentebestuur mee wil zoeken met Leuven naar een oplossing voor het vervoer van de kinderen naar de Don Bosco-speelpleinen. 'Eerst wil ik met het speelplein zelf spreken,' zegt Joris Vanderveeren. 'Leuven heeft zijn subsidie verminderd van 1 miljoen naar een 400.000 fr. Wil Don Bosco nog wel zoveel kinderen uit Leuven?' Feyfer heeft wat gerekend: met 300.000 fr. kunnen alle 6 tot 12-jarigen gratis op de bus in onze gemeente, met 1.440.000 fr. ook alle 60-plussers, met 2.000.000 fr heeft

Iedereen gratis openbaar vervoer.' Een rode lap voor de burgemeester: 'We gaan al meer moeten betalen voor de politie, ik wil geen gemeentesubsidie geven om de schulden van De Lijn af te betalen. Da's te simpel: dat moet ge doen en de gemeente zal wel betalen. Als het de gemeente "geen ballen" kost, mogen ze dag en nacht rond rijden. Maar kom es kijken naar de lege bussen die op kosten van de belastingbetaler rondrijden.

Bij het laatste (openbare) agenda-punt komt er opvallend veel geroezemoes op de meerderheidsbanken: 20 jaar Achter d'Oechelen. 'Niet gekregen', beweert Constant Booghe (SP). ''k Wist zelfs eerst niet wat dat was, Achter d'Oechelen' schampert Rachel Clabots (Fusiebelangen) halfluid. Feyfer vraagt een eenmalige toelage. 'En kan er geen ontvangst op het stadhuis?' 'Ze moeten maar de datum bepalen,' zegt de burgemeester, 'geeft de CVP trouwens ook niet al 23 jaar een 'blaadje' uit? Ik heb niets tegen die mensen, maar 't is onverantwoord hen geld te geven. Da moet er zijn, da mag er zijn, maar ze moeten er maar voor zorgen dat ze zichzelf kunnen betalen. Weet je wat, we gaan een bus zetten bij de uitgang...' lacht hij.